برتری خدا

برتری خدا، والا بودن خداوند، این مفهوم با واژۀ خَیر ۲۵ بار، أَسماء‌ُالحُسنی ۴ بار و صفات تفضیلی که به خدا برمی‌گردد، آمده است.

چکیده: برترینِ صفات و اسماء از آنِ خداوند است.

برترین صفت در آسمان‌ها و زمین از آنِ خداوند است (روم/۲۷). نام‌های نیکوتر از آن اوست (اسراء/۱۱۰؛ طه/۸؛ حشر/۲۴). او بهترینِ آفرینندگان (مومنون/۱۴؛ صافات/۱۲۵)، داوران (مائده/۵۰؛ اعراف/۸۷؛ یونس/۱۰۹؛ هود/۴۵؛ یوسف/۸۰؛ تین/۹۵) و مهربانان است (مومنون/۱۱۸،۱۰۹). بهترین روزی‌دهندگان (مائده/۱۱۴؛ حج/۵۸؛ مومنون/۷۲؛ سبأ/۳۹؛ جمعه/۱۱)، وارثان (انبیاء/۸۹) و آمرزندگان است (اعراف/۱۵۵). بهترین جداکنندگان (انعام/۵۷)، چاره‌جویان (آل‌عمران/۵۴؛ انفال/۳۰)، یاری‌کنندگان (آل‌عمران/۱۵۰) و مهمان‌نوازان است (مومنون/۲۹). او بهترین نگهبان (یوسف/۶۴)، مهربانترین مهربانان (اعراف۱۵۱؛ یوسف/۹۲،۶۴؛ انبیاء/۸۳)، برترین گواهان (انعام/۱۹) و سریعترین حسابرسان است (انعام/۶۲). خدا پایدارتر (طه/۷۳)، داناتر (آل‌عمران/۳۶؛ یوسف/۷۶)، نزدیک‌تر (ق/۱۶؛ واقعه/۸۵)، کریم‌تر (علق/۳)، خوش‌نگارتر (بقره/۱۳۸) و بلند مرتبه‌تر است (اعلی/۱؛ لیل/۲۰). او در پاداش دادن، بهتر و در فرجام نیکوتر است (کهف/۴۴). سخن خداوند برتر (توبه/۴۰) و یاد او بالاتر است (عنکبوت/۴۵). پس او را با نام‌های نیکوتر بخوانید (اعراف/۱۰۸).

آيا خدا بهتر است يا آن‌چه با او شريك مي‌گردانند (نمل/۵۹)؟ آیا خدایان پراکنده بهتر است یا خدای یگانۀ قهّار (یوسف/۳۹)؟ آیا کسی که می‌آفریند چون کسی است که نمی‌آفریند (نحل/۱۷)؟ [آيا آن‌چه شريك مي‌پندارند بهتر است] يا آن كس كه آسمان‌ها و زمين را خلق كرد و براي شما آبي از آسمان فرود آورد پس به وسيلة آن باغ‌هاي بهجت‌انگيز رويانيديم. كار شما نبود كه درختان آن را بروياند. آيا معبودي با خداست؟ [نه] بلكه آنها نمي‌فهمند. [آيا شريكاني كه مي‌پندارند بهتر است] يا آن كس كه زمين را قرارگاهي ساخت و در آن رودها پديد آورد و براي آن كوه‌ها را قرار داد و ميان دو دريا برزخي گذاشت؟ آيا معبودي با خداست؟ [نه] بلكه بيشتر آنها نمي‌دانند. يا آن كس كه درمانده را هنگامي كه وي را مي‌خواند، اجابت كند و گرفتاري را برطرف مي‌كند و شما را جانشينان اين زمين قرار مي‌دهد؟ آيا معبودي با خداست؟ [نه] بلكه بيشتر آنها نمي‌دانند. يا آن كس كه شما را در تاريكي‌هاي خشكي و دريا راه مي‌نمايد و آن كس كه بادها را پيشاپيشِ رحمت خود، بشارتگر مي‌فرستد؟ آيا معبودي با خداست؟ خدا برتر است از آن‌چه [با او] شريك مي‌گردانند. يا آن كس كه خلق را آغاز مي‌كند و سپس آن را باز مي‌آورد و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزي مي‌دهد؟ آيا معبودي با خداست؟ بگو، اگر راست مي‌گوييد برهان خود را بياوريد   (نمل/۶۰-۶۴). خدا برتر است از آنچه با او شریک می‌گیرند (اعراف/۱۹۰؛ مؤمنون/۹۲؛ نمل/۶۳؛ قصص/۶۸). خدا منزّه و برتر است از آنچه با او شریک می‌گیرند (انعام/۱۰۰؛ یونس/۱۸؛ روم/۴۰؛ زمر/۶۷).

او انسان را در نیکوترین اعتدال آفرید (تین/۴) و حق را با نیکوترین بیان برای پیامبر آورد (فرقان/۳۳).

اطلاعات بیشتر: برتري