ظاهر

 

ظاهر، آشکار، از اسماء و صفات، این واژه ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا ظاهر است.

خدا اوّل و آخر و ظاهر و باطن است. او به همه چیز دانا است (حدید/۳).

الظّاهر

 

هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (حدید/۳)