تبلیغ

تبلیغ، رساندن پیام پروردگار، این مفهوم از مادّۀ «ب ل غ» ۲۵ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است.

چکیده: رساندن پیام‌های خدا بر عهدۀ رسولان او است. قران برای مردم پیام است.

آیا جز ابلاغ آشکار بر عهدۀ پیامبران است (نحل/۳۵)؟ بر فرستادۀ خدا جز ابلاغ آشکار [وظیفه‌ای] نیست (عنکبوت/۱۸؛ مائده/۹۲،۹۹؛ نور/۵۴؛ تغابن/۱۲). پیامبران پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند. از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند (احزاب/۳۹). خدا هیچ کس را بر نهان خود آگاه نمی‌کند جز رسولی که او را بپسندد. پیش رو و پشت سر او نگهبانانی می‌گمارد تا معلوم دارد که پیام‌های پروردگار را رسانده‌اند (جن/۲۶-۲۸).

هود به قوم خود گفت: آن‌چه به آن فرستاده شدم به شما می‌رسانم (اعراف/۶۸؛ احقاف/۲۳) اگر روی بگردانید به یقین آن‌چه را به منظور آن به سوی شما فرستاده شده بودم به شما رسانیدم (هود/۵۷).

صالح از قوم خود روی برتافت و گفت: من پیام پروردگار را به شما رسانیدم و خیر شما را خواستم امّا شما خیرخواهان و نصیحت گران را دوست ندارید (اعراف/۷۹).

نوح گفت: پیام‌های پروردگار را به شما می‌رسانم و اندرزتان می‌دهم و از جانب خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. آیا تعجّب می‌کنید که بر  مردی از خود شما پندی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است تا شما را بیم دهد تا شما پرهیزگاری کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید (اعراف/۶۳،۶۲)؟

شعیب از قوم خود روی برتافت و گفت: پیام‌های پروردگار را به شما رساندم و پندتان دادم. پس چگونه بر قومی که کافر هستند، اندوهگین شوم (اعراف/۹۳)؟

رسولان اصحاب قریه گفتند: بر ما جز رساندن آشکار [پیام] نیست (یس/۱۷).

خدا به پیامبر می‌فرماید: آن‌چه را از جانب پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ کن. اگر نکنی پیام او را نرسانده‌ای و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می‌دارد (مائده/۶۷). اگر آنان روی برتابند بر عهدۀ تو جز رسانیدن نیست (نحل/۸۲؛ شوری/۴۸؛ آل‌عمران/۲۰). بگو وظیفه من تنها ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیامهای او است (جن/۲۳). اینان [منافقان] همان کسانی هستند که خدا می‌داند در دل چه دارند. پس از آنان درگذر. پندشان ده و با آنان سخنی رسا که در دل آنان [موثر] افتد، بگو (نساء/۶۳). جز این نیست که بر تو رساندن پیام است و بر ما حساب (رعد/۴۰).

قران ابلاغی برای مردم است (ابراهیم/۵۲؛ احقاف/۳۵) تا به آن بیم یابند و بدانند که او معبودی یگانه است و تا خردمندان پند گیرند (ابراهیم/۵۲). قران بر پیامبر وحی شده است تا به وسیلۀ آن شما و هر کس را که این پیام به او برسد، هشدار دهد (انعام/۱۹). به راستی در این کتاب ابلاغی برای عبادت پیشگان است (انبیاء/۱۰۶).

امر به معروف و نهی از منکر، پیامبران، پند، تعلیم و تعلم، تذکر، تلاوت، سخن، نوید، هشدار، هدایت