تجسس

تجسّس، جستجو کردن، این مفهوم با واژۀ لاتَجَسَّسُوا ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا از کنجکاوی، تفحّص و جاسوسی دربارۀ لغزش‌ها، عیب‌ها و مسائل خصوصی دیگران نهی کرده است.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گمان‌های [بد] که بسیارند، بپرهیزید. چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است. تجسّس نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا هیچ‌یک از شما دوست دارد  گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟ از آن کراهت دارید. از خدا پروا کنید که خدا توبه‌پذیر مهربان است (حجرات/۱۲).