حلیم

حلیم، بردبار از اسماء و صفات خدا، این مفهوم از مادّۀ «ح ل م» ۱۱ بار آمده است.

چکیده: خدا بردبار است.

خدا بی‌نیاز بردبار (بقره/۲۶۳) و دانای بردبار است (نساء/۱۲). او آمرزندۀ بردبار است (بقره/۲۲۵؛ آل‌عمران/۱۵۵؛ مائده/۱۰۱). به راستی خدا همواره بردبارِ آمرزنده است (اسراء/۴۴؛ فاطر/۴۱). شکّی نیست که خدا دانایی بردبار است (حج/۵۹). او همواره دانای بردبار است (احزاب/۵۱). بدانید خدا آمرزنده بردبار است (بقره/۲۳۵). خداست که سپاس‌پذیر بردبار است (تغابن/۱۷).