تعاون

تعاون، همکاری، این مفهوم از مادّۀ «ع و ن» ۴ بار و «ظ ه ر» ۶  بار آمده است.

چکیده: خدابه همکاری در نیکوکاری و تقوا سفارش فرموده است و از همکاری در گناه و دشمنی منع کرده است.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در نیکوکاری و تقوا با یکدیگر همکاری کنید. در گناه و تعدّی با یکدیگر همکاری نکنید و از خدا پروا کنید زیرا خدا سخت کیفر است (مائده/۲).

پیمان مشرکانی را که با آنان پیمان بسته‌اید و چیزی از پیمان شما را نکاسته‌اند و کسی را بر ضد شما همکاری ننموده‌اند تا پایان مدّتشان تمام کنید زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد (توبه/۴).

خدا شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون راندن شما با یکدیگر همکاری کرده‌اند. هر کس آنان را به دوستی بگیرد ستمکار است (ممتحنه/۹).

کافران گفتند: این کتاب [قران] جز دروغی که آن را [محمّد] بربافته چیزی نیست و گروهی دیگر او را بر آن یاری کرده‌اند. قطعاً با چنین نسبتی ظلم و بهتانی [بزرگ] آوردند (فرقان/۴). اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد. هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشند (اسراء/۸۸).

خدا اهل‌کتابی را که با مشرکان همکاری کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهای آنها هراس افکند. چنان که گروهی را می‌کشتید و گروهی را اسیر می‌کردید و زمین‌ها، خانه‌ها، اموال آنان و سرزمینی را که در آن قدم نگذاشته بودید به شما به میراث داد (احزاب/۲۷،۲۶). اگر شما  دو [همسران پیامبر] … علیه او با یکدیگر همکاری کنید در حقیقت خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل، شایستۀ از مومنان و فرشتگان پس از آن پشتیبان او خواهند بود (تحریم/۴). خدا به بنی‌اسرائیل می‌فرماید: شما یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید، در حالی که به گناه و تجاوز بر ضدّ آنان به یکدیگر کمک می‌کنید. با آن که نه تنها کشتن بلکه بیرون کردن آنان بر شما حرام است. آیا شما به بخشی از کتاب [تورات] ایمان می‌آورید و به بخشی کفر می‌ورزید؟ پس جزای هر یک از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در رستاخیز آنان را به سخت‌ترین عذابها باز برند  (بقره/۸۵).

[ذوالقرنین] گفت: آن چه پروردگارم مرا در آن توانایی داده، بهتر است. مرا با نیرویی [انسانی] کمک دهید تا میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم (کهف/۹۵).