تعصب

تعصّب، پافشاری و دل‌بستگی بر امری نادرست، این مفهوم با واژه حَمیَّه ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: تعصّب نسبت به دین، ن‍ژاد، قوم و قبیله، پدران، فرزندان، زبان و جنسیّت، بدون علم به برتری آنان نادرست است و عذاب به دنبال دارد. در ادامه مطلب