برادری

برادری، دوستی و مصاحبت، این مفهوم از ریشۀ اَخَوَ ۱۶ بار، آمده است.

چکیده: روابط برادری میان انسان‌ها وجود دارد. مومنان در دنیا و آخرت با یکدیگر برادر هستند و باید در ایجاد روابط برادرانه بکوشند.

مومنان با هم برادر هستند (حجرات/۱۰). ای مومنان، نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آن‌گاه که دشمنان یکدیگر بودید پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید. در لبۀ پرتگاه آتش بودید. شما را از آن رهانید (آل‌عمران/۱۰۳). یتیمان و فرزندخواندگان، برادران دینی شما هستند (بقره/۲۲۰، احزاب/۵). اگر مشرکان توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینی شما هستند (توبه/۱۱). ای مومنان، میان برادران خود را سازش دهید و تقوای الهی پیشه کنید. امید است که مورد رحمت قرار گیرید (حجرات/۱۰). کسی از شما غیبت دیگری را نکند. آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟ آن را ناپسند می‌دارید (حجرات/۱۲). هر که از جانب برادر [دینی خود] چیزی [از قصاص] به او گذشت شود [بر ولّی دم] است که شایسته پی‌گیری کند و [بر قاتل است که] خون‌بها را به نیکی به او بپردازد (بقره/۱۷۸). آنان که پس از مهاجران و انصار آمدند، می‌گویند: پروردگارا، ما و برادران ما که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل‌های ما نسبت به مومنان، کینه‌ای نگذار (حشر/۱۰).

خدا بازدارندگان از جنگ و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند: نزد ما بیایید، خوب می‌شناسد (احزاب/۱۸). ای مومنان، مانند کافران نباشید که دربارۀ برادران خود هنگامی که به سفر یا جنگ رفته (و در آنجا مردند یا کشته شدند)، گفتند: اگر نزد ما مانده بودند، نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند (آل‌عمران/۱۵۶). منافقان دربارۀ برادران خود گفتند: اگر از ما پیروی می‌کردند، کشته نمی‌شدند (آل‌عمران/۱۶۸). آنان به برادران کافر اهل‌کتاب خود می‌گفتند: اگر شما رابیرون راندند حتماً با شما بیرون خواهیم آمد و هرگز [به زیان شما] از کسی فرمان نخواهیم برد. اگر با شما جنگ شود، حتماً شما را یاری خواهیم کرد. خداوند گواهی می‌دهد قطعاً آنان دروغگویان هستند (حشر/۱۱).

مبذّران (تباه‌کنندگانِ نعمت)، برادران شیاطین‌ هستند (اسراء/۲۷). شیاطین، برادران خود را در گمراهی پیش می‌برند و باز نمی‌ایستند (اعراف/۲۰۲).

پرهیزگاران، برادرانه در بهشت بر تخت‌هایی روبه‌روی یکدیگر نشسته‌اند (حجر/۴۷).

برادر، دوستی