عمل

 

عمل، کردار، این مفهوم از مادّه «ع م ل» ۲۷۷ بار آمده است.

چکیده: خدا آسمان‌ها و زمین و آن‌چه روی زمین است و مرگ را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک در عمل نیکوتر هستید. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خدا است تا کسانی را که بدی کردند به سبب آن‌چه عمل می‌کنند، جزا دهد و کسانی که نیکی کردند به نیک‌تر جزا دهد. خدا عمل هیچ عمل‌کننده‌ای را از مرد و زن ضایع نمی‌کند. هر کس بر حسب ساختار خود عمل می‌کند. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه  و بینا است. از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست و به آن‌چه عمل می‌کنید، احاطه دارد. هر کس به دیدار پروردگار امید دارد، باید به کارهای شایسته عمل کند. از خدا پروا کنید و سخن استوار بگویید تا خدا اعمال شما را اصلاح کند. توبه برای کسانی است که به نادانی به کار بد عمل می‌کنند سپس به‌زودی توبه می‌کنند. کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دادند به سبب آن‌چه عمل کردند، پاداش دارند و خدا بدی‌های آنان را می‌پوشاند و آنها متقین و شکیبایان را به نیکوتر از آن‌چه عمل می‌کردند، جزا می‌دهد. هدایت‌یافتگان، مخلصین، سبقت‌گیرندگان و کسانی که از پروردگار خود پروا دارند، به سبب آن‌چه عمل کردند، پاداش دارند. شراب، قمار، بت‌ها و تیرهای قرعه از عمل شیطان هستند. از آنها دوری کنید. اعمال کافران، اعمال مشرکان اعمال کسانی که به آخرت ایمان ندارند و اسرافکاران برایشان زینت داده شده است. اعمال کسانی که دنیا و زینت آن را بخواهند، اعمال کافران، اعمال مشرکان، اعمال منافقان، اعمال کسانی که آیات خدا  و آخرت را تکذیب کردند، تباه شده است. زیانکارترین افراد از نظر عمل کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به دیدار او کافر شدند. اعمال آنان تباه شده است. روز قیامت مردم را از آن‌چه عمل کرده‌اند، با خبر می‌کنند و از آن‌چه عمل کرده‌اند، سؤال خواهند شد. هر کس هم‌وزن ذرّه‌ای نیکی یا بدی عمل کند، آن را خواهد دید و به سبب آن‌چه عمل می‌کردند، جزا داده می‌شوند. فرشتگان به فرمان خدا عمل می‌کنند.

خدا کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک از شما در عمل نیکوتر هستید (هود/۷). [پربرکت است] کسی که مرگ را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما در عمل نیکوتر هستید. او شکست‌ناپذیر آمرزنده است (ملک/۲). بی‌تردید ما آن‌چه را بر روی زمین است، زینتی برای آن قرار دادیم تا بیازماییم که کدام یک از آنها در عمل نیکوتر هستند (کهف/۷).

به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (لقمان/۲۹). به‌راستی خدا غیب آسمان‌ها و زمین را می‌داند. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (حجرات/۱۸). آن‌چه در زمین فرو می‌رود و آن‌چه از آن بیرون می‌آید و آن‌چه از آسمان فرود می‌آید و آن‌چه در آن بالا می‌رود را می‌داند. هر کجا باشید، او با شما است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (حدید/۴). او است که شما را آفرید پس برخی از شما کافر و برخی مومن هستید. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (تغابن/۲). برای هر یک (جن و انس)، از آن‌چه عمل می‌کردند، درجاتی است. پروردگار تو هرگز از آن‌چه عمل می‌کنند، غافل نیست (انعام/۱۳۲). برای هر یک [از مومنان و کافران] در برابر آن‌چه عمل کردند، درجاتی است تا [خدا] اعمال آنها را تمام بدهد و آنها مورد ستم قرار نمی‌گیرند (احقاف/۱۹). کسانى که در راه خدا کشته شده ‏اند، هرگز اعمال آنان را گم نمى ‏کند (محمّد/۴). خدا هرگز [مرگ] کسی را هنگامی که اجل آن فرا رسیده باشد، به تأخیر نمی‌اندازد. خدا به آن‌چه عمل ‌می‌کنید، آگاه است (منافقون/۱۱).

[خدا] آن‌چه را بر آن هستید، می‌داند و روزی که به سوی او بازگردانده می‌شوند، پس آنها را از آن‌چه عمل کرده‌اند، با خبر می‌کند. خدا به هر چیزی دانا است (نور/۶۴). هیچ نجوایِ سه نفره‌‌ای نیست مگر این‌که او (خدا) چهارمین آنها است و نه پنج نفره‌ای مگر این که او، ششمین آنها است و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر این‌که هر جا باشند، او با آنها است، سپس روز قیامت آنها را از آن‌چه عمل کرده‌اند، با خبر می‌کند. به یقین خدا به هر چیزی دانا است (مجادله/۷). او کسی است که شبانگاه شما را می‌میراند، در حالی‌که آن‌چه را در روز کرده‌اید، می‌داند سپس شما را در آن برمی‌انگیزد تا اجل معیّن به پایان رسد. سپس بازگشت شما به سوی او است سپس شما را از آن‌چه عمل می‌کرده‌اید، با خبر می‌کند (انعام/۶۰). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، [مراقبت از] خودتان بر شما است. هنگامی ‌که هدایت یافتید، کسانی که گمراه شده‌اند، به شما زیانی نمی‌رسانند. بازگشت شما همگی به سوی خدا است پس شما را به آن‌چه عمل می‌کردید، با خبر می‌کند (مائده/۱۰۵). اگر کفر ورزید، بدون تردید خدا از شما بی‌نیاز است و کفر را برای بندگان خود نمی‌پسندد. اگر شکر کنید، آن را برای شما می‌پسندد. هیچ باربرداری، بارِ [گناه] دیگری را برنمی‌دارد، سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آن‌چه عمل می‌کردید، با خبر می‌کند. به‌راستی او به راز سینه‌ها دانا است (زمر/۷). ای مردم، سرکشی شما فقط به زیان خود شما است. تنها بهره زندگی دنیا [را می‌برید] سپس بازگشت شما به سوی ما است پس شما را از آن‌چه عمل می‌کردید، با خبر می‌کنیم (یونس/۲۳). اگر آن دو (پدر و مادرت) بکوشند که چیزی را که به آن علم نداری با من شریک بگیری، پس از آنها اطاعت نکن و در این دنیا با آنان به شیوه پسندیده، معاشرت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من بازگردد سپس بازگشت شما به سوی من است پس شما را به ‌آن‌چه عمل می‌کردید، با خبر می‌کنم (لقمان/۱۵). به انسان نیکی کردن به پدر و مادرش را سفارش کردیم. اگر کوشیدند تا تو چیزی را برای من شریک گردانی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت نکن. بازگشت شما به سوی من است و شما را به آن‌چه عمل می‌کردید، با خبر می‌کنم (عنکبوت/۸).

اگر خدا می‌خواست، بی‌تردید همه شما را یک امّت قرار می‌داد ولی هر کس را بخواهد، گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد، هدایت می‌کند. به‌راستی شما از آن‌چه عمل می‌کردید، سؤال خواهید شد (نحل/۹۳). فساد در خشکی و دریا به سبب آن‌چه دست‌های مردم به دست آورده، پدیدار شد تا بعضی را از آن‌چه عمل کرده‌اند، به آنان بچشاند شاید آنان بازگردند (روم/۴۱).

مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات [به خود] مشغول نمی‌‌دارد، از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در آن دگرگون می‌شود، بیم دارند تا خدا نیکوترین آن‌چه عمل کرده‌اند، به آنها جزا دهد و از فضل خود آنها را بیفزاید (نور/۳۷-۳۸).

اموال و فرزندانتان چیزهایی نیستند که شما را به ما نزدیک ‌کنند مگر کسانی که ایمان بیاورند و به کارهای شایسته عمل کنند پس آنان برایشان جزایی دوچندان است، به سبب آن‌چه عمل می‌کردند و آنها در غرفه‌هایی، در امان هستند (سبأ/۳۷). کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کردند، به سبب آن‌چه عمل می‌کردند، برای پذیرایی، باغ‌هایی دارند که در آن جای می‌گیرند (سجده/۱۹). کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کردند، بی‌تردید بدی‌هایشان را از آنها می‌پوشانیم و به آنها نیکوترین آن‌چه عمل می‌کردند، جزا می‌دهیم (عنکبوت/۷). کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کردند، بدون ‌تردید آنها را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که از زیر آن نهرها جاری است. در آن جاودانه هستند. پاداش عمل‌کنندگان، نیکو است. [همان] کسانی که صبر کردند و بر پروردگار خود توکّل می‌کنند (عنکبوت/۵۸-۵۹). بدون‌تردید کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کردند، ما پاداش کسی را که  نیکوتر از نظر عمل است، ضایع نمی‌کنیم. آنان هستند که باغ‌های همیشگی دارند که از زیر آنان نهرها جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا، آراسته می‌شوند و جامه‌هایی سبز از حریر نازک و از حریر ضخیم می‌پوشند در حالی‌که در آنجا بر تخت‌ها تکیه زده‌اند. خوب پاداش و نیکو استراحتگاهی است (کهف/۳۰-۳۱). کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کرده‌اند، هیچ کس را جز به قدر وسعش تکلیف نمی‌کنیم. آنان اهل بهشت هستند که در آن جاودانه‌اند. از سینه‌های آنان هر کینه‌ای را بر می‌کنیم. از زیر آنان نهرها جاری است. می‌گویند: ستایش خدایی را که ما را به این [نعمت‌ها] هدایت کرد. اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما هدایت نمی‌یافتیم. بدون تردید فرستادگان پروردگار ما، حق را آوردند. [آنان] ندا داده می‌شوندکه این، همان بهشتی است که به سبب آن‌چه عمل می‌کردید، وارث آن شده‌اید (اعراف/۴۲-۴۳).  به‌راستی کسانی که گفتند: پروردگار ما خدا است و سپس ایستادگی کردند، پس بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند. آنان به پاداش آن‌چه عمل می‌کردند، اهل بهشت هستند و در آن جاودانه‌اند (احقاف/۱۳-۱۴). آن‌چه نزد شما است، تمام می‌شود و آن‌چه نزد خدا است، باقی می‌ماند. به‌راستی به کسانی که صبر کردند، پاداش آنان را به نیکوترین کاری که عمل می‌کردند، جزا می‌دهیم (نحل/۹۶). برای آنان (هدایت‌یافتگان) نزد پروردگارشان، سرای سلامت است و به سبب آن‌چه عمل می‌کردند، او ولیّ آنان است (انعام/۱۲۷). آن کس که راستی آورد و آن را تصدیق کرد، آنان همان متّقین هستند. برای آنان هر چه بخواهند، نزد پروردگارشان هست. این پاداش نیکوکاران است تا خدا بدترین آن‌چه را عمل کردند، از آنها بپوشاند و اجر آنان را به نیکوترین آن‌چه عمل می‌کردند، پاداش دهد (زمر/۳۳-۳۵). کسانی که فرشتگان جان آنها را در حالی که پاک هستند، می‌گیرند به آنان می‌گویند: سلام بر شما، به آن‌چه عمل می‌کردید، به بهشت داخل شوید (نحل/۳۲). پاداش آنان (متّقین) آمرزشی است از جانب پروردگارشان و باغ‌هایی است که از زیر آنها نهرها روان است. جاودانه در آن خواهند بود. پاداش عمل‌کنندگان نیکو است (آل‌عمران/۱۳۶). به راستی متّقین در سایه‌ها و چشمه‌ساران هستند. و میوه‌هایی از آن‌چه بخواهند. بخورید و بیاشامید. گوارایتان باد برای آن‌چه عمل می‌کردید (مرسلات/۴۱-۴۳). آنان (بندگان خالص شده خدا) روزی معیّن خواهند داشت. میوه‌ها [دارند]. آنها گرامی‌داشتگان هستند. در باغ‌های پرنعمت، بر تخت‌هایی روبه‌روی هم. جامی از شرابی روان بر آنان می‌گردانند. [شرابی] سپید روشن، که برای نوشندگان لذّتی است. نه در آن تباهی عقل است و نه از آن مست می‌شوند. در کنارشان دلبرانی درشت‌چشم است که [به همسران خود] چشم می‎‌دوزند، گویی تخم پرندگانی هستند که پوشیده‌اند. آن‌گاه رو به یکدیگر کنند و از هم می‌پرسند … می‌گوید: آیا ما دیگر نمی‌میریم جز همان مرگ نخستین و ما عذاب نخواهیم شد؟ به‌راستی این همان کامیابی بزرگ است. پس عمل‌کنندگان باید برای چنین [پاداشی] عمل کنند (صافّات/۴۱-۶۱). ‌سبقت‌گیرندگان که سبقت‌گیرنده هستند. آنان مقرّبان‌اند، در باغ‌های پرنعمت. گروهی از امّت‌های نخستین و اندکی از آیندگان هستند. بر تخت‌های جواهرنشان، روبه‌روی هم بر آنها تکیه زده‌اند. پسرانی همیشه جوان، بر گرد آنان می‌گردند. با جام‌ها، کوزه‌ها و پیاله‌ای از شرابی روان که نه از آن سردرد می‌گیرند و نه بی‌خرد می‌شوند و میوه از هر چه اختیار کنند و از گوشت پرنده هر چه بخواهند و حوریان درشت‌چشم، همچون مروارید پنهان در صدف. پاداشی است برای آن‌چه عمل می‌کردند (واقعه/۱۰-۲۴). کسانی که از پروردگار خود پروا داشتند، گروه گروه به سوی بهشت، سوق داده می‌شوند تا چون به آنجا برسند، درهای آن گشوده می‌شود و نگهبانان آن به آنها می‌گویند: سلام بر شما. پاک شُدید پس برای همیشه داخل آن شوید. گویند: ستایش برای خدایی است که وعده خود را بر ما راست گردانید و این سرزمین را به ما میراث داد. در هر جای  بهشت که بخواهیم، جای می‌گیریم پس پاداش عمل‌کنندگان نیکو است (زمر/۷۳-۷۴). کسانی که ایمان آورده و فرزندانشان، در ایمان از آنها پیروی کرده‌اند، فرزندان آنان را به آنها ملحق می‌کنیم و چیزی از عمل آنها نمی‌کاهیم. هر کسی در گرو آن‌چه کسب کرده است، می‌باشد (طور/۲۱). تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون آن را به آنها یادآوری کنند، سجده‌کنان به رو می‌افتند و با ستایش پروردگار خود، تسبیح می‌گویند و استکبار نمی‌ورزند. از بسترها، پهلو تهی می‌کنند و پروردگارشان را با خوف و طمع می‌خوانند و از آن‌چه روزی آنها کرده‌ایم، انفاق می‌کنند. هیچ کس نمی‌داند چه چیزی از آن‌چه روشنی چشم‌ها است جزایی به سبب آن‌چه عمل می‌کردند، برای آنان نهفته شده است (سجده/۱۵-۱۷). [عبادالرحمان] کسانی هستند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا [کشتن او را] حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. هر کس چنین کند، [کیفر] گناهش را خواهد دید. برای او روز قیامت، عذاب دوچندان می‌شود و با خواری در آن جاودانه است مگر کسانی که توبه کنند و ایمان بیاورند و به عمل شایسته، عمل کنند که خدا بدی‌های آنان را به خوبی‌ها تبدیل می‌کنیم. خدا آمرزنده مهربان است. هر کس توبه کند و به کار شایسته عمل کند، بدون تردید او به شایستگی به سوی خدا برمی‌گردد (فرقان/۶۸-۷۱). [خردمندان می‌گویند:] پروردگارا، به‌راستی ما شنیدیم ندا دهنده‌ای به ایمان ندا می‌دهد که به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس گناهان ما را ببخش و بدی‌های ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا، آن‌چه را بر پیامبرانت به ما وعده داده‌ا‌ی، به ما عطا کن و در روز قیامت ما را رسوا نکن. بدون تردید تو وعده‌ات را خلاف نمی‌کنی. پس پروردگارشان، آنان را اجابت کرد. [فرمود:] من عمل هیچ عمل‌کننده‌ای از شما را، مرد باشد یا زن، ضایع نمی‌کنم. شما همه از یکدیگر هستید پس کسانی که هجرت کردند و از دیارشان اخراج شدند و در راه من آزار دیدند، جنگیدند و کشته شدند، البته بدی‌های آنان را از آنها می‌زدایم و آنان را به باغ‌هایی در می‌آورم که از زیر آن، نهرها روان است. پاداشی است از نزد خدا. خدا است که پاداشی نیکو، نزد او است (آل‌عمران/۱۹۳-۱۹۵). آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می‌کند، مانند کسی است که به خشمی از خدا گرفتار شده و جایگاه او جهنّم است و بد بازگشتگاهی است؟ آنان نزد خدا درجاتی دارند. خدا به آن‌چه عمل می‌کنند، بینا است (آل‌عمران/۱۶۲-۱۶۳). کیست خوش‌گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد و بگوید: من از تسلیم‌شدگان هستم (فصّلت/۳۳)؟

‌ هر کس به لقای پروردگارش امید دارد پس باید به کاری شایسته، عمل کند و هیچ کس را در پرستش پروردگارش، شریک نگیرد (کهف/۱۱۰). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از فرستاده، اطاعت کنید و اعمال خود را باطل نکنید (محمّد/۳۳). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و سخن استوار بگویید تا خدا اعمال شما را برای شما اصلاح کند و گناهانتان را بر شما ببخشاید. هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، به یقین به کامیابی بزرگی دست یافته است (احزاب/۷۰-۷۱). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید. انسان باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است. از خدا پروا کنید. بدون تردید خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (حشر/۱۸). به خدا و فرستاده او و نوری که نازل کردیم، ایمان بیاورید. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (تغابن/۸). نماز برپا دارید و  زکات بدهید. هر خیری که برای خود پیش فرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت. به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (بقره/۱۱۰). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که [برای جهاد] در راه خدا سفر می‌کنید پس بررسی کنید و به کسی که به شما سلام می‌کند، نگویید: تو مومن نیستی تا متاع زندگی دنیا را طلب کنید که غنیمت‌های فراوان، فقط نزد خدا است. شما نیز پیش‌تر چنین بودید ولی خدا بر شما منّت نهاد، پس خوب بررسی کنید که خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (نساء/۹۴). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از غیر خودتان همراز نگیرید … اگر خیری به شما برسد، آنان را ناراحت می‌کند و اگر بدی به شما برسد، به آن شاد می‌شوند. اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، احاطه دارد (آل‌عمران/۱۱۸-۱۲۰). با کافران بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند. دین، یکسره از آن خدا است، پس اگر باز ایستند، به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنند، بینا است (انفال/۳۹). سست نشوید و [کافران را] به آشتی نخوانید، در حالی‌که شما برتر هستید. خدا با شما است و هرگز از اعمال شما نمی‌کاهد (محمّد/۳۵).

آیا پنداشته‌اید که رها می‌شوید، در حالی‌که هنوز خدا کسانی از شما را که جهاد کردند و غیر از خدا، پیامبر و مومنان همرازی نگرفته‌اند، معلوم نداشته است؟ خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (توبه/۱۶). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره برای خدا قیام کنید و شاهدان به قسط باشید و هرگز دشمنی گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است. از خدا پروا کنید. به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (مائده/۸). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره به دادگری قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر یا خویشاوندانتان باشد. اگر بی‌نیاز یا فقیر باشد، خدا به آن دو سزاوارتر است پس از هوس پیروی نکنید که منحرف شوید. اگر به انحراف گرایید یا روی بگردانید، بی‌گمان خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (نساء/۱۳۵). اگر صدقه‌ها را آشکار کنید، این کار خوبی است و اگر آن را پنهان کنید و به تهیدستان بدهید، این برای شما بهتر است و گناهان شما را می‌زداید و خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (بقره/۲۷۱). مَثَل کسانی که اموال خود را برای طلب رضای خدا و برای تثبیت خود، انفاق می‌کنند، همچون باغی بر تپه‌‌ای است که رگباری بر آن ببارد و میوه‌هایش را دوچندان بر آورد و اگر رگباری هم به آن نرسد، باران سبک [آن را بس است]. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (بقره/۲۶۵). اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، وثیقه‌ای گرفته شود. پس اگر کسی از شما دیگری را امین دانست، آن که امین شمرده شده، امانت او را باز پس دهد و باید از خدا، پروردگارش پروا کند. شهادت را کتمان نکنید. هر کس آن را کتمان کند، بی‌گمان دل او گناهکار است و خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (بقره/۲۸۳).

مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر بدهند. این برای کسی است که بخواهد دوره شیر دادن را کامل کند و خوراک و پوشاک آنها به طور شایسته، بر عهده صاحب فرزند است. هیچ کس جز به قدر توانش تکلیف نمی‌شود. هیچ مادری نباید به سبب کودکش آسیب ببیند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش. بر وارث نیز همانند آن است پس اگر [پدر و مادر] به رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند از شیر بگیرند، گناهی بر آنها نیست. اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست به شرط این که چیزی را که بر عهده گرفته‌ایم، به‌درستی بپردازید. از خدا پروا کنید. بی‌گمان بدانید خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (بقره/۲۳۳). اگر زنی از ناسازگاری یا رویگردانی شوهرش بیم دارد، گناهی بر آن دو نیست که میان خودشان سازشی برقرار کنند و سازش بهتر است. بُخل در نفس‌ها حضور دارد. اگر نیکی کنید و تقوا پیشه کنید، بی‌تردید خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (نساء/۱۲۸). اگر زنان را پیش از آمیزش طلاق دادید و مَهریه‌ای برای آنان تعیین کرده بودید، نصف آن‌چه مقرر کرده‌اید، [بر شما است] مگر این‌که آنان خود ببخشند یا کسی که امر ازدواج به دست او است، ببخشد. گذشتِ شما به تقوا نزدیک‌تر است. فضل را در میان خود، فراموش نکنید. بی‌تردید خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (بقره/۲۳۷). کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی به جا می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و چون عدّه خود را به سر آورند، در آن‌چه به شایستگی درباره خود انجام دهند، گناهی بر شما نیست. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (بقره/۲۳۴). کسانى که زنان خود را ظهار مى‏ کنند، سپس از آن‌چه گفته ‏اند برمی‌گردند پس باید پیش از آن‌که با یکدیگر آمیزش کنند، بنده‏اى را آزاد گردانند. این است که به آن پند داده مى ‏شوید. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (مجادله/۳). ای کسانى که ایمان آورده ‏اید، چون به شما گفته شود، در مجالس جای باز کنید، پس جای باز کنید تا خدا براى شما جا بگشاید و چون به شما گفته شود، برخیزید پس برخیزید تا خدا  کسانى از شما را که ایمان آورده و کسانى را که دانش داده‌ شده‌اند، به درجاتی بالا برد و خدا به آن‌چه عمل مى‏ کنید، آگاه است (مجادله/۱۱). اگر در آن (خانه دیگران) کسى را نیافتید، پس داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: برگردید، برگردید که آن براى شما پاکیزه‌تر است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، داناست (نور/۲۸). صدقات تنها برای نیازمندان، تهیدستان و عاملان آن و کسانی که دل‌هایشان الفت می‌یابد و نیز در [راه آزادی] بردگان و بدهکاران (وامداران) و در راه خدا و در راه‌ماندگان است. این فریضه‌ای از خدا است. خدا دانای حکیم است (توبه/۶۰).

[فرشتگان]، بندگانی ارجمند هستند که در سخن، بر او (خدا) پیشی نمی‌گیرند و آنان به فرمان او عمل می‌کنند (انبیاء/۲۶-۲۷). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، جز این نیست که شراب، قمار، بت‌ها و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطان هستند، پس از آن دوری کنید، باشد که شما رستگار شوید (مائده/۹۰).

آیا ندیده‌اند که ما از آن‌چه با دست‌های ما  به عمل آورده، چهارپایانی برای آنان آفریدیم که مالک آنها هستند (یس/۷۱)؟ در زمین باغ‌هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمه‌ها در آن روان کردیم تا از میوه آن و آن‌چه دست‌های آنان به عمل آورده، بخورند. آیا شکر نمی‌کنند (یس/۳۴-۳۵)؟

عمل- گروه‌های مختلف، آن‌گاه که [انسان] به رشد کامل خود و به چهل سالگی برسد، می‌گوید: پروردگارا، بر دلم بیفکن تا نعمت تو را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای، شکر کنم و به کار شایسته‌ای عمل کنم که تو آن را بپسندی. برای من در نسلم شایستگی قرار بده. بدون تردید من به سوی تو بازگشته‌ام و از فرمانبرداران هستم. آنان کسانی هستند که نیکوترین آن‌چه را عمل کرده‌اند، از آنها می‌پذیریم و از گناهانشان در میان اهل‌ بهشت درمی‌گذریم. وعده راستی است که وعده داده می‌شدند (احقاف/۱۵-۱۶). هنگامی که به انسان زیانی برسد، ما را به پهلو‌ خوابیده یا نشسته یا ایستاده می‌خواند. چون رنج او را برطرف کردیم، می‌گذرد، گویی ما را برای زیانی که به او رسیده، نخوانده است. این‌چنین برای اسراف‌کاران آن‌چه عمل می‌کردند، زینت داده شده است (یونس/۱۲). اگر پس از رنجی که به او رسیده، از نزد خود رحمتی به او بچشانیم، بدونِ ‌تردید خواهد گفت: این برای من است و گمان نمی‌کنم که رستاخیز برپا شود. اگر هم به سوی پرودگارم بازگردانده شوم، به‌راستی نیکوتر، نزد او خواهم داشت پس بی‌گمان کسانی که کافر شدند را از آن‌چه عمل می‌کردند، آگاه می‌کنیم. بدون ‌تردید از عذابی سخت به آنان می‌چشانیم (فصّلت/۵۰). کسانی که کافر شدند و از راه خدا بازداشتند، [خدا] اعمال آنها را گم کرد (محمّد/۱). کسانی که کافر شدند و از راه خدا بازداشتند و پس از آن‌که هدایت برای آنها روشن شد، با فرستاده مخالفت کردند، هرگز به خدا زیانی نمی‌رسانند. [خدا] به زودی اعمال آنها را تباه خواهد کرد (محمّد/۳۲). کسانی که کافر شدند، نگونساری بر آنها باد. [خدا] اعمال آنها را گم کرد. این به آن سبب است که آنان آن‌چه را خدا نازل کرده است، خوش نداشتند و اعمالشان را تباه کرد (محمّد/۸-۹). کسانی که کفر ورزیدند، اعمالشان مانند سرابی در بیابانی هموار است که تشنه، آن را، آب می‌پندارد تا چون به آن برسد، آن را چیزی نمی‌یابد و خدا را نزد خود می‌یابد پس حساب او را به تمام به او می‌دهد. خدا در حسابرسی سریع است (نور/۳۹). مَثَل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند، اعمال آنان مانند خاکستری است که در روزی طوفانی، بادی سخت بر آن بوزد که بر چیزی از آن‌چه کسب کرده‌اند، دست نیابند. این همان گمراهی دور است (ابراهیم/۱۸). آیا کسی که مرده‌دل بود و ما او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن، در میان مردم راه می‌رود، مانند کسی است که در تاریکی‌ها قرار دارد و از آن، بیرون‌آمدنی نیست؟ این‌گونه برای کافران آن‌چه عمل می‌کردند، زینت داده شده است (انعام/۱۲۲). آیا [کافران] جز این انتظار دارند که فرشتگان به سوی آنان بیایند یا فرمان پروردگارت بیاید؟ کسانی که پیش از آنان بودند، نیز چنین کردند. خدا به آنان ستم نکرد ولی آنان به خود ستم کردند. پس بدی‌های آن‌چه عمل می‌کردند، به آنان رسید. آن‌چه آن را مسخره می‌کردند، به آنها رسید (نحل/۳۳-۳۴). دل‌های آنان از این (فهم قرآن)، در غفلت است و آنان اعمالی غیر از این دارند که عمل‌کننده به آن هستند تا وقتی که خوشگذرانان آنان را گرفتیم، ناگهان زاری و فریاد سر می‌دهند. امروز زاری و فریاد نکنید که از سوی ما یاری نمی‌شوید (مومنون/۶۳-۶۵).

[مشرکان] آیات خدا را به بهایی اندک فروختند پس [مردم را] از راه او بازداشتند. به‌راستی آنان بد عمل می‌کردند. آنان درباره هیچ مومنی، خویشاوندی و پیمانی را رعایت نمی‌کنند. آنان متجاوزان هستند (توبه/۹-۱۰). سزاوار نیست که مشرکان مساجد خدا را آباد کنند در حالی که بر کفر خود گواه هستند. آنان هستند که اعمالشان تباه شده و در آتش دوزخ جاودانه هستند (توبه/۱۷). کسانی را که جز خدا می‌خوانند، دشنام  ندهید که آنان نیز از روی دشمنی، بدون علم، خدا را دشنام می‌دهند. این‌گونه برای هر امّتی، عمل آنها را زینت داده‌ایم سپس بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود پس آنان را از آن‌چه عمل می‌کردند، باخبر خواهد کرد (انعام/۱۰۸).

آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خدا است تا کسانی را که بدی کردند به سبب آن‌چه عمل می‌کنند، جزا دهد و کسانی که نیکی کردند به نیک‌تر جزا دهد (نجم/۳۱). هر کس به [کار] بدی عمل کند یا به خود ستم کند سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت (نساء/۱۱۰). کسانی که به کارهای بد عمل کردند و پس از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، به‌راستی پروردگار تو بعد از آن، بسیار آمرزنده مهربان است (اعراف/۱۵۳). [پذیرش] توبه بر عهده خدا، تنها برای کسانی است که به نادانی به کار بد عمل می‌کنند سپس به‌زودی توبه می‌کنند. اینان هستند که خدا بر آنان باز می‌گردد. خدا همواره دانای حکیم است. توبه، برای کسانی که به کارهای بد عمل می‌کنند تا هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد و بگوید، اکنون توبه کردم، نیست و نه برای کسانی که می‌میرند در حالی که کافر هستند. آنان هستند که برای آنان، عذابی دردناک آماده کرده‌ایم (نساء/۱۷-۱۸). آیا کسانی که به کارهای بد عمل می‌کنند، می‌پندارند که بر ما پیشی می‌گیرند؟ بد است آن‌چه حکم می‌کنند (عنکبوت/۴). آیا کسی که بدی عملش برای او زینت داده شده پس آن را نیکو می‌بیند، [مانند مومن نیکوکار است] (فاطر/۸)؟ آیا کسی که بر دلیل روشنی از پروردگار خود است، مانند کسی است که بدی عملش برای او زینت داده شده و از هوس‌های خود پیروی کرده‌اند (محمّد/۱۴)؟

کسانی که درباره نام‌های او (خدا) کجروی می‌کنند، رها کنید. به‌زودی به سبب آن‌چه عمل می‌کردند، جزا داده می‌شوند (اعراف/۱۸۰). بی‌گمان کسانی که در آیات ما کجروی می‌کنند، بر ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود، بهتر است یا کسی که روز قیامت ایمن می‌آید؟ هر چه می‌خواهید عمل کنید، بدون‌تردید او به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (فصّلت/۴۰). کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، اعمالشان تباه شده است. آیا جز آن‌چه عمل می‌کردند، جزا داده می‌شوند (اعراف/۱۴۷)؟ اعمال کسانی که به آخرت ایمان ندارند را برایشان زینت دادیم پس آنها سرگردان هستند (نمل/۴). هر کس از شما از دین خود برگرد و کافر بمیرد پس آنان هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است. آنان اصحاب آتش هستند و در آن جاودانه‌اند (بقره/۲۱۷). هر کس زندگی این دنیا و زینت آن را بخواهد اعمال آنان را در آنجا به آنان می‌دهیم و در آنجا به آنان کم داده نمی‌شود. آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش ندارند و آن‌چه در دنیا ساخته‌اند، تباه شده است و آن‌چه عمل می‌کردند، باطل شده است (هود/۱۵-۱۶).

به‌راستی کسانی که پس از آن‌که هدایت برای آنها روشن شد، به گذشته‌های خود بازگشتند، شیطان [کارهای آنها را] برای آنها زینت داد و آنان را به آرزوهای طولانی انداخت. این به آن سبب است که آنان به کسانى که آن‌چه را خدا نازل کرده خوش نمى‏داشتند، گفتند: ما در کار تا حدودى از شما اطاعت ‏خواهیم کرد. خدا به اسرار آنان علم دارد پس چگونه است وقتى که فرشتگان جان آنان را مى‏ گیرند  در حالی که بر چهره و پشت‌های آنان می‌زنند. این به آن سبب است که آنان، آن‌چه [خدا] را به خشم آورده، پیروی کردند و از خشنودی او کراهت داشتند پس خدا اعمال آنان را تباه کرد (محمّد/۲۵-۲۸). کسانی که به آن‌چه خدا از فضل خود به آنان داده است، بخل می‌ورزند، گمان نکنند که این برای آنها خیر است بلکه آن، برای آنان شرّ است. به‌زودی در روز قیامت، آن‌چه به آن بخل ورزیده‌اند، طوق گردنشان می‌شود. میراث آسمان‌ها و زمین، از آن خدا است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (آل‌عمران/۱۸۰). بدون تردید خدا هر کس را که خیانتکار گناه‌پیشه باشد، دوست ندارد. [خیانت خود را]  از مردم پنهان می‌کنند و از خدا پنهان نمی‌کنند در حالی‌که او هنگامی که شبانه به سخنی که او نمی‌پسندد می‌پردازند، با آنها است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنند، احاطه دارد (نساء/۱۰۷-۱۰۸).

عمل- اقوام، ای پیامبران، از پاکی‌ها بخورید و به کارهای شایسته عمل کنید که من به آن‌چه عمل می‌کنید، دانا هستم (مومنون/۵۱). بی‌گمان نسل‌هاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند، هلاک کردیم. پیامبران آنان دلایل آشکار برایشان آوردند ولى بر آن نبودند که ایمان بیاورند. این‌گونه قوم مجرم را جزا مى‏ دهیم، آن‌گاه شما را پس از آنان، در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه عمل مى ‏کنید (یونس/۱۳-۱۴). چرا هنگامى که عذاب ما به آنان (امّت‌های پیشین) رسید، تضرّع نکردند ولى دل‌های آنان سخت ‏شد و شیطان برای آنها، آن‌چه را عمل می‌کردند، زینت داده است (انعام/۴۳). اگر آنان (پیامبران) شرک می‌ورزیدند، بی‌تردید آن‌چه عمل می‌کردند، از آنان تباه می‌شد (انعام/۸۸).

[قوم نوح] گفتند: آیا به تو ایمان آوریم، در حالی‌که فرومایگان از تو پیروی کردند؟ [نوح] گفت: من از آن‌چه آنها عمل می‌کردند، علمی ندارم (شعراء/۱۱۱-۱۱۲).

شیطان اعمال آنان (عاد و ثمود) را برایشان آراست و آنها را از راه باز داشت در حالی‌که اهل بصیرت بودند (عنکبوت/۳۸).

[ابراهیم به قوم خود] گفت: آیا آن‌چه را مى ‏تراشید، مى ‏پرستید در حالی‌که خدا، شما و آن‌چه عمل می‌کنید، آفریده است (صافّات/۹۵-۹۶)؟

قوم او (لوط) شتابان به سویش آمدند در حالی‌که پیش از آن، به بدی‌ها عمل می‌کردند. گفت: اى قوم من، اینان دختران من هستند. آنان، براى شما پاکتر هستند پس، از خدا بترسید و مرا در [کار] مهمانانم، رسوا نکنید. آیا در میان شما مرد رشدیافته‌ای نیست (هود/۷۸)؟ [لوط] گفت: به‌راستى من، دشمن اعمال شما هستم. پروردگارا، من و کسانم را از آن‌چه عمل می‌کنند، نجات بخش (شعراء/۱۶۸-۱۶۹). لوط را از آن شهرى که [مردم آن] به  پلیدی‌ها عمل می‌کردند، نجات دادیم. به‌راستى آنها قومی بد و نافرمان بودند (انبیاء/۷۴).

آنان (یعقوب و فرزندان او) امّتی بودند که گذشتند. براى آنان است آن‌چه کسب کردند و برای شما است، آن‌چه کسب کرده‌اید و شما از آن‌چه [آنان] عمل می‌کردند، بازخواست نخواهید شد (بقره/۱۳۴).

کاروانى آمد پس آب ‏آور خود را فرستادند. او دلو خود را انداخت، گفت: مژده باد، این پسری است. او را چون کالایى پنهان کردند. خدا به آن‌چه عمل مى‏ کردند، دانا بود (یوسف/۱۹). هنگامى که [برادران یوسف] بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جاى داد. گفت: به‌راستی من همان برادر تو هستم پس از آن‌چه عمل‌ مى ‏کردند، غمگین نباش (یوسف/۶۹).

[شعیب] گفت: ای قوم من، آیا قبیله من نزد شما توانمندتر از خدا است که او را پشت سر افکنده‌اید؟ بدون تردید پروردگار من به آن‌چه انجام می‌دهید، احاطه دارد. ای قوم من، هر چه در توان دارید، عمل کنید. من نیز عمل می‌کنم. به‌زودی خواهید دانست، برای چه کسی عذابی می‌آید که او را رسوا کند و چه کسی دروغگو است؟ منتظر باشید که من نیز با شما منتظر هستم (هود/۹۲-۹۳). گفت: پروردگارم به آن‌چه عمل می‌کنید، داناتر است (شعراء/۱۸۸).

موسى مشتى به او (مردی از فرعونیان) زد و او را کشت. گفت: این از عمل شیطان است. به‌راستی او دشمنى گمراه ‏کننده آشکار است (قصص/۱۵).

فرعون گفت: اى هامان، براى من برجی بساز. شاید من به آن راه‌ها برسم. راه‌هاى آسمان‌ها، تا از خداى موسى اطلاع پیدا کنم. بی‌گمان من او را سخت دروغگو مى‏ پندارم. این‌گونه براى فرعون، بدی عمل او زینت داده شد و از راه، بازماند. نیرنگ فرعون جز به تباهى نبود (غافر/۳۶-۳۷). موسی به [ساحران] گفت: آن‌چه آورده‌اید، سحر است. خدا به‌زودی آن را باطل می‌کند. بدون تردید خدا، عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند (یونس/۸۱). به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز پس ناگهان آن‌چه را [ساحران] به دروغ ساخته بودند، بلعید پس حق، واقع شد و آن‌چه عمل می‌کردند، باطل گشت (اعراف/۱۱۷-۱۱۸). [قوم موسی به او] گفتند: پیش از آن‌که به سوی ما بیایی و پس از آن‌که به سوی ما آمدی، آزار می‌دیدیم. گفت: امید است پروردگارتان، دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین کند پس بنگرد چگونه عمل خواهید کرد (اعراف/۱۲۹). بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس بر قومی گذشتند که بر [پرستش] بت‌هایی که داشتند، مداومت می‌کردند، گفتند: ای موسی، همان‌گونه که اینان معبودانی دارند، برای ما نیز معبودی قرار بده. گفت: به‌راستی شما قومی هستید که نادانی می‌کنید. بدون تردید آن‌چه اینان در آن هستند، نابودشدنی است و آن‌چه عمل می‌کنند، باطل است (اعراف/۱۳۸-۱۳۹). بعد از آن (زنده شدن مقتول) دل‌های شما (بنی‌اسرائیل) سخت شد، همانند سنگ‌ها یا سخت‌تر از آن، … خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست (بقره/۷۴). هر بار پیامبری چیزی را برای آنها می‌آورد که دلخواه آنان نبود، گروهی را دروغگو می‌شمردند و گروهی را می‌کشتند و پنداشتند که آزمایشی نخواهد بود. پس کور و کر شدند سپس خدا توبه را از آنان پذیرفت سپس بسیاری از آنها، کور و کر شدند. خدا به آن‌چه عمل می‌کردند، بینا است (مائده/۷۰-۷۱). همین شما (بنی‌اسرائیل) هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از سرزمین خود بیرون می‌کنید و بر ضدّ آنان به گناه و دشمنی همکاری می‌کنید. اگر به اسیری نزد شما بیایند، با [دادن] فدیه آنان را آزاد می‌کنید، با آن‌که بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا به بخشی از کتاب، ایمان می‌آورید و به بخشی کفر می‌ورزید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند، جز خواری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت به سخت‌ترین عذاب، بازگردانده می‌شوند. خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست (بقره/۸۵). خدا برای کسانی که ایمان آورده‌اند، زن فرعون را مَثَل زده است، آن‌گاه که گفت: پروردگارا، برای من نزد خود در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات بده. مرا از این قوم ستمکار نجات بده (تحریم/۱۱).

آن کس [از آل فرعون] که ایمان آورده بود، گفت: … هر کس به کاری بد عمل کند، جز به اندازه آن، جزا داده نمی‌شود و هر کس به کار شایسته عمل کند، از مرد و زن، در حالی‌که مومن باشد، آنان داخل بهشت می‌شوند. در آنجا بدون حساب، روزی داده می‌شوند (غافر/۳۸-۴۰).

[بنده‌ای از بندگان ما به که به او از نزد خود رحمت و علم داده بودیم به موسی گفت:] آن کشتی، برای بینوایانی بود که در دریا عمل انجام می‌دادند (کار می‌کردند). پس خواستم آن را معیوب کنم چون پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی را به زور می‌گرفت (کهف/۷۹).

[به داوود فرمودیم:] زره‌هایی فراخ عمل کن (بساز) و حلقه‌ها را درست اندازه‌گیری کن و کار شایسته‌ای عمل کنید که من به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا هستم (سبأ/۱۱).

بعضی از جنّیان به فرمان پروردگارش (سلیمان) پیش روی او عمل می‌کردند، (کار می‌کردند) و هرکس از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد از عذاب آتش سوزان به او می‌چشاندیم. برای او هر چه می‌خواست از نمازگاه‌ها و مجسمه‌ها و ظروف بزرگی مانند حوضچه‌ها و دیگ‌های ثابت عمل می‌کردند (می‌ساختند). ای خاندان داوود، شکری عمل کنید (انجام دهید). از بندگان من، اندکی سپاس‌گزار هستند (سبأ/۱۲-۱۳). از شیاطین، کسانی برای او (سلیمان) غوّاصی می‌کردند و نیز عملی جز آن عمل می‌کردند. ما نگاهدارنده آنها بودیم (انبیاء/۸۲). [سلیمان] از گفتار آن (مورچه) با تبسّمی، خندان شد و گفت: پروردگارا، به من توفیق بده تا نعمت تو را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای، سپاس گویم و کار شایسته‌ای که تو می‌پسندی، عمل کنم و به رحمت خود مرا در میان بندگان شایسته خود، داخل کن (نمل/۱۹).

[هدهد گفت:] او (ملکه سبأ) و قوم او را یافتم که به غیر از خدا، برای خورشید سجده می‌کردند و شیطان اعمال آنها را  بر آنان آراسته بود پس آنها را از راه بازداشته بود و آنها هدایت نیافته بودند (نمل/۲۴).

به خدا سوگند که به سوی امّت‌های پیش از تو [فرستادگانی] فرستادیم پس شیطان اعمال آنها را برای آنان آراست پس او امروز ولی آنان است. آنها عذاب دردناکی دارند (نحل/۶۳). به‌راستی به تو و کسانی که پیش از تو بودند، وحی شده است که اگر شرک ورزی، بدون‌تردید عمل تو تباه می‌شود و بی‌گمان از زیانکاران می‌شوی (زمر/۶۵). در هیچ کاری نیستی و هیچ قرآنی از جانب او نمی‌خوانی و هیچ عملی، عمل نمی‌کنید جز این‌که آن‌گاه که به آن می‌پردازید، ما بر آن شاهد هستیم. هم‌وزن ذرّه‌ای نه در زمین و نه در آسمان، از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، جز این‌که در کتابی روشن است (یونس/۶۱). غیب آسمان‌ها و زمین، از آنِ خدا است. همه امر به او بازگردانده می‌شود. پس او را پرستش کن و بر او توکل کن. پروردگار تو از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست (هود/۱۲۳). از آن‌چه از پروردگارت به تو وحی می‌شود، پیروی کن. به‌راستی خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (احزاب/۲). همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن و نیز هر کس که با تو، توبه کرده است. سرکشی نکنید که او به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (هود/۱۱۲). نپندار که خدا از آن‌چه ستمکاران عمل می‌کنند، غافل است. جز این نیست که [کیفر] آنان را برای روزی که چشم‌ها در آن خیره می‌شود، به تأخیر می‌افکند (ابراهیم/۴۲). به‌راستی پروردگار تو، اعمال هر یک را به تمام به آنان خواهد داد. بدون تردید او به آن‌چه انجام مى‏ دهند، آگاه است (هود/۱۱۱). ما گرداندن رویت را در آسمان می‌بینیم پس بدون ‌تردید تو را به قبله‌ای که به آن خشنود شوی، بگردانیم پس روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان. هر جا هستید، روی خود را به سوی آن بگردانید. به‌راستی کسانی که به آنان کتاب داده شده، می‌دانند که این از سوی پروردگارشان حق است. خدا از آن‌چه  عمل می‌کنند، غافل نیست (بقره/۱۴۴). از هر جا بیرون شدی، روی خود را به طرف مسجدالحرام کن. به‌راستی این از پروردگارت، حق است. خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست (بقره/۱۴۹).

چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو بیایند پس بگو، سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود نوشته است که هر کس از شما از روی نادانی به بدی عمل کند سپس بعد از آن، توبه کند و اصلاح نماید، پس بدون تردید او آمرزنده مهربان است (انعام/۵۴). بگو، هر کس بر حسب ساختار خود عمل می‌کند. پس پروردگار شما به کسی که از نظر راه، هدایت‌یافته‌تر است، داناتر است (اسراء/۸۴). بگو، ستایش از آن خدا است. به زودی آیات خود را به شما نشان می‌دهد پس آنها را خواهید شناخت. پروردگار تو از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست (نمل/۹۳). بگو، به هر کتابی که خدا نازل کرده، ایمان آورده‌ام و فرمان یافته‌ام میان شما به عدالت رفتار کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما است. اعمال ما، برای ما و اعمال شما، برای شما است. میان ما و شما جدالی نیست. خدا میان ما را جمع می‌کند و سرانجام، به سوی او است (شوری/۱۵). بگو، ای قوم من، بر حسب امکانات خودتان عمل کنید، من نیز عمل می‌کنم پس به‌زودی خواهید دانست برای چه کسی عذابی خواهد آمد که او را رسوا می‌کند و برای چه کسی عذاب پایدار فرود می‌آید (زمر/۳۹-۴۰). بگو، ای قوم من، بر حسب امکانات خودتان عمل کنید، من نیز عمل می‌کنم پس به‌زودی خواهید دانست که سرانجام آن سرای، از آن کیست. بی‌تردید ستمکاران رستگار نمی‌شوند (انعام/۱۳۵). بگو، عمل کنید. به‌زودی خدا و فرستاده او و مومنان، عمل شما را خواهند دید و به‌زودی به سوی دانای غیب و آشکار بازگردانده می‌شوید و شما را به آن‌چه عمل می‌کردید، آگاه می‌کند (توبه/۱۰۵). اگر از تو نافرمانی کردند پس بگو، من از آن‌چه عمل می‌کنید، بیزار هستم (شعراء/۲۱۶). اگر تو را تکذیب کردند پس بگو، عمل من، برای من و عمل شما، برای شما است و شما از آن‌چه من عمل می‌کنم، بیزار هستید و من از آن‌چه شما عمل می‌کنید، بیزار هستم (یونس/۴۱). بگو، شما از آن‌چه ما مرتکب شده‌ایم، بازخواست نمی‌شوید و ما نیز از آن‌چه شما عمل می‌کنید، بازخواست نخواهیم شد (سبأ/۲۵). اگر با تو مجادله کردند، پس بگو، خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، داناتر است (حج/۶۸). هر کس کفر ورزد، کفر او، تو او را غمگین نکند. بازگشت آنها به سوی ما است پس آنها را به آن‌چه عمل کرده‌اند، آگاه خواهیم کرد. بی‌تردید خدا به راز سینه‌ها آگاه است (لقمان/۲۳). به کسانی که ایمان نمی‌آورند، بگو، بر حسب امکانات خودتان عمل کنید ما نیز عمل می‌کنیم. منتظر باشید ما نیز منتظر هستیم (هود/۱۲۱-۱۲۲).

کسانی که قرآن را بخش‌بخش کردند، به پروردگارت سوگند که از همه آنها از آن‌چه عمل کردند، بازخواست می‌کنیم (حجر/۹۱- ۹۳). [کافران] گفتند: دل‌های ما از آن‌چه ما را به آن فرا می‌خوانی، در پوششی است و در گوش‌های ما سنگینی است. میان ما و میان تو حجابی است پس عمل کن که ما نیز عمل‌کننده هستیم (فصّلت/۵). کسانی که کافر شدند، پنداشتند که هرگز برانگیخته نمی‌شوند. بگو، آری، سوگند به پروردگارم که برانگیخته می‌شوید سپس از آن‌چه عمل کرده‌اید، آگاه خواهید شد. این بر خدا آسان است (تغابن/۷). بگو، آیا شما را به زیانکارترین، از نظر اعمال خبر دهیم؟ کسانی هستند که تلاش آنها در زندگی دنیا گم شده، در حالی‌که می‌پندارند که کار نیک می‌کنند. آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به دیدار او کافر شدند پس اعمالشان تباه شد و روز قیامت برای آنان ارزشی نخواهیم نهاد. این است جزای آنها که جهنّم است به سبب آن‌که کافر شدند و آیات من و فرستادگانم را به ریشخند گرفتند (کهف/۱۰۳- ۱۰۶).

وقتی منافقان نزد تو می‌آیند، می‌گویند: شهادت می‌دهیم که تو بدون‌شک فرستاده خدا هستی. خدا می‌داند که تو به‌راستی فرستاده او هستی. خدا شهادت می‌دهد که منافقان بی‌گمان دروغگو هستند. سوگندهای خود را سپر خود گرفتند و از راه خدا بازداشتند. به‌راستی بد است آن‌چه آنها عمل می‌کنند (منافقون/۱-۲). با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند می‌خورند که اگر به آنان فرمان بدهی، بدون‌تردید بیرون می‌روند. بگو، سوگند نخورید. اطاعتی پسندیده [بهتر است]. بی‌گمان خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (نور/۵۳). [شما منافقان] مانند کسانی هستید که پیش از شما بودند. آنان از شما نیرومندتر و از نظر اموال و اولاد بیشتر بودند. پس، از نصیب خود بهره‌مند شدند. شما نیز از نصیب خود برخوردار شدید چنان‌که آنان که پیش از شما بودند از نصیب خود بهره‌مند شدند. شما [در باطل] فرو رفتید، چنان‌که آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنیا و آخرت، تباه شد. آنها همان زیانکاران هستند (توبه/۶۹).

آیا کسانى که در دلهایشان مرضى است، پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار نخواهد کرد. اگر بخواهیم بی‌تردید آنان را به تو مى ‏نمایانیم پس آنان را به چهره‌شان مى ‏شناسى و از لحن سخن گفتن آنان را می‌شناسی. خدا است که اعمال شما را مى‏ داند (محمّد/۲۹-۳۰)

بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو، ایمان نیاورده‌اید ولی بگویید: اسلام آورده‌ایم. ایمان در قلب‌های شما داخل نشده است. اگر از خدا و فرستاده او اطاعت کنید، چیزی از اعمال شما را نمی‌کاهد. به راستی خدا آمرزنده مهربان است (حجرات/۱۴). برای مردم مدینه و بادیه‌نشینان اطراف آن، سزاوار نیست که از فرستاده خدا تخلّف کنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند. این به آن سبب است که در راه خدا هیچ تشنگی، رنج و گرسنگی به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می‌آورد، قدم نمی‌گذارند و به هیچ دشمنی، آسیب نمی‌رسانند جز این‌که به سبب آن، عمل شایسته‌ای برای آنان نوشته می‌شود. به‌راستی خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. هیچ مال کم و زیادی را انفاق نمی‌کنند و هیچ وادی را نمی‌پیمایند جز این‌که برای آنان نوشته می‌شود تا خدا به آنان بهتر از آن‌چه عمل می‌کردند، جزا دهد (توبه/۱۲۰-۱۲۱). برجای‌ماندگانِ [از جنگ]، از بادیه‌نشینان خواهند گفت: اموال و کسانمان، ما را مشغول کرده پس برای ما آمرزش بخواه. به زبان‌های خود، چیزی می‌گویند که در قلب‌هایشان نیست. بگو، اگر خدا برای شما زیانی یا سودی بخواهد، کیست که برای شما در برابر خدا مالک چیزی باشد؟ بلکه خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (فتح/۱۱). هنگامی که به سوی آنان (کسانی که توانگر هستند و از تو اجازه می‌خواهند که به جنگ نروند) بازگردید، برای شما عذر می‌آورند. بگو، عذر نیاورید، هرگز شما را باور نمی‌کنیم. به‌راستی خدا ما را از خبرهای شما آگاه کرده است. به‌زودی خدا و فرستاده او، عمل شما را می‌بیند سپس به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید و به آن‌چه عمل می‌کردید، شما را آگاه می‌کند (توبه/۹۴).

[به اهل‌کتاب] بگو، آیا با ما درباره خدا محاجّه می‌کنید؟ در حالی‌که او پروردگار ما و پروردگار شما است؟ اعمال ما برای ما است و اعمال شما برای شما است. ما برای او اخلاص می‌ورزیم. یا می‌گویید ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و نوادگان [او]، یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو، شما بهتر می‌دانید یا خدا؟ کیست ستمکارتر از آن که شهادتی که از نزد او است را کتمان کند؟ خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، غافل نیست. آنها امّتی بودند که گذشتند. برای آنها است آن‌چه به دست آوردند و برای شما است، آن‌چه به دست آورده‌اید. شما از آن‌چه عمل می‌کردند، بازخواست نمی‌شوید (بقره/۱۳۹-۱۴۱). بگو، ای اهل‌کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید، در حالی‌که خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، شاهد است؟ بگو، ای اهل‌کتاب، چرا کسانی را که ایمان آورده‌اند، از راه خدا بازمی‌دارید و آن راه را کج می‌خواهید در حالی‌که خود شاهد هستید؟ خدا از آن‌چه عمل می‌کنید، هرگز غافل نیست (آل‌عمران/۹۸-۹۹). بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه، دشمنی و خوردن حرام، شتاب می‌کنند. به‌راستی بد است، آن‌چه عمل می‌کنند (مائده/۶۲). اگر آنان، تورات و انجیل و آن‌چه را از جانب پروردگارشان به سوی آنها نازل شده، برپا می‌داشتند، از بالایشان و از زیر پایشان برخوردار می‌شدند. از آنان گروهی میانه‌رو هستند و بسیاری از آنها، آن‌چه عمل می‌کنند، بد است (مائده/۶۶). کسانی که پیش از این (قرآن) به آنها کتاب دادیم به آن ایمان می‌آورند … آنها چون سخن بیهوده بشنوند، از آن روی می‌گردانند و می‌گویند: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما است. سلام بر شما. ما طالب نادانان نیستیم (قصص/۵۲-۵۵).

ما بر کسانی که یهودی شدند، آن‌چه را از قبل، بر تو حکایت کردیم، حرام کرده بودیم. ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خودشان ستم می‌کردند سپس به‌راستی پروردگار تو به کسانی که به نادانی به بدی عمل کردند سپس بعد از آن، توبه کردند و اصلاح نمودند، بی‌گمان پروردگار تو بعد از آن، آمرزنده مهربان است (نحل/۱۱۸-۱۱۹). بدون‌تردید آنها (یهودیان) را حریص‌ترین مردم به زندگی، [حتّی] از کسانی که شرک ورزیدند، خواهی یافت. هر یک از آنان دوست دارد که ای کاش، هزار سال عمر داده می‌شد در حالی‌که اگر این عمر به او داده می‌شد، دورکننده او از عذاب نخواهد بود. خدا به آن‌چه عمل می‌کنند، بینا است (بقره/۹۶). بگو، به راستی مرگی که از آن فرار می‌کنید، بدون‌شک با شما دیدار خواهد کرد، آن‌گاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگرانده می‌شوید. آن‌گاه شما را از آن‌چه عمل می‌کردید، آگاه خواهد کرد (جمعه/۸). آیا به کسانی که قومی را که خدا بر آنها خشم گرفته، به دوستی گرفته‌اند، ننگریسته‌ای؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان. به دروغ سوگند می‌خورند در حالی‌که خود می‌دانند. خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. به‌راستی آن‌چه عمل می‌کنند، بد است (مجادله/۱۴-۱۵). به‌راستی کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و مردمی را که به قسط فرمان می‌دهند را می‌کشند، آنان را به عذابی دردناک بشارت بده. اینان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است و هیچ یاوری ندارند (آل‌عمران/۲۱-۲۲).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صداهای خود را بلندتر از صدای پیامبر نکنید و آن‌گونه که به یکدیگر سخن می‌گویید، با او بلند سخن نگویید که اعمال شما تباه شود در حالی‌که شما در نمی‌یابید (حجرات/۲). آیا ترسیدید که پیش از نجوای خود صدقه‌هایی را تقدیم کنید؟ پس چون انجام ندادید و خدا بر شما بازگشت، پس نماز برپا دارید. زکات بدهید و از خدا و فرستاده او اطاعت کنید. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (مجادله/۱۳). مانند کسانی نباشید که با سرمستی و خودنمایی به مردم، از خانه‌های خود خارج شدند و از راه خدا بازمی‌داشتند. خدا به آن‌چه عمل می‌کنند، احاطه دارد. شیطان اعمال آنان را برای آنها آراست و گفت: امروز کسی از این مردم، بر شما پیروز نخواهد شد. من پناه شما هستم (انفال/۴۷-۴۸). به‌راستی کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و با مال‌ها و جان‌های خود در راه خدا جهاد کردند و کسانی که آنان را جای دادند و یاری کردند، اینان، برخی‌شان اولیای برخی دیگر هستند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکردند، هیچ ولایتی (تعهدی) از آنان بر شما نیست تا هجرت کنند. اگر از شما در دین یاری خواستند، یاری آنان بر شما است جز این‌که به زیان قومی باشد که میان شما و آنان پیمانی است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (انفال/۷۲).

هنگامی که شما (در احد) به بالا می‌گریختید و به هیچ کس توجّه نمی‌کردید، پیامبر، شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند پس غمی بر غمتان وارد شد تا بر آن‌چه از دست می‌دهید و برای آن‌چه به شما رسیده است، غمگین نشوید. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (آل‌عمران/۱۵۳). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند و درباره برادران خود هنگامی که به سفر یا جنگ می‌رفتند، گفتند: اگر نزد ما بودند، نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند تا خدا آن را حسرتی در دل‌های آنها قرار دهد. خدا است که زنده می‌کند و می‌میراند. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (آل‌عمران/۱۵۶).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، آن‌گاه که سپاهیانی به سوی شما آمدند پس بادی و سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید، بر سر آنها فرستادیم. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (احزاب/۹). به‌راستی خدا کسانی از شما را که از جنگ بازمی‌داشتند و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند: به سوی ما بیایید [و به جنگ نروید]، به خوبی می‌شناسد و جز اندکی به جهاد نمی‌آیند در حالی‌که بر شما بخل می‌ورزند و هنگامی که بیم [جنگ] پیش آید، آنها را می‌بینی که به تو می‌نگرند و چشمانشان می‌گردد، مثل کسی که از مرگ بی‌هوش شده باشد و چون آن ترس برطرف شود، به خاطر حرص مال، شما را با زبان‌های تند، نیش می‌زنند. آنها ایمان نیاورده‌اند پس خدا اعمال آنان را تباه کرد. این بر خدا آسان است (احزاب/۱۸-۱۹). او است که در درون مکه پس از آن‌که شما را بر آنها پیروز کرد، دست آنها را از شما و دست شما را از آنها کوتاه کرد. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (فتح/۲۴). شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی‌کنید در حالی‌که میراث آسمان‌ها و زمین، از آن خدا است؟ کسانی از شما که پیش از فتح [مکه] انفاق و جهاد کرده‌اند [با دیگران] یکسان نیستند. آنان از نظر درجه بزرگتر از کسانی هستند که بعد انفاق و جهاد کردند. خدا به همه وعده نیکو داده است. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، آگاه است (حدید/۱۰).

کسانی که ایمان آورده‌اند، می‌گویند: آیا اینان (کسانی که در قلب‌هایشان مرض است) همان کسانی هستند که با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند می‌خوردند که بی‌گمان با شما خواهند بود؟ اعمال آنها تباه شد و زیانکار گردیدند (مائده/۵۳). امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شد و طعام کسانی که به آنها کتاب داده شد، برای شما حلال است و طعام شما بر آنان حلال است و [ازدواج] با زنان پاکدامن با ایمان و زنان پاکدامن از کسانی که از قبل به آنان کتاب داده شده، بر شما حلال است. هنگامی که مَهریه آنان را بدهید در حالی‌که پاکدامن باشید نه زناکار و نه دوست‌گیرنده. هر کس به ایمان کافر شود، عمل او تباه می‌شود و او در آخرت از زیانکاران است (مائده/۵). [پاداش و کیفر] به دلخواه شما و دلخواه اهل‌کتاب نیست. هر کس به بدی عمل کند، به آن جزا داده می‌شود و برای خود غیر از خدا ولی و یاوری نمی‌یابد (نساء/۱۲۳).

عملقیامت، روزی که تأویل آن (قرآن) فرا رسد، کسانی که از پیش آن را فراموش کرده‌اند، می‌گویند: به‌راستی فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس آیا برای ما شفاعت‌گرانی هست که برای ما شفاعت کنند یا بازگردانده می‌شویم تا غیر از آن‌چه عمل می‌کردیم، عمل کنیم؟ به یقین به خودشان زیان زدند و آن‌چه افترا می‌بستند، از آنان گم شد (اعراف/۵۳).

روزی که خدا همه آنان را برمی‌انگیزد پس آنان را به آن‌چه عمل کرده‌اند، آگاه می‌کند. خدا آن (اعمالشان) را شمرده است در حالی‌که آنان، آن را فراموش کرده‌اند. خدا بر همه چیز شاهد است (مجادله/۶). روز قیامت نه خویشاوندان شما و نه فرزندانتان، هرگز به شما سود نمى‏ رسانند. میان شما جدایی می‌اندازد. خدا به آن‌چه عمل می‌کنید، بینا است (ممتحنه/۳). [آن روز] هر امّتی را به زانو درآمده می‌بینی. هر امّتی به سوی کتاب خود خوانده می‌شود که امروز به سبب آن‌چه عمل می‌کردید، جزا داده می‌شوید. این کتاب ما است که بر ضدّ شما، سخن می‌گوید. به‌راستی ما از آن‌چه عمل می‌کردید، نسخه برمی‌داشتیم (جاثیه/۲۸-۲۹). روزی که هر کس می‌آید در حالی‌که از خود دفاع می‌کند. به هر کس، هر چه عمل کرده است، به طور کامل داده می‌شود و به آنان ستم نمی‌شود (نحل/۱۱۱). روزی که هر کس هر خیری عمل کرده است، آن را حاضر می‌یابد و آن‌چه بدی عمل کرده، آرزو می‌کند که کاش میان او و آن [عمل بد] فاصله‌ای دور بود. خدا شما را از خود برحذر می‌دارد. خدا به بندگان خود بسیار مهربان است (آل‌عمران/۳۰). هر کس نیکی آورد، برای او بهتر از آن است و هر کس بدی آورد، پس آنان که کارهای بد انجام می‌دادند، جز آن‌چه عمل می‌کردند، جزا داده نمی‌شوند (قصص/۸۴). در آن روز به هیچ کس ستمی نخواهد شد و جز به آن چه عمل می‌کردید، جزا داده نمی‌شوید (یس/۵۴). به هر کس آن‌چه عمل کرده است به طور کامل داده می‌شود. خدا به آن‌چه می‌کنند، داناتر است (زمر/۷۰). بى‏ گمان کسانى که به زنان پاکدامن بى ‏خبر و باایمان نسبت زنا مى‏ دهند، در دنیا و آخرت لعنت ‏شده ‏اند و براى آنها عذابى سخت ‏خواهد بود. روزی که زبان‌ها، دست‌ها و پاهای آنان بر ضدّشان درباره آن‌چه عمل می‌کردند، شهادت می‌دهد، آن روز، خدا جزای حقیقی آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند دانست که خدا همان حقّ آشکار است (نور/۲۳-۲۵).

در آن روز، مردم گروه گروه بیرون می‌آیند تا اعمالشان به آنان نشان داده شود پس هر کس هم‌وزن ذره‌ای نیکی عمل کند، آن را خواهد دید و هر کس هم وزن ذره‌ای بدی عمل کند، آن را خواهد دید (زلزله/۶-۸). ای بندگان من، امروز بر شما بیمی نیست و شما غمگین نمی‌شوید. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. شما و همگنانتان شادمانه داخل بهشت شوید. کاسه‌های زرّین و جام‌هایی بر گِرد آنان می‌گردانند. در آنجا هر چه دل آنان بخواهد و مایه لذّت دیدگان است، وجود دارد. شما در آنجا جاودانه خواهید بود. این همان بهشتی است که به آن‌چه عمل می‌کردید، وارث آن شده‌اید (زخرف/۶۸-۷۲). [آن روز به متقیّن گفته می‌شود:] بخورید و بیاشامید. گوارایتان باد به سبب آن‌چه عمل می‌کردید (طور/۱۹). هر کس نیکى آورد، پس برای او پاداشى بهتر از آن خواهد بود و آنان از هراس آن روز، ایمن هستند. کسانی که بدی بیاورند، چهره‌هایشان را به آتش می‌افکنند. آیا جز به آن‌چه عمل می‌کردید، جزا داده می‌شوید (نمل/۸۹-۹۰)؟ چهره‌هایی در آن روز زبون هستند. عمل‌کننده رنج کشنده، هستند. به آتشی سوزان درخواهند آمد و خواهند سوخت. از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند. خوراکی جز ضریع (خار خشک) ندارند که نه فربه می‌کند و نه از گرسنگی بی‌نیاز می‌کند (غاشیه/۲-۷).

کسانی که [از پیشوایان خود] پیروی کردند [هنگام دیدن عذاب] می‌گویند: ای کاش برای ما بازگشتی بود تا از آنان بیزاری می‌جستیم، همان‌گونه که آنان از ما بیزاری جستند. این چنین خدا اعمال آنان را حسرت‌هایی به آنان نشان می‌دهد. آنها از آتش، بیرون آمدنی نیستند (بقره/۱۶۷).

هنگامی [که دشمنان خدا] نزد آن (آتش) بیایند، گوش، چشم و پوست آنان به آن‌چه عمل می‌کردند، بر ضدّشان شهادت دهند … [به آنان گفته شود:] شما از این‌که مبادا گوش، چشم‌ها و پوست شما بر ضدّ شما شهادت دهند، [گناهان خود را] پنهان نمی‌کردید، بلکه گمان می‌کردید، خدا بسیاری از آن‌چه عمل می‌کردید را نمی‌داند. این گمان شما بود که درباره پروردگار خود داشتید پس شما را هلاک کرد و از زیانکاران شدید (فصّلت/۲۰-۲۳). کسانى که کافر شدند، گفتند به این قرآن گوش ندهید و سخن لغو در آن اندازید، شاید شما پیروز شوید. بدون تردید به کسانی که کافر شدند، عذابی سخت می‌چشانیم و آنان را به بدتر از آن‌چه عمل می‌کردند، جزا می‌دهیم. این جزای دشمنان خدا است. همان آتشی که آنان در آن جاودانه هستند. جزایی است به سبب این‌که آیات ما را انکار می‌کردند (فصّلت/۲۶-۲۸). بدی‌های آن‌چه عمل کرده‌اند، برای آنان نمایان می‌شود و آن‌چه به آن ریشخند می‌کردند، آنان را فرا می‌گیرد (جاثیه/۳۳). ای کسانی که کفر می‌ورزیدید، امروز عذر خواهی نکنید جز این نیست که به آن‌چه عمل می‌کردید، جزا داده می‌ شوید (تحریم/۷). آن روز، عذاب از بالای آنان و از زیر پاهایشان آنان را فرا می‌گیرد. [خدا] می‌فرماید: بچشید آن‌چه عمل می‌کردید (عنکبوت/۵۵). به سبب آن‌که دیدار این روز خود را فراموش کردید، بچشید. ما نیز شما را فراموش کرده‌ایم. بچشید عذاب همیشگی را به سبب آن‌چه عمل می‌کردید (سجده/۱۴). کافران در جهنّم، فریاد بر می‌آورند که پروردگارا، ما را بیرون بیاور تا غیر از آن‌چه عمل می‌کردیم، کار شایسته انجام دهیم. مگر شما را عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن متذکّر شود، متذکّر شود و براى شما هشدار دهنده‌ای نیامد؟ پس بچشید که براى ستمگران یاورى نیست (فاطر/۳۷).

کسانی که به ضعف کشانده شده‌اند به کسانی که استکبار می‌ورزیدند، می‌گویند: بلکه نیرنگ شب و روز شما بود که به ما فرمان می‌دادید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم. هنگامی که عذاب را می‌بینند، پشیمانی خود را پنهان می‌کنند. ما غل‌ها را بر گردن کسانی می‌گذاریم که کفر ورزیدند. آیا جز به آن چه عمل می‌کردند، جزا داده می‌شوند (سبأ/۳۳)؟

روز قیامت آنان را رسوا می‌کنند و می‌گویند: کجا هستند آن شریکان من که درباره آنان مجادله می‌کردید؟ آنان که علم داده شده‌اند، می‌گویند: به‌راستی امروز رسوایی و بدی بر کافران است. کسانی که فرشتگان جان آنان را در حالی که ستم کرده‌اند، می‌گیرند، تسلیم شوند و [گویند:] ما هیچ بدی عمل نمی‌کردیم. آری، خدا به آن‌چه عمل می‌کردید، دانا است. پس از درهای جهنّم داخل شوید و در آن جاودانه بمانید. به‌راستی جایگاه متکبّران، بد است (نحل/۲۷-۲۹).

[آن روز] کارنامه نهاده شود. آن گاه مجرمان را از آن چه در آن است، هراسان ببینی. می‌گویند: ای وای بر ما، این چه کارنامه‌ای است که هیچ کوچک و بزرگی را وانگذاشته است مگر این‌که آن را برشمرده است؟ آنان آن‌چه عمل کرده‌اند، حاضر می‌یابند. پروردگار تو به کسی ظلم نمی‌کند (کهف/۴۹). به‌راستی آنان بودند که وقتی به آنها گفته می‌شد: خدایی جز خدا نیست، استکبار می‌ورزیدند و می‌گفتند: آیا ما خدایانمان را برای [گفته] شاعری دیوانه رها کنیم؟ بلکه او حقّ را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده است. بدون تردید شما چشنده عذاب دردناک خواهید بود. جز آن‌چه عمل می‌کردید، جزا داده نمی‌شوید مگر بندگان مخلَص خدا (صافّات/۳۵-۴۰). به هر عملی که عمل کرده‌اند، می‌پردازیم و آن را غباری پراکنده می‌کنیم (فرقان/۲۳). هنگامی که [تکذیب‌کنندگان] آمدند، می‌فرماید: آیا نشانه‌های من را با آن‌که در دانش احاطه نداشتید، دروغ شمردید یا چه عمل می‌کردید (نمل/۸۴)؟ [روز قیامت به تکذیب‌کنندگان گفته می‌شود:] به آن آتش بسوزید. خواه صبر کنید یا صبر نکنید، برای شما یکسان است. جز این نیست که به آن‌چه عمل می‌کردید، جزا داده می‌شوید (طور/۱۶).

عمل صالح

 

العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ هُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (هود/۷) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (ملک/۲) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (کهف/۷)

 

 

وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  (لقمان/۲۹) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (حجرات/۱۸) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (حدید/۴) هُوَ (الله) الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّؤْمِنٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (تغابن/۲) وَ لِكُلٍّ (جن و الانس) دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (انعام/۱۳۲) وَ لِكُلٍّ (المومنون و الکافرون) دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ  (احقاف/۱۹) وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمّد/۴) وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ [موت] نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (منافقون/۱۱)

 

 

 

 

قَدْ يَعْلَمُ [الله] مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (نور/۶۴) مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ (الله) رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (مجادله/۷) وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (انعام/۶۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (مائده/۱۰۵) إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (زمر/۷)  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (یونس/۲۳) وَ إِن جَاهَدَاكَ (والدین) عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان/۱۵) وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَ إِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (عنکبوت/۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (نحل/۹۳) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (روم/۴۱)

 

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ  (نور/۳۷-۳۸)

 

وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (سبأ/۳۷) الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجده/۱۹) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (عنكبوت/۷) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ* الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (عنكبوت/۵۸-۵۹)  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا* أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (كهف/۳۰-۳۱)  وَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَ قَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (اعراف/۴۲-۴۳) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ* أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (احقاف/۱۳-۱۴) مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (نحل/۹۶) لَهُمْ (مهتدون) دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (انعام/۱۲۷) وَ الَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ* لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ* لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (زمر/۳۳-۳۵) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (نحل/۳۲) أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (آل‌عمران/۱۳۶) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَ عُيُونٍ* وَ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ*  كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (مرسلات/۴۱-۴۳) أُوْلَئِكَ (عباد الله المخلصین) لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ* فَوَاكِهُ وَ هُم مُّكْرَمُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ* يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ* بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ* لَا فِيهَا غَوْلٌ وَ لَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ* وَ عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ* كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ … أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ* إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ* إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ (صافّات/۴۱-۶۱) وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ* وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ* عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ* بِأَكْوَابٍ وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ* لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنزِفُونَ* وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ* وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ* وَ حُورٌ عِينٌ* كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ* جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (واقعه/۱۰-۲۴) وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ* وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (زمر/۷۳-۷۴) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (طور/۲۱) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ* تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(سجده/۱۵-۱۷) ∩ [عبادالرحمان] الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا* وَ مَن تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (فرقان/۶۸-۷۱) [قالوا اولواالالباب] رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ* رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَ أُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَ قَاتَلُواْ وَ قُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَ اللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  (آل‌عمران/۱۹۳-۱۹۵) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ* هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ و اللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (آل‌عمران/۱۶۲-۱۶۳) وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصّلت/۳۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کهف/۱۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمّد/۳۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب/۷۰-۷۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (حشر/۱۸) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (تغابن/۸) وَ أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَ آتُواْ الزَّكَاةَ وَ مَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بقره/۱۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء/۹۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ … إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَ إِن تَصْبِرُواْ وَ تَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (آل‌عمران/۱۱۸-۱۲۰) وَ قَاتِلُوهُمْ (کافرین) حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(انفال/۳۹) فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا [الکافرون] إِلَى السَّلْمِ وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (محمّد/۳۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَ لاَ رَسُولِهِ وَ لاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَ اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (توبه/۱۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  (مائده/۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَ إِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء/۱۳۵) إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِن تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (بقره/۲۷۱) وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَ تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (بقره/۲۶۵) وَ إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (بقره/۲۸۳)

 

 

 

 

 

 

وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ علَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بقره/۲۳۳) وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَ إِن تُحْسِنُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء/۱۲۸) وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بقره/۲۳۷) وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (بقره/۲۳۴) وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (مجادله/۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (مجادله/۱۱) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا (بیوتا غیر بیوتکم) أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (نور/۲۸) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبه/۶۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ملائکة] عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ* لَا يَسْبِقُونَهُ (الله) بِالْقَوْلِ وَ هُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (انبیاء/۲۶-۲۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنصَابُ وَ الأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  (مائده/۹۰)

 

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (یس/۷۱) وَ جَعَلْنَا فِيهَا (ارض) جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ وَ فَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ* لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (یس/۳۴-۳۵)

 

العمل- الفرق المختلفه، إِذَا بَلَغَ [الانسان] أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (احقاف/۱۵-۱۶)  وَ إِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (يونس/۱۲) وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (فصّلت/۵۰) الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمّد/۱) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (محمّد/۳۲) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمّد/۸-۹) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (نور/۳۹) مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ (ابراهيم/۱۸) أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (انعام/۱۲۲) هَلْ يَنظُرُونَ [الکافرون] إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ* فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (نحل/۳۳-۳۴) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا (القرآن) وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ* حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ* لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ  (مومنون/۶۳-۶۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشْتَرَوْاْ (المشرکون) بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ* لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (توبه/۹-۱۰) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (توبه/۱۷) وَ لاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (انعام/۱۰۸)

 

 

وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (نجم/۳۱) وَ مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۱۰) وَ الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَ آمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اعراف/۱۵۳) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا* وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَ لاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (نساء/۱۷-۱۸) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ (عنكبوت/۴) أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا  (فاطر/۸) أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (محمّد/۱۴)

 

 

 

 

 

وَ ذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اعراف/۱۸۰) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (فصّلت/۴۰) وَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَ لِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اعراف/۱۴۷) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (نمل/۴) وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقره/۲۱۷) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (هود/۱۵-۱۶)

 

 

 

 

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ* فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُم* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ  (محمّد/۲۵-۲۸) وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (آل‌عمران/۱۸۰) إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا* يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَ كَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (نساء/۱۰۷-۱۰۸)

 

 

 

 

 

 

العمل الاقوام، يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (مومنون/۵۱) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ* ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس/۱۳-۱۴) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ (امم الاولین) بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (انعام/۴۳) وَ لَوْ أَشْرَكُواْ (الانبیاء) لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  (انعام/۸۸)

 

 

 

قَالُوا (قوم نوح) أَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ* قَالَ وَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (شعراء/۱۱۱-۱۱۲)

وَ زَيَّنَ لَهُمُ (عاد و ثمود) الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (عنکبوت/۳۸)

قَالَ (ابراهیم لقومه) أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ* وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ (صافّات/۹۵-۹۶)

 

وَ جَاءهُ (لوط) قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَ لاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (هود/۷۸) قَالَ [لوط] إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ* رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (شعراء/۱۶۸-۱۶۹) وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (انبیاء/۷۴)

 

 

 

تِلْكَ (یعقوب و اولاده) أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (بقره/۱۳۴)

 

وَ جَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (یوسف/۱۹) وَ لَمَّا دَخَلُواْ (اخوة  یوسف) عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (یوسف/۶۹)

 

قَالَ [شعیب] يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ* وَ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (هود/۹۲-۹۳) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (شعراء/۱۸۸)

 

 

فَوَكَزَهُ (رجل من آل‌فرعون) مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (قصص/۱۵)

 

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (غافر/۳۶-۳۷) قَالَ مُوسَى [لسحرة] مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (یونس/۸۱) وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ* فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اعراف/۱۱۷-۱۱۸) قَالُواْ (قوم موسی) أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَ مِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (اعراف/۱۲۹) وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ* إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اعراف/۱۳۸-۱۳۹) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ (احیاء المقتول) فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقره/۷۴) كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَ فَرِيقًا يَقْتُلُونَ* وَ حَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَ صَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَ صَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَ اللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (مائده/۷۰-۷۱) ثُمَّ أَنتُمْ (بنی‌اسرائیل) هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقره/۸۵) وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (تحریم/۱۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قَالَ الَّذِي آمَنَ [من آل فرعون] … مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (غافر/۳۸-۴۰)

 

[قال عبد من عبادنا علمناه من لدنا رحمة و علما لموسی] أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَ كَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (کهف/۷۹)

 

[قلنا لداوود] أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سبأ/۱۱)

 

وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ (سلیمان) بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبأ/۱۲-۱۳) وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (انبیاء/۸۲) فَتَبَسَّمَ [سلیمان] ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (نمل/۱۹)

 

 

 

 

[قال هدهد] وَجَدتُّهَا (امرأة تملک سبأ) وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (نمل/۲۴)

تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (نحل/۶۳) وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (زمر/۶۵) وَ مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَ لاَ فِي السَّمَاء وَ لاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (يونس/۶۱) وَ لِلّه غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (هود/۱۲۳) وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (احزاب/۲) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَعَكَ وَ لاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (هود/۱۱۲) وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (ابراهيم/۴۲) وَ إِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (هود/۱۱۱) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (بقره/۱۴۴) وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ  (بقره/۱۴۹)

 

 

 

 

 

 

 

وَ إِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/ ۵۴) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (اسراء/۸۴) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (نمل/۹۳) وَ قُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (شوري/۱۵) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ* مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (زمر/۳۹-۴۰) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (انعام/۱۳۵) وَ قُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (توبه/۱۰۵) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (شعراء/۲۱۶) وَ إِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (يونس/۴۱) قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سبأ/۲۵) وَ إِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (حج/۶۸) وَ مَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (لقمان/۲۳) وَ قُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ* وَ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (هود/۱۲۱-۱۲۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ* فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (حجر/۹۱- ۹۳) وَ قَالُوا (الکافرون) قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِن بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (فصّلت/۵) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (تغابن/۷) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا* ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُوًا (كهف/۱۰۳- ۱۰۶)

 

 

 

 

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (منافقون/۱-۲) وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (نور/۵۳) [انتم المنافقون] كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (توبه/۶۹)

 

 

 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ* وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (محمّد/۲۹-۳۰)

 

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۱۴) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَ لاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ و لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ* وَ لاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً وَ لاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (توبه/۱۲۰-۱۲۱) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (فتح/۱۱) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ (الذین یستأذنک و هم اغنیاء) إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (توبه/۹۴)

 

 

 

 

 

 

 

قُلْ [لاهل‌کتاب] أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ* أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ* تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (بقره/۱۳۹-۱۴۱) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنتُمْ شُهَدَاء وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (آل‌عمران/۹۸-۹۹) وَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (مائده/۶۲) وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَ الإِنجِيلَ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ (مائده/۶۶) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ … وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (قصص/۵۲-۵۵)

 

 

 

 

 

وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ* ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۸-۱۱۹) وَ لَتَجِدَنَّهُمْ (الیهود) أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَ اللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ  (بقره/۹۶) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (جمعه/۸) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (مجادله/۱۴-۱۵) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (آل‌عمران/۲۱-۲۲)

 

 

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (حجرات/۲) أَ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مجادله/۱۳) وَ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَ رِئَاء النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ* وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ (انفال/۴۷-۴۸) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ آوَواْ وَّ نَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ لَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (انفال/۷۲)

 

 

 

 

إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًَّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ مَا أَصَابَكُمْ وَ اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (آل‌عمران/۱۵۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَ مَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (آل‌عمران/۱۵۶)

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (احزاب/۹) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَ لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا* أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (احزاب/۱۸-۱۹) وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (فتح/۲۴) وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  (حديد/۱۰)

 

 

 

 

 

وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ (مائده/۵۳) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ لاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَ مَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (مائده/۵) [الاجر و العقاب] لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيرًا (نساء/۱۲۳)

 

 

 

العمل القیامة، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (قرآن) يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (اعراف/۵۳)

 

 

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (مجادله/۶) لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (ممتحنه/۳) [یومئذ] تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (جاثیه/۲۸-۲۹) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  (نحل/۱۱۱) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ (آل‌عمران/۳۰) مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَ مَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (قصص/۸۴) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (یس/۵۴) وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (زمر/۷۰) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (نور/۲۳-۲۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزله/۶-۸) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ* ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ* يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (زخرف/۶۸-۷۲) [یومئذ قیل للمتقین] كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (طور/۱۹) مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَ هُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ* وَ مَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (نمل/۸۹-۹۰) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ* عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ* تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً* تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ* لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ* لَا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِي مِن جُوعٍ (غاشیه/۲-۷)

 

 

 

 

 

وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (بقره/۱۶۷)

 

 

حَتَّى إِذَا [اعداء الله] مَا جَاؤُوهَا (النار) شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ … [قیل لهم] مَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُوُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ* وَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ  (فصّلت/۲۰-۲۳) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ* فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ* ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (فصّلت/۲۶-۲۸) وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (جاثیه/۳۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  (تحریم/۷) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ [الله] ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (عنکبوت/۵۵) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سجده/۱۴) وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا (جهنم) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَ جَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (فاطر/۳۷)

 

 

 

 

 

 

 

وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَ أَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (سبأ/۳۳)

 

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ الْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ* الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (نحل/۲۷-۲۹)

 

[یومئذ] وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (کهف/۴۹) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ* وَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ* بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ* إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ* وَ مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (صافّات/۳۵-۴۰) وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا (فرقان/۲۳) حَتَّى إِذَا جَاؤُوا (المکذّبون) قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (نمل/۸۴) [قیل یومئذ للمکذبین] اصْلَوْهَا (النار) فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (طور/۱۶)

 

 

برچسب‌ها: