استراق سمع

  استراق سمع، دزدانه گوش دادن، این مفهوم با عبارت «استرق السمع» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ما آسمان را از هر شیطان رانده‏ شده ‏اى، حفظ کردیم مگر آن که دزدیده گوش دهد که شهابى روشن او را دنبال مى ‏کند. آن ادامه مطلب