بارداری خارق‌ العاده

بارداری خارق‌العاده، آبستنی غیر معمول، در این مدخل آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است.

 چکیده: به خواست خدا افرادی به طور غیر معمول باردار شده‌اند.

به ابراهیم و همسر او مژدۀ اسحاق و بعد از او، یعقوب را دادند (ذاریات/۲۸؛ هود/۷۱). همسر ابراهیم بر چهرۀ خود زد و گفت: زنی پیر و نازا چگونه بزاید (ذاریات/۲۹)؟ آیا فرزند آورم با آن که پیرزن هستم و شوهرم پیر است؟ چیز عجیبی است. گفتند: آیا از کار خدا تعجب می‌کنی (هود/۷۲-۷۳)؟

فرشتگان به مریم گفتند: خداوند تو را به کلمه‌ای از جانب خود که نام او مسیح، عیسی پسر مریم، است مژده می‌دهد (آل‌عمران/۴۵). خداوند روح خود [جبرئیل] را بر مریم فرستاد. پس چون انسانی خوش‌اندام بر او نمودار شد. مریم گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم، اگر پرهیزگار باشی. گفت: من فرستادۀ پروردگار تو هستم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم (مریم/۱۷-۱۹). مریم گفت: چگونه برای من پسری باشد در حالی که دست بشری به من نرسیده‌ است و بدکار هم نبوده‌ام (آل‌عمران/۴۷؛ مریم/۲۰)؟ گفت: چنین است. پروردگار تو فرموده: این کار بر من آسان است (مریم/۲۱). پس خداوند از روح خود در او دمید (انبیاء/۹۱؛ تحریم/۱۲). [مریم] به او [عیسی] باردار شد و با او در مکان دور، خلوت گزید. آنگاه درد زایمان، او را به سوی تنۀ درخت خرما کشاند. گفت: ای‌کاش پیش از این مرده و یکسر فراموش شده بودم (مریم/۲۲-۲۳). خداوند او و پسرش را برای جهانیان نشانه‌ای ساخت (انبیاء/۹۱).

زکریا پروردگار خود را خواند که مرا تنها نگذار. تو بهترین وارثان هستی (انبیاء/۸۹). من از بستگان خود در هراسم و همسرم نازاست. از جانب خود جانشینی به من ببخش (مریم/۵). خداوند مژدۀ پسری به نام یحیی را به او داد (مریم/۷). زکریا گفت: چگونه مرا پسری باشد درحالی که زنم نازاست و من از پیری به فرتوتی رسیده‌ام (مریم/۸؛ آل‌عمران/۴۰)؟ گفت: چنین است. پروردگار تو می‌فرماید: این کار بر من آسان است. پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی (مریم/۹). خداوند دعای زکریا را مستجاب کرد. یحیی را به او بخشید و همسرش را برای او شایسته گردانید. زیرا آنان در کار خیر پیش قدم بودند، با بیم و امید خدا را می‌خواندند و در برابر خداوند فروتن بودند (انبیاء/۹۰).

اطلاعات بیشتر: انسان، بارداری