اعتدال

  اعتدال، میانه‌روی، این مفهوم از مادّه «ق ص د» ۴ بار، و واژه «وَسَطَ» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برخی از بندگان میانه‌رو هستند. مومنان امّتی میانه هستند. در بخشش و در راه رفتن میانه‌رو باشید. نماز را با صدایی نه بلند ادامه مطلب