جاهلیت

جاهلیّت، ارزش‌ها، باورها، آداب و عادات نادرست، این مفهوم با واژۀ جاهلیّت ۴ بار آمده است.

چکیده: خداوند ارزش‌ها، باورها، آداب و عادات نادرستی که پیش از اسلام رایج بوده و ریشه در جهل و حماقت مردم داشته است را نهی فرموده است.

 [در جنگ اُحد] گروهی در فکر جان خود بودند و دربارۀ خدا گمان‌های ناروا همچون گمان‌های دوران جاهلیّت می‌بردند.  می‌گفتند: آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بگو، کارها همه به دست خداست. آنان چیزهایی را در دل‌های خود نهان می‌داشتند که برای تو آشکار نمی‌کردند. می‌گفتند: اگر ما را در این کار اختیاری بود، در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو، اگر در خانه‌های خود بودید، کسانی که کشته شدن بر آنها مقرّر شده بود، قطعاً به سوی قتلگاه‌های خود می‌رفتند (آل‌عمران/۱۵۴). هنگامی که کافران در دل خود تعصّب می‌ورزیدند، تعصّب جاهلیّت، خدا آرامش خود را بر فرستادۀ خود و بر مومنان نازل کرد و آنان را پای‌بند تقوا نمود. آنها به آن سزاوارتر هستند و شایستگی آن را داشتند (فتح/۲۶).

میان  آنها (اهل انجیل) مطابق آن‌چه خدا نازل کرده است، حکم کن. از هوس‌های آنان پیروی نکن. از ایشان برحذر باش. مبادا تو را از برخی چیزها که خدا بر تو نازل کرده است، منحرف کنند. اگر پشت کردند، بدان که خدا می‌خواهد سزای برخی از گناهان آنان را به آنها برساند. آیا آنان حکم جاهلیّت را می‌خواهند؟ برای قومی که یقین دارند، حکم چه کسی از حکم خدا نیکوتر است (مائده/۴۹-۵۰)؟

ای همسران پیامبر، در خانه‌های خود بنشینید و مانند روزگار جاهلیّت قدیم با خودنمایی ظاهر نشوید. نماز برپا دارید. زکات دهید (احزاب/۳۳).

اطلاعات بیشتر: مشرکان، تعصّب، جهل