فاطر

  فاطر، پدیدآورنده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «فاطر» ۶ بار آمده است. چکیده: خدا پدیدآورنده آسمان و زمین است. سپاس از آن خدایی است که پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. [خدا] پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. برای شما از خودتان زوج‌هایی قرار داد و از چهارپایان نیز ادامه مطلب

فال

  فال، پیشگویی، این مفهوم از مادّه «ط ی ر» ۳ بار آمده است. چکیده: قوم صالح، فرعونیان و اهل قریه به پیامبران خود، فال بد می‌زدند. فال بدشان با آنها است و فال بد آنان نزد خدا است. [قوم صالح] گفتند: ما به تو و کسانی که با تو ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

فالق الاصباح

  فالق الاصباح، شکافنده صبح، از صفات خدا، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شکافنده صبح است. بدون تردید خدا شکافنده صبح است. شب را آرامش و خورشید و ماه را [وسیله] حساب کردن قرار داد. این اندازه‌گیریِ آن شکست‌ناپذیر دانا است (انعام/۹۶). فالق الاصباح     فَالِقُ ادامه مطلب

فالق الحب و النوی

  فالق الحب و النوی، شکافنده دانه و هسته ها، از صفات خدا، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها است. بدون تردید خدا شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورنده مرده از زنده است. این است خدا، ادامه مطلب

فتّاح

  فتّاح، داور و جداکننده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «فتّاح» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا داور و جداکننده است. بگو، پروردگارمان، میان ما و [شما را] جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داورى مى کند (جدایی می‌افکند) و او داور (جداکننده) دانا است (سبأ/۲۶). ادامه مطلب