پوشش

پوشش،حجاب، این مفهوم با عبارت ثیاب ۲ بار، جَلابیب، خُمُر و حجاب هر کدام ۱ بار آمده است.

چکیده: زنان و مردان در روابط بین همدیگر باید حدود و قوانینی را رعایت کنند و زنان مومن باید خود را بپوشانند.

ای پیامبر، به زنان و دخترانت و زنان مومنان بگو، پوششهای خود [روسری‌های خود] را به خود نزدیک کنید. این برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است (احزاب/۵۹). زنان مومن باید روسری خود را بر گریبان خود فرو افکنند (نور/۳۰،۳۱). بر زنان از کارافتاده‌ای که امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را وانهند. بدون آن‌که زینتی را آشکار کنند و عفت ورزیدن برای آنان بهتر است (نور/۶۰).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده‌اند، غلامان و کنیزان شما باید در سه وقت از شما کسب اجازه کنند. پیش از نماز صبح، نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می‌آورید و پس از نماز عشا. این سه وقت خلوت شماست. برای شما و آنان گناهی نیست که غیر از این اوقات با یکدیگر معاشرت نمایید. چون کودکان شما به بلوغ رسیدند باید [هنگام ورود] اجازه بگیرند مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می‌گرفتند (نور/۵۸،۵۹). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید. این برای دل‌های شما و دلهای آنان پاکیزه‌تر است (احزاب/۵۳). بر آنان [همسران پیامبر] گناهی نیست با پدران، فرزندان، برادران، فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود، زنان مسلمان و بردگان خود بدون حجاب تماس بگیرند (احزاب/۵۵).

چون آدم  و همسر او از آن درخت [منع شده] خوردند و شرمگاه‌های آنان آشکار شد با برگ‌های بهشت خود را پوشاندند (اعراف/۲۲؛ طه/۱۲۱).

اطلاعات بیشتر: عفت، پوشاک