حرص

حرص، میلِ شدید، این معنا از مادّۀ «ح ر ص» ۵ بار آمده است.

چکیده: حرص می‌تواند مثبت یا منفی باشد. پیامبر اسلام بر هدایت مردم حریص بود و بنی‌اسرائیل بر دوستی دنیا حریص بودند. حرصِ غیرواقع گرایانه بی‌نتیجه است.

قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید. او به [هدایت] شما حریص و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است (توبه/۱۲۸). اگر چه بر هدایت تکذیب‌کنندگان حرص ورزی، ولی خدا کسی را که گمراه کرده است، هدایت نمی‌کند و برای آنها یاری‌کنندگانی نیست (نحل/۳۷). ای پیامبر، بیشتر مردم هر چند حریص باشی، ایمان آورنده نیستند (یوسف/۱۰۳).

شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت برقرار کنید. هر چند [بر عدالت] حریص باشید. پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته رها کنید (نساء/۱۲۹).

بنی‌اسرائیل را مسلماً حریص‌ترین مردم به زندگی، از کسانی که شرک می‌ورزند، خواهی یافت. هریک از آنها آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند. با آن‌که اگر چنین عمری به او داده شود، او را از عذاب نمی‌تواند دور کند (بقره/۹۶).