ایوب

  ایوب، یکی از پیامبران الهی، این مفهوم با واژه ایوب  ۴ بار آمده است. چکیده: ایوب از شایستگان بود. از کسانی بود که خدا او را هدایت کرد، بر جهانیان برتری داد، او را برگزید و هدایت کرد. به او کتاب، حکم و نبوّت داد و به او وحی ادامه مطلب