خمس

خمس، یک‌پنجم، این مفهوم با واژۀ خُمُس ۱ بار آمده است.

چکیده: یک‌پنجم آن‌چه به دست می‌آورید برای خدا، پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، بینوایان و درراه‌ماندگان است.

بدانید آن‌چه به دست می‌آورید، یک‌پنجم آن برای خدا، پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، بینوایان و درراه‌ماندگان است. اگر به خدا و آن‌چه بر بندۀ خود در روز جدایی، روزی که آن دو گروه با هم روبه‌رو شدند (جنگ بدر)، نازل کردیم، ایمان آورده‌اید. خدا بر هر چیزی تواناست (انفال/۴۱).