پوچی

پوچی، بیهوده، این مفهوم با واژۀ عَبَث ۲ بار آمده است.

چکیده، خدا انسان‌ها را بیهوده نیافریده است.

خداوند می‌فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ والاست خدا که چنین کند (مومنون/۱۱۵،۱۱۶). هود به قوم خود گفت: آیا بر هر تپّه‌ای بنایی می‌سازید و دست به کاری بیهوده می‌زنید و کاخ‌های استوار می‌سازید به امید آن‌که جاودانه بمانید (شعراء/۱۲۸-۱۲۹)؟

اطلاعات بیشتر: باطل، سخن لغو، بازی و سرگرمی