دست خدا

دست خدا، قدرت و اختیار خدا، این مفهوم از مادّۀ «ی د ی»۱۰ بار و با واژۀ یَمین ۱ بار آمده است.

چکیده: فرمانروایی هر چیز، فضل و خیر به دست خداست. دستِ خدا بالای دست‌ها است.

خدا آدم و چهار پایان را با دستان خود آفرید.

منزّه است آن کسی که ملکوت هر چیزی به دست اوست و به سوی او بازگردانیده می‌شوید (یس/۸۳). بگو، اگر می‌دانید فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ او پناه می‌دهد و در پناه کسی نمی‌رود (مومنون/۸۸). پربرکت است آن که فرمانروایی به دست اوست. او بر هر چیزی تواناست (ملک/۱). [پروردگارا] همۀ خوبی‌ها به دست توست و بر هر چیزی توانایی (آل‌عمران/۲۶). بگو، به‌راستی فضل در دست خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد (آل‌عمران/۷۳). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و به پیامبر او ایمان بیاورید تا از رحمت خود به شما دو بهره عطا کند … تا اهل کتاب بدانند به چیزی از فضل خدا قدرت ندارند. فضل در دست خداست. به هر کس بخواهد آن را می‌دهد (حدید/۲۸، ۲۹).

خدا فرمود: ای ابلیس، چه چیز مانع تو شد که برای آن چه با دستان خود خلق کردم (آدم)، سجده نکنی (ص/۷۵)؟

آیا [انسان‌ها] ندیدند ما با دستان خود برای آنها چهارپایانی آفریدیم تا مالک آنها باشند (یس/۷۱)؟

در حقیقت کسانی که با تو بیعت می‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند. دست خدا بالای دست‌های آنها است (فتح/۱۰). یهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد. به آن‌چه گفتند از رحمت خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است. هرگونه بخواهد می‌بخشد (مائده/۶۴).

خدا را آن چنان که باید، ارج ننهادند. حال آن‌که در روز قیامت زمین یک جا در قبضۀ او و آسمان‌ها پیچیده شده به دست اوست (زمر/۶۷).

قدرت، قدیر