بقیت الله

بقیّت اللّه، بازماندۀ الهی، این واژه ۱ بار آمده است.

چکیده: آنچه خدا برای انسان باقی می‌گذارد از هر چیز برتر است.

شعیب گفت: ای قوم من، پیمانه و ترازو را به انصاف، تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید. در زمین به فساد سر برندارید. اگر مومن باشید، آنچه خداوند برای شما باقی گذاشته، بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم (هود/۸۵-۸۶).