انفاق

 

انفاق، هزینه کردن، این مفهوم از مادّه «ن ف ق» ۷۳ بار آمده است.

چکیده: خدا هر گونه بخواهد، انفاق می‌کند. در راه خدا تا می‌توانید انفاق کنید. از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، از آن‌چه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم، از خیر و از مازاد بر نیاز و از آن‌چه خودتان دوست دارید انفاق کنید و ناپاک را انفاق نکنید. آن‌چه از خیر انفاق می‌کنید برای پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان است. جز برای خشنودی خدا انفاق نکنید و انفاق‌های خود را با منّت و آزار و خودنمایی باطل نکنید. هر چه در راه خدا انفاق کنید، کامل به شما داده می‌شود و دوچندان خواهد شد. پاداش انفاق‌کنندگان نزد پروردگارشان خواهد بود. مومنان، متّقیان، فروتنان، خردمندان و اهل‌کتاب انفاق می‌کنند. مردان از اموال خود برای همسرانشان انفاق می‌کنند. عبادالرحمان در انفاق کردن حد وسط را برمی‌گزینند. کافران اموال خود را انفاق می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. انفاق منافقان پذیرفته نمی‌شود زیرا آنها نافرمانند. کسانی که اموال خود را جمع می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، عذاب خواهند داشت.

دو دست [خدا] گشوده است. هر گونه که بخواهد، انفاق می‌کند (مائده/۶۴).

به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آن‌چه شما را در آن جانشین کرده است، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی دارند (حدید/۷). در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید. در حقیقت خدا نیکوکاران را دوست دارد (بقره/۱۹۵). [ای کسانی که ایمان آورده‌اید]، در حقیقت اموال و فرزندانتان برای شما آزمایشی هستند. خداست که نزد او پاداش بزرگی است پس تا می‌توانید از خدا پروا کنید، بشنوید، اطاعت کنید و خیری را برای خودتان انفاق کنید. کسانی که از خسّت نفس خود مصون بمانند، آنها رستگاران هستند. اگر به خدا وامی نیکو دهید، آن را برای شما دو‌چندان می‌کند و بر شما می‌بخشاید. خدا سپاس‌پذیر بردبار است (تغابن/۱۵-۱۷). از آن‌چه به شما روزی داده‌ایم، انفاق کنید پیش از آن‌که مرگ یکی از شما فرارسد پس بگوید: پروردگارا، کاش تا مدّت کوتاهی [مرگ] مرا به تأخیر می‎انداختی تا صدقه دهم و از صالحین باشم (منافقون/۱۰). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از آن‌چه به شما روزی داده‌ایم، انفاق کنید پیش از آن‌که فرارسد روزی که در آن نه دادوستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی است،. کافران خود ستمکاران هستند (بقره/۲۵۴). به آن بندگانم که ایمان آورده‌اند، بگو، نماز را برپا دارند و از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، پنهان و آشکار، انفاق کنند، پیش از آن‌که روزی که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی است، فرا رسد (ابراهیم/۳۱). در حقیقت کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند، نماز برپا می‌دارند و از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، نهان و آشکار انفاق می‌کنند، به تجارتی امید بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد تا [خدا] پاداش آنها را تمام بدهد و از فضل خود بر آنها بیفزاید. به‌درستی او آمرزنده قدرشناس است (فاطر/۲۹-۳۰). کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکار، انفاق می‌کنند، برای آنها پاداششان نزد پروردگارشان است؛ نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند (بقره/۲۷۴). مَثَل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد. خدا برای هر که بخواهد چند برابر می‌کند. خدا گشایشگر داناست (بقره/۲۶۱).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از آن‌چه برای شما از زمین بیرون آورده‌ایم، انفاق کنید. در پی ‌ناپاک آن نروید که انفاق کنید در حالی‌که خودتان جز با بی‌میلی آن را نمی‌گیرید. بدانید در حقیقت خدا بی‌نیاز ستوده است. شیطان شما را به فقر وعده می‌دهد و شما را به زشتکاری امر می‌کند و خدا از جانب خود به شما وعده آمرزش و فضل می‌دهد. خدا گشایشگر داناست (بقره/۲۶۷-۲۶۸). هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن‌چه دوست دارید، انفاق کنید. از هر چه انفاق کنید بی‌تردید خدا به آن دانا است (آل‌عمران/۹۲). از تو می‌پرسند، چه چیزی انفاق کنند؟ بگو، مازاد را. این‌گونه خدا آیات را برای شما بیان می‌کند باشد که در دنیا و آخرت تفکر کنید (بقره/۲۱۹-۲۲۰). از تو می‌پرسند، چه چیزی را انفاق کنند؟ بگو، آن‌چه را از خیر انفاق می‌کنید، برای پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان، مسکینان و در راه‌ماندگان است. آن‌چه را از خیر انجام دهید، به‌راستی خدا به آن داناست (بقره/۲۱۵). آن‌چه از خیر انفاق کنید، به سود خود شماست. جز برای طلب خشنودی خدا انفاق نکنید. آن‌چه از خیر انفاق کنید، کامل به شما داده می‌شود و به شما ستم نمی‌شود. [این صدقات] برای فقیرانی است که در راه خدا درمانده‌اند و نمی‌توانند در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن‌داری فرد بی‌اطّلاع آنها را توانگر می‌پندارد. آنها را از چهره هایشان می‌شناسی. با اصرار [چیزی] از مردم  نمی‌خواهند. هر چه از خیر انفاق کنید، بی‌تردید خدا از آن آگاه است (بقره/۲۷۲-۲۷۳). هر نفقه‌ای انفاق کنید یا هر نذری را که نذر کرده‌اید، بی‌تردید خدا آن را می‌داند. برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. اگر صدقه‌ها را آشکار کنید، این کار خوبی است و اگر آن را پنهان کنید و به فقرا بدهید، پس آن برای شما بهتر است و بخشی از گناهانتان را می‌پوشاند. خدا به آن‌چه انجام می‌دهید، آگاه است (بقره/۲۷۰-۲۷۱). هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگرانی غیر از آنها، که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد، بترسانید. هر چیزی در راه خدا  انفاق کردید، کامل به شما داده می‌شود و به شما ستم نمی‌شود (انفال/۶۰). بگو، در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند. هر چه انفاق کردید، پروردگار عوض آن را می‌دهد. او بهترین روزی‌دهندگان است (سبأ/۳۹).

بگو، اگر شما مالک گنجینه‌های پروردگارم بودید، در این صورت از ترس انفاق (از دست رفتن دارایی)، بی‌تردید امساک می‌ورزیدید. انسان همواره بخیل‌ِحریص است (اسراء/۱۰۰). [ای کسانی که ایمان آورده‌اید]، شما همان هستید که برای انفاق در راه خدا فراخوانده شده‌اید پس برخی از شما بخل می‌ورزند. هر کس بخل ورزد، تنها به زیان خود بخل ورزیده است. خدا بی‌نیاز است و شما نیازمند هستید. اگر روی گردانید، [خدا] جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود (محمّد/۳۸). شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی‌کنید حال آن‌که میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست؟ کسانی از شما که پیش از فتح، انفاق و جهاد کرده‌اند [با دیگران] یکسان نیستند. آنها از نظر درجه والاتر از کسانی هستند که بعد انفاق و جهاد کردند. خدا به هر کدام وعده نیکو داده است. خدا به آن‌چه می‌کنید، آگاه است. کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا برای او دوچندان کند و برای او پاداشی گرانمایه باشد (حدید/۱۰-۱۱)؟ مومنان کسانی هستند که … از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند. آنها کسانی هستند که در حقیقت مومن هستند. آنها نزد پروردگار خود درجات، آمرزش و روزی نیکو دارند (انفال/۲-۴). آن‌چه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگار خود توکّل کردند، بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که … از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند (شوری/۳۶-۳۸). تنها کسانی که به آیات ما ایمان می‌آورند … از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند. هیچ کس نمی‌داند چه چیز از آن‌‎چه روشنی دیدگان است به آن‌چه انجام می‌دادند، برای آنها پنهان شده است (سجده/۱۶-۱۷). [متّقین] …، انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان در سحرگاهان هستند (آل‌عمران/۱۷). کسانی هستند که  … از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند (بقره/۳). کسانی هستند که در فراخی و تنگی انفاق می‌کنند … خدا نیکوکاران را دوست دارد (آل‌عمران/۱۳۴). فروتنان را بشارت بده. همانان که … از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند (حج/۳۴-۳۵). [خردمندان کسانی هستند که] از آن‌چه به آنها روزی داده‌ایم، نهان و آشکار انفاق می‌کنند و بدی را با نیکی می‌زدایند. آنها سرانجام خوش آن سرا را دارند (رعد/۲۲) کسانی که قبل از قرآن به آنها کتاب دادیم به آن ایمان می‌آورند. … به سبب آن‌که صبر کردند و بدى را با نیکى دفع مى‏ نمایند و از آن‌چه به آنها روزی دادیم، انفاق می‌کنند، دو بار پاداش دارند (قصص/۵۲-۵۴). [عبادالرحمان] کسانی هستند که چون انفاق کنند، نه اسراف می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و میان این دو حدّ وسط را برمی‌گزینند (فرقان/۶۷).

بر توانگر است که از دارایی خود انفاق کند و هر کس روزی او تنگ باشد باید از آن‌چه خدا به او داده، انفاق کند. خدا هیچ کس را جز به آن‌چه به او داده است، تکلیف نمی‌کند. خدا به‌زودی بعد از دشواری آسانی قرار می‌دهد (طلاق/۷). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقه‌های خود را با منّت و آزار باطل نکنید. مانند کسی که مال خود را برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مَثَل او مانند مَثَل سنگ سختی است که بر روی آن خاکی است و رگباری به آن رسیده و آن را سخت و صاف برجای نهاده است. آنها از آن‌چه به دست آورده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند. خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند (بقره/۲۶۴). کسانی که اموال خود را انفاق می‌کنند سپس به دنبال آن‌چه انفاق کرده‌اند، منّتی نمی‌گذارند و آزاری  نمی‌رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است، بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نمی‌شوند. گفتاری پسندیده و گذشت بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد. خدا بی‌نیاز بردبار است (بقره/۲۶۲-۲۶۳). مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان، انفاق می‌کنند مانند مَثَل باغی است که بر جایی بلند قرار دارد [که اگر] رگباری به آن برسد، محصولش را دو چندان می‌دهد و اگر رگباری هم به آن نرسد باران خفیف [برای آن کافی است]. خدا به آن‌چه انجام می‌دهید، بیناست. آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آن نهرها روان است و برای او از هر گونه میوه‌ای باشد، در حالی‌که به او پیری رسیده و فرزندانی ضعیف دارد، ناگهان گردبادی آتشین به آن برسد و بسوزد؟ [این گونه است مَثل کسانی که مال خود را با منّت و آزار انفاق می‌کنند.] خدا آیات را برای شما بیان می‌کند، باشد که بیندیشید (بقره/۲۶۵-۲۶۶). خدا کسی که متکبّر فخرفروش است را دوست ندارد، همان کسانی که … اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کنند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند. هر کس شیطان یار او باشد، چه بد همنشینی است. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان می‌آوردند و از آن‌چه خدا به آنها روزی داده است، انفاق می‌کردند، چه زیانی برای آنها داشت؟ خدا به آنها دانا است (نساء/۳۶-۳۹).

بی‌گمان کسانی که کفر ورزیدند، اموال خود را انفاق می‌کنند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به‌زودی آن را انفاق می‌کنند و آن‌گاه حسرتی بر آنها خواهد بود سپس مغلوب می‌شوند. کسانی که کفر ورزیدند به سوی دوزخ گردآوری می‌شوند (انفال/۳۶). مَثَل آن‌چه کافران در زندگی این دنیا انفاق می‌کنند همانند بادی است که در آن سرمای سختی است که به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده‌اند، بوزد و آن را نابود کند. خدا به آنها ستم نکرده است بلکه آنها خود بر خویشتن ستم کرده‌اند (آل‌عمران/۱۱۷). چون به آنها گفته شود، از آن‌چه خدا به شما روزی داده است، انفاق کنید، کسانی که کافر شده‌اند، به کسانی که ایمان آورده‌اند، می‌گویند: آیا به کسی طعام دهیم که اگر خدا می‌خواست به او می‌خوراند؟ شما جز در گمراهی آشکاری نیستید (یس/۴۷). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان، اموال مردم را به باطل می‌خورند و [آنان را] از راه خدا بازمی‌دارند. کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند پس آنها را به عذابی دردناک خبر بده. روزی که آن [گنجینه‌ها را] را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی، پهلو و پشت آنها را با آن داغ کنند [و می‌گویند]: این است آن‌چه برای خود ‌اندوخته کردید پس آن‌چه را می‌اندوختید، بچشید (توبه/۳۴-۳۵). خدا مَثَلی می‌زند، بنده‌ای است مملوک که بر هیچ کاری توانایی ندارد و کسی که به او از جانب خود رزق نیکویی، روزی داده‌ایم و او از آن در نهان و آشکار، انفاق می‌کند، آیا یکسان هستند؟ ستایش از آن خدا است بلکه بیشتر آنها نمی‌دانند (نحل/۷۵).

[خدا] میان دل‌های مومنان الفت انداخت اگر آن‌چه در روی زمین است، همه را انفاق می‌کردی، نمی‌توانستی میان دل‌های آنها الفت برقرار کنی ولی خدا میان دل‌‌های آنها الفت انداخت. به‌راستی او شکست‌ناپذیر حکیم است (انفال/۶۳). بر ناتوانان، بیماران و کسانی که چیزی نمی‌یابند انفاق کنند، در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند، گناهی نیست [که به جهاد نروند] و بر نیکوکاران ایرادی نیست. خدا آمرزنده مهربان است و گناهی نیست بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی، گفتی: چیزی پیدا نمی‌کنم تا شما را بر آن سوار کنم، برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو می‌ریخت که چیزی نمی‌یابند تا [در راه جهاد] انفاق کنند (توبه/۹۱-۹۲).

منافقان کسانی هستند که می‌گویند: به کسانی که نزد فرستاده خدا هستند، انفاق نکنید تا پراکنده شوند، حال آن‌که گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین از آنِ خداست ولی منافقان در نمی‌یابند (منافقون/۷). [به منافقان] بگو، اگر از روی رغبت یا از بی‌میلی انفاق کنید، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد زیرا شما گروهی نافرمان بوده‌اید. هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های آنها نشد جز این‌که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با کسالت نماز به‌جا نمی‌آورند و جز با کراهت انفاق نمی‌کنند (توبه/۵۳-۵۴). برخی از بادیه‌نشینان کسانی هستند که آن‌چه را انفاق می‌کنند، خسارت می‌دانند و برای شما پیشامدهای بد انتظار می‌برند. پیشامد بد برای آنها است. خدا شنوای داناست. برخی دیگر از بادیه‌نشینان کسانی هستند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آن‌چه را انفاق می‌کنند مایه تقرّب نزد خدا و دعاهای پیامبر می‌دانند. بدانید که این انفاق مایه تقرّب آنها است. به‌زودی خدا آنها را در رحمت خود داخل می‌کند. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۸-۹۹). [مردم مدینه و بادیه‌نشینان اطراف آن] هیچ مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی‌کنند و هیچ وادیی را نمی‌پیمایند مگر این‌که برای آنها نوشته می‌شود تا خدا به آنها بهتر از آن‌چه می‌کردند، پاداش بدهد (توبه/۱۲۱). یهود گفتند: دو دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد. به آن‌چه گفتند: از رحمت خدا دور شوند بلکه دو دست او گشاده است. هر گونه بخواهد انفاق می‌کند (مائده/۶۴).

[مردی که به او دو باغ انگور داده بودیم] برای [از دست دادن] آن‌چه در آن باغ انفاق کرده بود، دست‌هایش را بر هم می‌زد درحالی‌که داربست‌های آن فرو ریخته بود و می‌گفت: ای کاش، هیچ کس را شریک پروردگارم نمی‌کردم (کهف/۴۲).

مردان، قوام‌دهنده [زندگی] زنان هستند به دلیل آن‌که خدا برخی از آنها را بر برخی برتری داده است و نیز به دلیل آن‌که از اموال خود انفاق می‌کنند (نساء/۳۴). [زنان مطلّقه] اگر باردار هستند بر آنها انفاق کنید تا وضع حمل کنند (طلاق/۶). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون زنان باایمان مهاجر نزد شما بیایند، آنها را بیازمایید. خدا به ایمان آنها داناتر است. پس اگر آنها را باایمان تشخیص دادید، آنها را به سوی کافران بازنگردانید. نه آن زنان بر آنها حلال هستند و نه آن مردان بر این زنان حلال. آن‌چه برای آنها انفاق کرده‌اند به [شوهران] آنها بدهید. بر شما گناهی نیست، در صورتی که مهرشان را به آنها بدهید با آنها ازدواج کنید و به پیوندهای قبلی با زنان کافر [خود] پایبند نباشید. آن‌چه را شما برای آن زنان انفاق کرده‌اید [از کافران] مطالبه کنید و آنها هم باید آن‌چه را انفاق کرده‌اند، از شما مطالبه کنند. این حکم خداست. میان شما حکم می‌کند. خدا دانای حکیم است. اگر [زنی] از همسران شما به سوی کفّار رفت [و آنها مهر مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنیمت یافتید پس به کسانی که همسرانشان رفته‌اند مثل آن‌چه انفاق کرده‌اند، بدهید و از خدایی که به او مومن هستید، بترسید (ممتحنه/۱۰-۱۱).

الانفاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يَدَاهُ (الله) مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (مائده/۶۴)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حدید/۷) وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقره/۱۹۵) [يا ايها الذين امنوا] إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ* فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن/۱۵-۱۷) وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (منافقون/۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (بقره/۲۵۴) قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ (ابراهیم/۳۱) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ* لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر/۲۹-۳۰) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (بقره/۲۷۴) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۶۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۶۷-۲۶۸) لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل‌عمران/۹۲) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ* فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (بقره/۲۱۹- ۲۲۰) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (بقره/۲۱۵) وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ* لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (بقره/۲۷۲-۲۷۳) وَ مَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ* إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (بقره/۲۷۰-۲۷۱) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ (انفال/۶۰) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبأ/۳۹).

 

 

 

 

 

 

 

 

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا  (اسراء/۱۰۰) [یا ایها الذین امنوا] هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (محمّد/۳۸) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (حدید/۱۰-۱۱) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ … الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (انفال/۲-۴) وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* وَالَّذِينَ … َمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (شوری/۳۶، ۳۸) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا … َمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجده/۱۶-۱۷) [المتّقين] … وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ (آل‌عمران/۱۷) الَّذِينَ … َمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (بقره/۳)  الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء … وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل‌عمران/۱۳۴) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ* الَّذِينَ … وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (حج/۳۴-۳۵) [أولواالألْباب الذین] وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (رعد/۲۲) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ (قرآن) هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ* … أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (قصص/۵۲، ۵۴) [عبادالرّحمن] الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (فرقان/۶۷).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (طلاق/۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقره/۲۶۴) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (بقره/۲۶۲-۲۶۳) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (بقره/۲۶۵-۲۶۶) إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا* … وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا * وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا (نساء/۳۶، ۳۸-۳۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (انفال/۳۶) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (آل‌عمران/۱۱۷) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (یس/۴۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (توبه/۳۴-۳۵) ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  (نحل/۷۵)

 

 

 

 

 

 

وَ أَلَّفَ [الله] بَيْنَ قُلُوبِهِمْ (مومنین) لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال/۶۳) لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (توبه/۹۱-۹۲)

 

 

 

 

هُمُ (المنافقون) الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (منافقون/۷) قُلْ [للمنافقین] أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ* وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ (توبه/۵۳-۵۴) وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۸-۹۹) وَلاَ يُنفِقُون [اهل الْمدينة و من حولهم من الأعراب] نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (توبه/۱۲۱) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (مائده/۶۴)

 

 

 

 

 

[رجل جعلْنا له جنّتين من أَعناب] يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (کهف/۴۲)

 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (نساء/۳۴) وَإِن كُنَّ [المطلقات] أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (طلاق/۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (ممتحنه/۱۰-۱۱)