الیاس

  الیاس، یکی از فرستادگان، این مفهوم با واژه «الیاس» ۲ بار و «اِل‌یاسین» ۱ بار آمده است. چکیده: الیاس از شایستگان و از فرستادگان بود و از کسانی بود که خدا او را هدایت کرد، بر جهانیان برتری داد، او را برگزید و هدایت کرد. خدا به او کتاب، ادامه مطلب