تبذیر

تبذیر، تباه کردن اموال، این مفهوم از مادّۀ «ب ذ ر» ۳ بار آمده است.

چکیده: تباه کردن اموال رفتاری شیطانی است و نوعی ناسپاسی پروردگار است.

حق خویشاوند، مستمند و در راه مانده را بده و اموال خود را تباه نکن زیرا تباه کنندگان اموال، برادران شیاطین هستند. شیطان‌ همواره نسبت به پروردگار خود ناسپاس بوده است (اسراء/۲۶-۲۷).

اسراف