توسل

توسّل، با وسیله‌ای به خدا نزدیک شدن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.

چکیده: خدا از مومنان می‌خواهد تا به هر وسیلۀ پسندیده‌ای به خدا نزدیک شوند. از قبیل اسماء حسنای الهی، قرآن، نماز، صبر، جهاد و پیامبران …

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از ‌خدا بترسید. به سوی او وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید (مائده/۳۵). بگو، کسانی را که به جای او معبود پنداشتید، بخوانید. آنها نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه بلایی را بگردانند. آن کسانی را که ایشان می‌خوانند خود به سوی پروردگارشان وسیله می‌جویند که کدام‌ یک به او نزدیک‌ترند. به رحمت وی امید دارند و از عذاب او می‌ترسند (اسراء/۵۶-۵۷). کسانی که به جز خدا سرپرستانی گرفته‌اند، [می‌گویند:] ما آنها را جز برای این‌که ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمی‌پرستیم. البته خدا میان آنان بر سر آنچه اختلاف دارند، داوری خواهد کرد (زمر/۳). پس چرا آن کسانی را که غیر از خدا به منزلۀ معبودانی برای تقرّب [به خدا] اختیار کرده بودند، آنان را یاری نکردند؟ بلکه از دستشان دادند. این بود دروغ آنان و آنچه بر می‌بافتند (احقاف/۲۸).

زیباترین نام‌ها به خدا تعلّق دارد پس او را با آنها بخوانید (اعراف/۱۸۰). همگی به رشتۀ الهی درآویزید و پراکنده نشوید (آل‌عمران/۱۰۳). از صبر و نماز یاری بگیرید (بقره/۴۵).

آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت کرد پس خدا توبۀ او را پذیرفت (بقره/۳۷).

پسران یعقوب گفتند: ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطا‌کار بودیم (یوسف/۹۷).

اگر منافقان هنگامی که به خود ستم کردند، پیش تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش می‌کرد، قطعاً خدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند (نساء/۶۴). برجای ماندگان بادیه‌نشین به زودی به تو خواهند گفت: اموال و کسان ما، ما را گرفتار کردند برای ما آمرزش بخواه. چیزی را که در دل‌هایشان نیست بر زبان خویش می‌رانند. بگو، اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آنچه می‌کنید، همواره آگاه است (فتح/۱۱).

تقرّب، شفاعت