دادخواهی

دادخواهی، طلب عدل و داد کردن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که به آنها ستم شود، می‌توانند دادخواهی کنند. خدا علنی کردن سخن، دربارۀ بدی [دیگران] را دوست ندارد مگر کسی که بر او ستم شده باشد (نساء/۱۴۸).هر کس پس از ستم ادامه مطلب

 

 

داستان

داستان،قصّه، این مفهوم از مادّة « ق ص ص» ۱۸ بار و «ح د ث» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا با بیان داستان‌های پیامبران و امّت‌های گذشته، انسان‌ها را به عبرت و پند گرفتن از آنها و اندیشیدن در احوال آنها فرا می‌خواند. این داستان‌ها برای مومنان رحمت، هدایت ادامه مطلب