خواهر

خواهر، دختری که در ولادت از طرف پدر و مادر یا یکی از آنها یا از راه شیر خوردن مشترک باشد، این مفهوم از مادّۀ «ا خ ت» ۱۲ بار آمده است.

چکیده: خدا در مورد غذا خوردن از خانۀ خواهر، ازدواج، ارث و پوشش زنان در برابر پسران خواهر احکامی را بیان می‌کند.

بر نابینا، لنگ، بیمار و بر خودتان گناهی نیست که از خانه‌های خود بخورید و یا از خانه‌های … برادرانتان و خواهرانتان (نور/۶۱). بر شما حرام است ازدواج با … خواهران، … دختران برادر، دختران خواهران …، خواهران رضاعی شما و … جمع میان دو خواهر مگر آن‌چه پیش از این گذشت که خدا آمرزندۀ مهربان است (نساء/۲۳).

از تو نظر می‌خواهند. بگو، خدا دربارۀ [ارث] کلاله (برادر و خواهر آن مرده‌ای که پدر و مادر و فرزند ندارد) به شما پاسخ می‌دهد. اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری دارد، نصف آن‌چه برجای گذاشته از آنِ اوست و او نیز از خواهر خود اگر فرزندی نداشته باشد، ارث می‌برد. پس اگر [ورثه] دو خواهر بودند دو ثلث میراث برای آنهاست. اگر چند خواهر و برادر بودند، برای هر مرد دو برابر سهم زن است. خدا برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید. خدا به هر چیز داناست (نساء/۱۷۶). اگر مرد یا زنی [که از او ارث می برند] کلاله باشد (پدر، مادر و فرزندی ندارد) و برادر یا خواهر داشته باشد به هر یک از آن دو یک ششم ارث می‌رسد. اگر [خواهران و برادران] بیش از این بودند، همه در یک سوم مال شریک هستند. البته پس از انجام وصیّت غیرِ مضرّ و پرداخت بدهی. این سفارش خداست (نساء/۱۲).

به زنان باایمان بگو، … زینت خود را آشکار نکنند جز برای … برادران خود، پسران برادران خود و پسران خواهران خود (نور/۳۱). بر همسران پیامبر [ترک حجاب] در مورد … برادران آنها، پسران برادران آنها و پسران خواهران آنها گناهی نیست (احزاب/۵۵).

[مادر موسی] به خواهر موسی گفت: به دنبال او (موسی) برو. پس او را از دور می‌نگریست، در حالی که آنها متوجّه نبودند. ما شیر دایگان را از پیش بر او حرام کرده بودیم. پس [خواهر او] گفت: آیا شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که او را برای شما سرپرستی کند و خیرخواه او باشند (قصص/۱۱-۱۲). [یاد کن] هنگامی را که خواهر تو [به دنبال تو] می‌رفت و می‌گفت: آیا کسی را به شما نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده بگیرد (طه/۴۰)؟

قوم مریم به او گفتند: ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکار بود (مریم/۲۸).