تجلی

تجلّی، جلوه‌گر شدن، این مفهوم با واژه تجلّی ۱ بار آمده است.

چکیده: در مقابل درخواست دیدن خدا از طرف موسی، خدا بر کوه جلوه‌گر شد و کوه متلاشی گشت.  هنگامی که موسی به وعده‌گاه خدا آمد و پروردگار با او سخن گفت، موسی گفت: پروردگارا، خود را برای من آشکار کن تا تو را مشاهده کنم. خداوند فرمود: مرا هرگز  نخواهی دید، لیکن در کوه بنگر اگر کوه در جای خود استوار ماند، تو نیز مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، آن را متلاشی ساخت. موسی بیهوش افتاد. چون به هوش آمد، گفت: خدایا تو منزه و برتری، به درگاه تو توبه کردم. من نخستین ایمان آورنده‌ام (اعراف/۱۴۳).