تاریخ

تاریخ، اخبار پیشینیان، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرموده در سرگذشت پیشینیان مطالعه و دقّت کنید. موقعیّت خود را با آنها مقایسه کنید و عبرت بگیرید. بگو، در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است (عنکبوت/۲۰)؟ قطعاً به سوی ادامه مطلب

 

 

تاویل

تأویل، حقیقت آیات قرآن، این مفهوم با واژۀ تأویل ۵ بار آمده است چکیده: حقیقت آیات قرآن را تنها خدا می داند. او کسی است که این کتاب [قرآن] را بر پیامبر فرو فرستاد. بخشی از آن آیات محکم‌اند که اساس کتاب هستند و بخشی دیگر متشابهند. اما کسانی که ادامه مطلب

 

 

تبذیر

تبذیر، تباه کردن اموال، این مفهوم از مادّۀ «ب ذ ر» ۳ بار آمده است. چکیده: تباه کردن اموال رفتاری شیطانی است و نوعی ناسپاسی پروردگار است. حق خویشاوند، مستمند و در راه مانده را بده و اموال خود را تباه نکن زیرا تباه کنندگان اموال، برادران شیاطین هستند. شیطان‌ ادامه مطلب

 

 

تبرئه

تبرئه، رفع اتّهام، این مفهوم از مادّۀ «ب ر ا» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اصل بر پاکی و درستکاری افراد به ویژه مومنان است مگر این‌که بتوان خلاف آن را ثابت کرد. وقتی به کسی تهمتی زده می‌شود، می‌تواند با دلایلی خود ادامه مطلب

 

 

تبعید

تبعید، بیرون کردن مجرم از محل اقامت، این مفهوم با عبارت اَخرَج مِن دیار ۱ بار، یُنفَوا مِنَ ‌الارض ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: از مجازات‌ کسانی که با خدا عصیان می‌کنند و با خدا و پیامبر او مخالفت می‌کنند و می‌جنگند، تبعید ادامه مطلب

 

 

تبعیض

تبعیض، بعضی را بر بعضی دیگر بدون دلیل منطقی ترجیح دادن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: جنسیّت، خویشاوندی، دین، قوم، نژاد، زبان، سلامتی و بیماری دلیلی برای تبعیض نیست. تبعیض گذاشتن، پیروی از هوس است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پیوسته به عدالت ادامه مطلب

 

 

تبلیغ

تبلیغ، رساندن پیام پروردگار، این مفهوم از مادّۀ «ب ل غ» ۲۵ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: رساندن پیام‌های خدا بر عهدۀ رسولان او است. قران برای مردم پیام است. آیا جز ابلاغ آشکار بر عهدۀ پیامبران است (نحل/۳۵)؟ بر فرستادۀ خدا جز ادامه مطلب