آمرزش

 

آمرزش، درگذشتن از خطا و گناه، این مفهوم از مادّه «غ ف ر» ۱۷۳ بار آمده است.

چکیده: خدا اهل آمرزش و صاحب آمرزش است. او آمرزنده دوستدار، آمرزنده حق‌شناس، آمرزنده خطابخش، شکست‌ناپذیرِ آمرزنده، بردبار ِآمرزنده، مهربانِ آمرزنده و بهترین آمرزندگان است. فقط خدا است که گناهان را می‌آمرزد. خدا از جانب خود وعده
آمرزش داده است. به سوی آمرزش بشتابید و سبقت بگیرید. او آمرزنده زنان و مردان مسلمان، با ایمان، اطاعت‌پیشه، صادق، شکیبا، فروتن، صدقه‌دهنده، روزه‌دار، پاکدامن، کسانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند، توبه‌کاران، تقواپیشگان، انفاق کنندگان و استغفارکنندگان است. او هر کس را بخواهد می‌آمرزد. او همه گناهان غیر از شرک را می‌آمرزد. خدا آنان که کفر ورزیده‌ و در حال کفر مردند را هرگز نمی‌آمرزد. یکدیگر را بیامرزید.

خدا اهل تقوا و اهل آمرزش است (مدثّر/۵۶). او آمرزنده دوست‌دار است (بروج/۱۴). آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید شب را به روز درمی‌پیچد و روز را به شب درمی‌پیچد. خورشید و ماه را تسخیر کرده‌است. همه برای مدتی معیّن روان هستند. آگاه باش که او همان شکست‌ناپذیر آمرزنده است (زمر/۵). بی‌گمان خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد. به‌راستی او همواره، بردبار آمرزنده است (فاطر/۴۱). آن‌چه در زمین فرو می‌رود و آن‌چه از آن خارج می‌شود و آن‌چه از آسمان فرو می‌شود و آن‌چه در آن بالا می‌رود را می‌داند. او مهربان آمرزنده است (سبأ/۲). پربرکت است آن‌که فرمانروایی به دست اوست. او بر هر چیزی تواناست. همان که مرگ و زندگی را خلق کرد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر هستید. او شکست ناپذیر آمرزنده است (ملک/۱-۲). اوست کسی که شما را در زمین جانشین قرار داد. بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را در آن‌چه به شما داده است بیازماید. به‌راستی، پروردگار تو زودکیفر است. او آمرزنده مهربان است (انعام/۱۶۵). اگر نعمت خدا را شماره کنید آن را نمی‌توانید بشمارید. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (نحل/۱۸). آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس در آنهاست برای او تسبیح می‌گویند. هیچ چیز نیست مگر این‌که در حال ستایش تسبیح او می‌گوید ولی شما تسبیح آنها را درنمی‌یابید. به‌راستی او همواره بردبارِ آمرزنده است (اسراء/۴۴). فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح می‌گویند و برای کسانی که در زمین هستند، آمرزش می‌طلبند. آگاه باش در حقیقت خدا همان آمرزنده مهربان است (شوری/۵).

به بندگان من خبر ده که به‌راستی منم آمرزنده مهربان و این‌که عذاب من، عذابی دردناک است (حجر/۴۹-۵۰). به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند، ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد و به راه راست هدایت یابد (طه/۸۲). به‌راستی پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان آمرزنده است و به یقین پروردگار تو سخت کیفر است (رعد/۶). بدانید قطعاً خدا سخت‌کیفر است و قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۹۸). شیطان شما را [هنگام انفاق]به تهیدستی وعده می‌دهد و شما را به زشتی امر می‌کند و خدا از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد.خدا گشایشگر دانا است (بقره/۲۶۸). بگو، ای بندگان من، که بر خود زیاده‌روی روا داشته‌اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. درحقیقت خدا همه گناهان را می‌آمرزد. به‌راستی او همان آمرزنده مهربان است (زمر/۵۳). قطعاً خدا این که به او شرک ورزیده شود، را نمی‌آمرزند و فروتر از آن را برای هر کس بخواهد، می‌آمرزد. هر کس به خدا شرک ورزد به یقین گناهی بزرگ بربافته است (نساء/۴۸). قطعاً خدا این که به او شرک ورزیده شود، را نمی‌آمرزند و فروتر از آن را برای هر کس بخواهد، می‌آمرزد. هر کس به خدا شرک ورزد قطعاً دچار گمراهی دور و درازی شده است (نساء/۱۱۶). آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن خداست. هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می‌کند. خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۱۲۹). آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن خداست و اگر آن‌چه در دل‌های خود دارید، آشکار یا پنهان کنید،خدا شما را به آن محاسبه می‌کند آن‌گاه هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می‌کند. خدا بر هر چیزی تواناست (بقره/۲۸۴). فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خدا است هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می‌کند. خدا همواره آمرزنده مهربان است (فتح/۱۴). مگر ندانسته‌ای بی‌تردید فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد عذاب می‌کند و هر کس را بخواهد می‌آمرزد و خدا بر هر چیزی توانا است (مائده/۴۰). پروردگار تو آمرزنده و صاحب‌رحمت است. اگر آنان (مردم) را به آن‌چه کسب کرده‌اند، مؤاخذه می‌کرد، قطعاً در عذاب آنان شتاب می‌کرد، ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن گریزی نمی‌یابند (کهف/۵۸).

در آخرت عذابی سخت است و از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست (حدید/۲۰). مثل بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغی است که] در آن نهرهایی است از آبی که [رنگ و بو و طعم آن] برنگشته و جویبارهایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از عسل ناب. در آنجا از هر گونه میوه برای آنان است و [از همه بالاتر] آمرزش پروردگار آنها است (محمّد/۱۵). [بهشتیان] می‌گویند: سپاس خدایی را که اندوه را از ما زدود. به‌راستی پروردگار ما آمرزندهحق‌شناس است (فاطر/۳۴).

[ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید]، به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن آسمان‌ها و زمین است و برای متقین آماده شده است، بشتابید (آل‌عمران/۱۳۳). به سوی آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که عرض آن چون آسمان و زمین است و برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبران او ایمان آورده‌اند، بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خدا است که به هر کس بخواهد می‌دهد. خدا دارای فضل عظیم است (حدید/۲۱).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و به پیامبر او ایمان آورید تا از رحمت خود شما را دو بهره بدهد و برای شما نوری قرار دهد که به آن راه سپرید و شما را بیامرزد. خدا آمرزنده مهربان است. تا اهل کتاب بدانند به هیچ وجه فزون بخشی خدا در قدرت آنان نیست. در حقیقت فضل در دست خداست به هر کس بخواهد آن را می‌بخشد. خدا دارای کرم بسیار است (حدید/۲۸-۲۹). از خدا پروا کنید و سخن صواب گویید [تا] اعمال شما اصلاح کند و گناهانتان را بر شما بیامرزد. هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد، قطعاً به رستگاری عظیمی رسیده است (احزاب/۷۰-۷۱). ای کسانی ایمان آورده‌اید، اگر از خدا پروا دارید برای شما [نیروی] تشخیص [حق از باطل] قرار می‌دهد و گناهان شما را می‌زداید و شما را می‌آمرزد. خدا دارای فضل عظیم است (انفال/۲۹). به خدا و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است تا گناهانتان را بر شما بیامرزد و شما را به باغ‌هایی که از زیر آن نهرها روان است و در سراهایی خوش در بهشت‌های همیشگی داخل کند. این کامیابی بزرگ است (صف/۱۱-۱۲). پروردگار شما به آن‌چه در دل‌های شما است، آگاه‌تر است. اگر شایسته باشید، قطعاً او همواره آمرزنده توبه‌کاران است (اسراء/۲۵). هرچه از [قرآن] میسّر شد بخوانید. نماز را برپا دارید. زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید. هر کار خوبی برای خود از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر خواهید یافت. از خدا طلب آمرزش کنید. درحقیقت خدا آمرزنده مهربان است (مزمّل/۲۰) و تا خدا نخواهد از آن پند نگیرید. او اهل تقوا و اهل امرزش است (مدثّر/۵۶). اگر [با انفاق کردن] خدا را وامی نیکو دهید آن را برای شما دو چندان می‌گرداند و شما را می‌آمرزد. خدا سپاس‌پذیر بردبار است (تغابن/۱۷). سرمایه‌داران و فراخ‌دولتان شما نباید از دادنِ [مال] به خویشاوندان، تهیدستان و مهاجران در راه خدا دریغ ورزند. باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ خدا آمرزنده مهربان است (نور/۲۲). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هستند. از آنان بر حذر باشید. اگر عفو کنید و درگذرید و بیامرزید پس به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (تغابن/۱۴).

در حقیقت کسانی که گفتند: پروردگارِ ما خداست سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنها فرود آیند [که] بیم نداشته باشید و غمگین نباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید، شاد باشید. در زندگی دنیا و آخرت دوستان شما ما هستیم. هر چه دلتان بخواهد در [بهشت] برای شماست و هر چه خواستار باشید، در آنجا خواهید داشت. روزیِ آماده‌ای از سوی آمرزنده مهربان است (فصّلت/۳۰-۳۲). خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، به آمرزش و پاداشی عظیم وعده داده است (مائده/۹). کسانی که به خدا و پیامبران او ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فرق نمی‌گذارند، به زودی [خدا] پاداش آنان را عطا می‌کند. خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۱۵۲). کسانی که کفر ورزیده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت و کسانی که ایمان آورده‌اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است (فاطر/۷). کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، آمرزش و روزیِ نیکو برای آنان خواهد بود (حج/۵۰). خدا کسانی از آنها (محمد و کسانی که با او هستند) را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، آمرزش و پاداشی عظیم وعده داده است (فتح/۲۹). [قیامت برپا می‌شود] تا [خدا] کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، پاداش دهد. آنها هستند که آمرزش و روزیِ نیکو برایشان خواهد بود (سبأ/۴). برای آنان (مومنان) نزد پروردگارشان درجات، آمرزش و روزیِ نیکو خواهد بود (انفال/۴). مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ایمان، مردان و زنان عبادت‌پیشه،  مردان و زنان صادق، مردان و زنان شکیبا، مردان و زنان فروتن، مردان و زنان صدقه‌دهنده، مردان و زنان روزه‌دار، مردان و زنان پاکدامن، مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند، خدا برای آنان آمرزش و پاداشی عظیم فراهم کرده است (احزاب/۳۵). مردان و زنان پاک از آن‌چه درباره آنها ‌می‌گویند، مبرا هستند. برای آنان آمرزش و روزی ارزشمند خواهد بود (نور/۲۶).

بی‌تردید کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، آنان به رحمت خدا امیدوار هستند. خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۲۱۸). کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا جهاد کرده و کسانی که [مهاجران را] پناه داده و یاری کرده‌اند آنان همان مومنان واقعی هستند برای آنان آمرزش و روزی ارزشمندی خواهد بود (انفال/۷۴). خدا کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند، به درجه‌ای بر خانه‌نشینان برتری داده و همه را وعده نیکو داده و مجاهدان را بر خانه‌نشینان به پاداشی عظیم برتری بخشیده است. [این]، درجات، آمرزش و رحمتی از جانب اوست. خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۹۵-۹۶). پروردگارت نسبت به کسانی که پس از زجر کشیدن، هجرت کرده و سپس جهاد کردند و صبر کردند، پروردگارت بعد از آن قطعاً آمرزنده مهربان است (نحل/۱۱۰). اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از آن‌چه جمع می‌کنند، بهتر است (آل‌عمران/۱۵۷). هر کس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه بیرون آید، سپس مرگ او فرا رسد، قطعاً پاداش او بر خداست. خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۱۰۰).

از بندگان خدا، تنها دانایان هستند که از او می‌ترسند. به‌راستی، خدا شکست‌ناپذیر آمرزنده است (فاطر/۲۸). به‌راستی کسانی که در نهان از پروردگار خود می‌ترسند، برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود (ملک/۱۲).

کسانی که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم کنند خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهان خود آمرزش می‌خواهند،چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ آنان دانسته بر آن‌چه انجام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند. پاداش آنان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی است که از زیر آن جویبارها روان است. در آن جاودانه هستند. پاداش اهل عمل چه نیکو است (آل‌عمران/۱۳۵-۱۳۶).

کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها، جز لغزش‌های کوچک خودداری می‌ورزند، قطعاً آمرزش پروردگار تو وسیع است (نجم/۳۲).

[بندگان رحمان] کسانی هستند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا، [خون آن را] حرام کرده، جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. هر کس اینها را انجام دهد، سزای خود را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند. مگر کسی که توبه کند، ایمان آورد و کار شایسته کند پس خدا بد‌ی‌های آنان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند. خدا همواره آمرزنده مهربان است (فرقان/۶۸-۷۰). به یقین کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند، نماز برپا داشته‌اند و از آن‌چه به آنان روزی داده‌ایم، در نهان و آشکار انفاق کرده‌اند، به تجارتی امید بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد تا پاداششان را تمام به ایشان عطا کند و از فضل خود بر آنان بیفزاید. زیرا او آمرزنده حق‌شناس است (فاطر/۲۹-۳۰).

ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند. انسان آن را برداشت. به راستی او ستمگری نادان بود تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان و زنان باایمان را بپذیرد. خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۷۲-۷۳). هر کس بعد از ستم کردنش توبه کند و به صلاح آید خدا توبه او را می‌پذیرد. در حقیقت خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳۹). کسانی که بدی انجام داده‌اند، آن‌گاه بعد از آن توبه کردند و ایمان آوردند، قطعاً پروردگار تو پس از آن، آمرزنده مهربان خواهد بود (اعراف/۱۵۳). پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی بدی انجام داده‌اند، سپس توبه کرده و به صلاح آمده‌اند، البته پروردگارت پس از آن، آمرزنده مهربان است (نحل/۱۱۹). هر کس کار بدی کند یا بر خود ستم کند، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت (نساء/۱۱۰). هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است، دست به عقوبت بزند، سپس مورد ستم قرار گیرد، خدا او را یاری خواهد کرد. در حقیقت خدا خطابخش آمرزنده است (حج/۶۰). امید است خدا از آنان (مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نمی‌توانند چاره‌ا‌ی بیندیشند و نه راه به جایی دارند) درگذرد. خدا همواره خطابخش آمرزنده است (نساء/۹۹).

سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی عظیم خواهند داشت مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنان دست یابید توبه کرده باشند پس بدانید قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳۳-۳۴). اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم، قطعاً ناامیدِ ناسپاس خواهد بود و اگر پس از سختی که به او رسیده، نعمتی به او بچشانیم بدون تردید خواهد گفت: گرفتاریها از من دور شد. بی‌گمان او شادمان و فخرفروش است. مگر کسانی که شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته کرده‌اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود  (هود/۹-۱۱).

هر کس در حال گرسنگی ناچار شود [از آن ‌چه منع شده بخورد] بدون آن‌که به گناه متمایل باشد، بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳). هر کس بدون سرکشی و زیاده‌خواهی ناچار گردد، [از آن‌چه منع شده بخورد] قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است (انعام/۱۴۵). هر کس بدون سرکشی و زیاده‌خواهی ناچار گردد [از آن‌چه منع شده بخورد] در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد (بقره/۱۷۳؛ نحل/۱۱۵)، بر او گناهی نیست (بقره/۱۷۳). خدا آمرزنده و مهربان است (بقره/۱۷۳؛ نحل/۱۱۵).

[ازدواج با] مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها و خاله‌هایتان، دختران برادر، دختران خواهر، مادرانتان که به شما شیر داده‌اند، خواهران رضاعی، مادران همسرانتان،‌دختران همسرانتان که [آن دختران] در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن همسران همبستر شده‌اید، ‌اگر با آنان همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر بر شما حرام شده است. مگر آن‌چه در گذشته رخ داده باشد. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۲۳). هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان پاکدامن مومن را به همسری درآورد، پس با دختران جوان با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند]. خدا به ایمان شما داناتر است. همه از یکدیگرید. پس آنان را با اجازه صاحبان آنان به همسری خود درآورید و مهر آنان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آن که] پاکدامن باشند، زناکار و دوست‌گیران پنهانی نباشند. پس چون به ازدواجِ [شما] درآمدند، اگر مرتکب فحشا شدند، پس نیمی از عذاب زنان آزاد بر آنان است. این[پیشنهاد ازدواج یا کنیزان] برای کسی از شماست که از رنج و فشار [ترک ازدواج] بیم دارد. صبر کردن برای شما بهتر است. خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۲۵). با زنان و مردان مشرک ازدواج نکنید … آنان شما را به سوی آتش می‌خوانند و خدا به فرمان خود به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن می‌گرداند تا متذکّر شوند (بقره/۲۲۱). شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت برقرار کنید هر چند حریص باشید پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن زن [دیگر] را سرگشته، رها کنید. اگر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید، قطعاً خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۱۲۹). درباره آن‌چه به طور اشاره از زنانِ [در عدّه]، خواستگاری کرده یا در دل پوشیده داشته‌اید، بر شما گناهی نیست. خدا می‌دانست بی‌تردید شما به یاد آنها خواهید افتاد ولی با آنها قول و قرار پنهانی نگذارید مگر آن‌که سخنی پسندیده بگویید. تصیم ازدواج نگیرید تا زمان مقرر به سر آید. بدانید خدا آن‌چه در دل دارید، می‌داند. پس از او بترسید. بدانید به‌راستی خدا آمرزنده بردبار است (بقره/۲۳۵). برای کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند می‌خورند چهار ماه انتظار است پس اگر باز آمدند، قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۲۲۶). کسانی از شما که آن زنان خود را ظهار می‌کنند، آنان مادرانشان نیستند. مادران آنها تنها کسانی هستند که آنها را به دنیا آورده‌اند. قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند. خدا مسلماً خطابخش آمرزنده است (مجادله/۲). به کسانی که نسبت زنا به زنان پاکدامن می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گاه شهادت آنها را نپذیرید. اینان خود فاسقند مگر کسانی که بعد از آن توبه کرده و کار خود را اصلاح کند. البته خدا آمرزنده مهربان است (نور/۴-۵). کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند، برای این‌که متاع زندگی دنیا را بجویید به زنا وادار نکنید. هر کس آنان را وادار کند در حقیقت خدا پس از آن آمرزنده مهربان است (نور/۳۳).

آنان (پسر خوانده‌هایتان) را به نام پدران آنها بخوانید. این در نزد خدا عادلانه‌تر است. اگر پدران آنها را نمی‌شناسید پس برادران دینی و موالی شما هستند. در آن‌چه به اشتباه مرتکب آن شده‌اید، بر شما گناهی نیست ولی در آن‌چه دل‌هایتان عمد داشته است [مسئولید]. خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۵).

خدا شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی‌کند ولی شما را به آن‌چه دلهایتان [از روی عمد] کسب کرده‌است، مواخذه می‌کند. خدا آمرزنده بردبار است (بقره/۲۲۵).

(در حج) از همان جا که مردم روانه می‌شوند، شما نیز روانه شوید و از خدا آمرزش بخواهید. در حقیقت خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۹۹).

بر ناتوانان، بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند [تا در راه جهاد] هزینه کنند، در صورتی که برای خدا و پیامبر او خیرخواهی کنند هیچ [گناهی] نیست و بر نیکوکاران ایرادی نیست. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۱). از آن‌چه غنیمت برده‌اید حلالِ پاکیزه بخورید و از خدا پروا کنید. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (انفال/۶۹).

کسی که از انحراف وصیّت‌کنند‌ه‌ای یا از گناه او بیم داشته باشد پس میان آنها (ورثه) را سازش دهد، گناهی بر او نیست. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۸۲).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می‎‌گویید و نیز در حال جنابت [وارد نماز و مسجد] نشوید مگر این‌که رهگذر باشید تا غسل کنید. اگر بیمار هستید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده‌اید و آب نیافته‌اید پس بر خاکی پاک تیمم کنید و صورت و دست‌های خود را مسح کنید. در حقیقت خدا همواره درگذرنده آمرزنده است (نساء/۴۳).

گفتاری پسندیده و آمرزش بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد و خدا بی‌نیاز بردبار است (بقره/۲۶۳). هر کس پس از ستم دیدن، یاری جوید [و انتقام گیرد] سرزنشی بر آنها نیست. سرزنش تنها بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین به ناحق سر برمی‌دارند. آنها عذابی دردناک دارند. هر کس صبر کند و بیامرزد، قطعاً این از اراده قوی در کارها است (شوری/۴۱-۴۳). به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو، کسانی را که به روزهای خدا امید ندارند، بیامرزند تا [خدا] هر گروهی را به آن‌چه مرتکب می‌شدند، به مجازات رساند (جاثیه/۱۴). آن‌چه به شما داده شده برخورداری زندگی دنیاست و آن‌چه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده‌اند و به خدا، پروردگار خود توکل دارند، بهتر و پایدارتر است و [نیز] برای کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود را به دور می‌دارند و چون به خشم درآیند، می‌آمرزند (شوری/۳۶-۳۷).

آمرزش- کسانی که خدا آنان را نمی‌آمرزد، کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست که آنها را بیامرزد و به راهی راست هدایت کند (نساء/۱۶۸). کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر شدند آن‌گاه به کفر خود افزودند، قطعاً خدا آنان را نمی‌آمرزد و آنها را به راهی هدایت نمی‌کند (نساء/۱۳۷). چگونه خدا قومی را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت می‌کند؟ با آن‌که شهادت دادند که این رسول بر حق است و برایشان دلایل روشن آمد، خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند سزای آنان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی برای ایشان است. در آن جاودانه بمانند، نه از عذابشان کاسته گردد و نه مهلت یابند مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستکاری نمودند. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۸۶-۸۹). کسانی که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند سپس در حال کفر مردند، هرگز خدا آنها را نمی‌آمرزد (محمّد/۳۴).

آمرزش- اقوام، [آدم و همسرش] گفتند: پروردگارا، ما بر خود ستم کردیم. اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود (اعراف/۲۳).

[نوح به قوم خود گفت]: خدا را بپرستید و از او پروا کنید و مرا فرمان برید تا برخی از گناهانتان را بر شما بیامرزد و [اجل] شما را تا زمانی معیّن به تأخیر اندازد. اگر بدانید چون وقت مقرّر خدا فرا رسد، تأخیر نمی‌افتد (نوح/۳-۴). [گفت: پروردگارا،]هر بار که آنها را دعوت کردم تا آنها را بیامرزی، انگشتان خود را در گوش‌هایشان کردند و جامه خود بر سر کشیدند. اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند (نوح/۷). گفتم: از پروردگار خود آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است تا بر شما از آسمان باران پی‌درپی فرستد و شما را با اموال و فرزندان یاری کند و برای شما باغ‌ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد (نوح/۱۰-۱۲). [نوح به مومنان] گفت: در آن [کشتی] سوار شوید. روان شدن و لنگر انداختن آن به نام خداست. بی‌گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است (هود/۴۱). گفت: پروردگارا، من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران هستم (هود/۴۷).

پیامبران آنها (قوم نوح، عاد، ثمود و آنان که بعد از ایشان بودند) گفتند: مگر درباره خدا، پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین تردیدی هست؟ او شما را دعوت می‌کند تا برخی از گناهان شما را بر شما بیامرزد و تا زمان معیّنی شما را مهلت دهد (ابراهیم/۱۰).

[ابراهیم به پدر و قوم خود گفت:] قطعاً همه آنها (بت‌ها) دشمن من هستند جز پروردگار جهانیان … آن کس که امید دارم روز پاداش گناهم را بر من بیامرزد (شعراء/۷۷-۸۲). [ابراهیم گفت:] پروردگارا، آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند پس هر کس از من پیروی کند بی‌گمان او از من است و هر کس مرا نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده مهربانی (ابراهیم/۳۶).

[یوسف گفت:] من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم زیرا نفس قطعاً به بدی امر می‌کند مگر کسی را که خدا رحم کند به‌راستی پروردگارم آمرزنده مهربان است (یوسف/۵۳). [یوسف به برادران خود] گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می‌آمرزد. او مهربانترین مهربانان است (یوسف/۹۲). [برادران یوسف] گفتند: ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم. بی‌گمان او همان آمرزنده مهربان است (یوسف/۹۷-۹۸).

موسی گفت: پروردگارا، من [با کشتن آن مرد] بر خود ستم کردم. مرا بیامرز. پس خدا  او را آمرزید. در حقیقت او همان آمرزنده مهربان است (قصص/۱۶). [خدا فرمود:] ای موسی، نترس که رسولان در نزد من نمی‌ترسند. مگر کسی که ستم کند سپس بعد از بدی، نیکی را جایگزین نماید.در حقیقت من آمرزنده مهربان هستم (نمل/۱۰-۱۱). [ساحران به فرعون گفتند:] ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحری را که ما را به آن وادار کردی، بر ما بیامرزد. خدا بهتر و پایدارتر است (طه/۷۳). ما امیدواریم که پروردگار ما گناهان ما را بر ما بیامرزد زیرا ما نخستین ایمان‌آورندگان بودیم (شعراء/۵۱).

موسی از قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید و چون زلزله آنها را فرا گرفت، گفت: پروردگارا، اگر می‌خواستی آنان و مرا پیش از این هلاک می‌کردی. آیا ما را به آن‌چه کم‌خردان ما کرده‌اند هلاک می‌کنی؟ این جز آزمایش تو نیست. هر کس را بخواهی به وسیله آن گمراه و هر کس را بخواهی هدایت می‌کنی. تو سرپرست مایی پس ما را بیامرز و به ما رحم زیرا تو بهترین آمرزندگان هستی (اعراف/۱۵۵). [کسانی که گوساله را به پرستش گرفتند] چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند واقعاً گمراه شده‌اند، گفتند: اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود (اعراف/۱۴۹). [به بنی‌اسرائیل] گفتیم: به این شهر درآیید (بقره/۵۸). در این شهر سکونت یابید (اعراف/۱۶۱) و از [نعمت‌های] آن هرگونه خواستید، فراوان بخورید. سجده‌کنان از در درآیید و بگویید: از گناهان ما درگذر تا خطاهای شما را بیامرزیم و [پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود (بقره/۵۸؛ اعراف/۱۶۱).

[مرد مومنی از خاندان فرعون که ایمان خود را کتمان می‌کرد، به قوم خود گفت:] مرا می‌خوانید تا به خدا کافر شوم و چیزی را که به آن علم ندارم با او شریک گردانم. من شما را به سوی آن شکست‌ناپذیر آمرزنده دعوت می‌کنم (غافر/۴۲).

بعد از آنان (یهودیان) نسلی جانشینان شده و وارث کتاب شدند که متاع این دنیای پست را می‌گیرند و می‌گویند: آمرزیده خواهیم شد. اگر متاعی مانند آن به آنها برسد، آن را می‌ستانند. آیا از آنها، پیمان کتاب گرفته نشده که جز به حق نسبت به خدا سخن نگویند. با این‌که آن‌چه را در آن (کتاب) است، آموخته‌اند؟ سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه می‌کنند، بهتر است. آیا نمی‌اندیشید (اعراف/۱۶۹)؟

بر داوود این (قضاوت عجولانه) را آمرزیدیم و در حقیقت برای او نزد ما تقرّب و سرانجامی نیکواست (ص/۲۵).

خدا فرمود: ای عیسی، ‌پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را چون دو معبود به غیر خدا بپرستید؟ گفت: منزّهی تو. مرا نسزد که چیزی را که حق من نیست بگویم. اگر آن را گفته بودم، قطعاً آن را می‌دانستی. آن‌چه در نفس من است تو می‌دانی و آن‌چه در ذات توست، من نمی‌دانم زیرا تو خود دانای رازهای نهان هستی. جز آن‌چه به آن فرمان دادی به آنها نگفتم. [گفتم] خدا، پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید. تا وقتی در میان آنها بودم بر آنها گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی، تو خود بر آنها نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی. اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر بر آنها بیامرزی، تو خود شکست‌ناپذیرِ حکیم هستی (مائده/۱۱۶-۱۱۸). کسانی که گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم است، کافرشدند حال آن‌که مسیح می‌گفت: ای فرزندان، اسرائیل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید. هر کس به خدا شرک آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او اتش است. برای ستمکاران یاورانی نیست.  کسانی که گفتند: خدا سومین از سه است، قطعاً کافر شدند. حال آن‌که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اگر از آن‌چه می‌گویند، بازنایستند، به کافران آنها عذابی دردناک خواهد رسید. چرا به درگاه خدا توبه نمی‌کنند و از او آمرزش نمی‌خواهند؟ خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۷۲-۷۴).

مردی از دورترین جای شهر شتابان آمد و گفت: ای مردم، از این فرستادگان پیروی کنید … من به پروردگار شما ایمان آوردم، پس مرا بشنوید. [پس کشته شد] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: کاش قوم من می‌دانستند که پروردگارِ من چگونه مرا آمرزید و از گرامیان قرار داد (یس/۲۰-۲۷).

به‌راستی برای [مردم] سبأ در محل سکونتشان نشانه‌ای بود. دو باغستان از راست و چپ [به آنها گفتیم:] از روزیِ پروردگار خود بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی است آمرزنده (سبأ/۱۵).

[تنی چند از جنّیان پس از شنیدن قرآن گفتند:] ای قوم ما، دعوت‌کننده خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا برخی از گناهانتان را بر شما بیامرزد و از عذابی پردرد، پناهتان دهد (احقاف/۳۱).

به‌راستی که پروردگارت دارای آمرزش و دارنده کیفری پردرد است (فصلّت/۴۳). به‌درستی ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به آن‌چه خدا به تو نشان داده است حکم کنی و مدافع خیانتکاران نباش. از خدا آمرزش بخواه. در حقیقت خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۱۰۵-۱۰۶). ما تو را پیروزی بخشیدیم، پیروزی آشکاری تا خدا گناه گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به راهی راست هدایت کند و خدا تو را به نصرتی بی‌شکست، یاری دهد (فتح/۱-۳). اگر خدا به تو گزندی برساند آن را جز او بازدارنده‌ای نیست. اگر برای تو خیری بخواهد فضل او را بازدارنده‌ای نیست. خدا آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌رساند. او همان آمرزنده مهربان است (یونس/۱۰۷). فروفرستادن این کتاب از جانب خدای شکست‌ناپذیرِ داناست [که] آمرزنده گناه و توبه‌پذیرِ سخت‌کیفرِ فراخ‌نعمت است (غافر/۲-۳). بگو، آن (کتاب) را، کسی نازل کرده است که راز نهان‌ها را در آسمان‌ها و زمین می‌داند. در حقیقت او همواره آمرزنده مهربان است (فرقان/۶). بگو، من فقط هشدار‌دهنده‌ای هستم و جز خدای یگانه قهّار، معبودی دیگر نیست. پروردگار آسمان‌ها، زمین و آن‌چه میان آن دو است، همان شکست‌ناپذیر آمرزنده (ص/۶۵-۶۶). بگو، اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بر شما بیامرزد. خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۳۱). چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو بیایند، بگو، سلام بر شما. پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده است. بی‌تردید هر کس از شما به نادانی کار بدی کند، آن‌گاه بعد از آن توبه و اصلاح کند، پس قطعاً او آمرزنده مهربان است (انعام/۵۴). تو تنها کسی را می‌توانی بیم دهی که ذکر (قرآن) را پیروی کند و از رحمان در نهان بترسد. [چنین کسی را] به آمرزش و پاداشی پر‌ارزش بشارت بده (یس/۱۱). بگو، به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی درباره خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعاً خدا آمرزنده و قدرشناس است (شوری/۲۳).

ای پیامبر، به کسانی که در دست شما اسیر هستند بگو، اگر خدا در دل‌های شما خیری سراغ داشته باشد، بهتر از آن‌چه از شما گرفته، به شما عطا ‌می‌کند و بر شما می‌آمرزد. خدا آمرزنده مهربان است (انفال/۷۰). ای پیامبر، هنگامی که زنان باایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند [با این شرط که] چیزی را با خدا شریک نکنند، دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، بچه‌های حرام‌زاده پیشِ دست و پای خود را با بهتان به شوهر نبندند و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند، با آنها بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (ممتحنه/۱۲). ای پیامبر، به زنان، دخترانت و به زنان مومنان بگو، پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، نزدیکتر است. خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۵۹). ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت، آن‌چه را خدا برای تو حلال کرده، حرام می‌کنی؟ خدا آمرزنده مهربان است (تحریم/۱). ای پیامبر، ما برای تو حلال کردیم [ازدواج با] … و زن مومنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر  بخواهد او را به همسری بگیرد [این ازدواج] ویژه تو است نه دیگر مومنان. ما می‌دانیم درباره زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید. خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۵۰).

کسانی که نزد پیامبر خدا صدای خود را پایین می‌آورند، همان کسانی هستند که خدا دل‌های آنها را برای پرهیزگاری امتحان کرده است. آنان را آمرزش و پاداشی عظیم است. کسانی که تو را از پشت اتاق‌ها به فریاد می‌خوانند، بیشترشان نمی‌فهمند. اگر صبر کنند تا بر آنان در آیی، مسلماً برایشان بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است (حجرات/۳-۵). جز این نیست که مومنان کسانی هستند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده‌اند و هنگامی که با او در کار عمومی گرد آیند تا از او اجازه نگیرند، نمی‌روند. در حقیقت کسانی که از تو اجازه می‌گیرند، آنان هستند که به خدا و پیامبر او ایمان دارند پس هنگامی که برای برخی از کارهای خود از تو اجازه خواستند، به هر کس از آنان که خواستی اجازه بده و برای آنها آمرزش بخواه زیرا خدا آمرزنده مهربان است (نور/۶۲). چون ماه‌های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره در آورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپاداشتند و زکات دادند آزادشان بگذارید زیرا خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۵).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر گاه با پیامبر، گفت‌و‌گوی محرمانه می‌کنید، پیش از گفت‌وگوی محرمانه خود، صدقه‌ای تقدیم کنید. این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است. اگر چیزی نیافتید، قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (مجادله/۱۲). از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند، نپرسید. اگر هنگامی که قرآن نازل می‌شود درباره آنها سؤال کنید برای شما روشن می‌شود خدا از آن (سوال‌های بی‌جا) گذشت. خدا آمرزنده بردبار است (مائده/۱۰۱). در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید و از اندازه درنگذرید زیرا خدا تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. هر کجا بر آنان دست یافتید، آنها را بکشید و از همان‌جا که شما را بیرون کردند، آنان را بیرون کنید. زیرا فتنه از قتل بدتر است. در کنار مسجدالحرام با آنها نجنگید مگر آن‌که در آن‌جا با شما بجنگند. پس اگر با شما جنگیدند، آنان را بکشید زیرا کیفر کافران چنین است و اگر بازایستند، البته خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۹۰-۱۹۲). به‌راستی کسانی از شما که روز برخورد دو گروه [در جنگ احد] پشت کردند، شیطان آنان را بر اثر برخی از آن چه کرده‌بودند، منحرف کرد. بدون تردید خدا از آنان درگذشت. زیرا خدا آمرزنده بردبار است (آل‌عمران/۱۵۵). امید است خدا، میان شما و میان کسانی از آنان که [آنها را] دشمن می‌داشتید، دوستی برقرار کند. خدا تواناست. خدا آمرزنده مهربان است (ممتحنه/۷). بعد از آن (واقعه جنگ حُنین)، خدا توبه هر کس را بخواهد، می‌پذیرد. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۲۷).

به کسانی که کفر ورزیده‌اند بگو، اگر بازایستند، آن‌چه بر آنها گذشته است، برایشان آمرزیده می‌شود و اگر بازگردند، به یقین سنّتِ [خدا در موردِ] پیشینیان، گذشت (انفال/۳۸). هنگامی که آیات روشن ما برای آنها خوانده شود، کافران چون حق به سوی آنها آمد، درباره آن گفتند: این سحری آشکار است یا ‌می‌گویند: این (کتاب) را بربافته است. بگو، اگر آن را بربافته باشم، در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه‌تر است به آنچه در آن فرو می‌روید. گواه بودن او میان من و شما کافی است. او آمرزنده مهربان است (احقاف/۷-۸). هنگامی که به آنها (منافقان) گفته شود، بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد، سرهای خود را بر‌می‌گردانند. آنان را می‌بینی که تکبّرکنان روی برمی‌تابند. برای آنها چه آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی، یکسان است. خدا هرگز آنها را نمی‌آمرزد. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند (منافقون/۵-۶). برای آنان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی، [یکسان است]. اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی، هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید زیرا آنها به خدا و فرستاده او کفر ورزیدند. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند (توبه/۸۰).

[هدف این بود] تا خدا راستگویان را به [پاداش] راستیِ ‌آنها پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا برای آنها ببخشاید خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۲۴). [برخی از] بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو، ایمان نیاورده‌اید لیکن بگویید، اسلام آورده‌ایم. هنوز در دل‌های شما ایمان داخل نشده است. اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید، از کارهای شما چیزی کم نمی‎‌کند. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (حجرات/۱۴). برخی از بادیه‌نشینان کسانی هستند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق می‌کنند، مایه تقرّب، نزد خدا و دعاهای پیامبر می‌دانند. بدانید این (انفاق) مایه تقرّب آنان است. به‌زودی خدا آنها را در رحمت خود داخل می‌کند. در حقیقت خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۹). گروهی دیگر (از بادیه‌نشینان و اهل مدینه) هستند که به گناهان خود اعتراف کرده، کار شایسته را با [کاری] دیگر که بد است، درآمیخته‌اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد زیرا خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۱۰۲). یهودیان و مسیحیان گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم. بگو، پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب می‌کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از جمله کسانی که آفریده است. هر کس را بخواهد، می‌آمرزد. هر کس را بخواهد، عذاب می‌کند (مائده/۱۸). [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد که تا روز قیامت بر آنها (یهودیان) کسانی را قرار خواهد داد که به آنان عذاب سخت بچشانند. بی‌گمان پروردگار تو زود کیفر است و اوست که بسیار آمرزنده مهربان است (اعراف/۱۶۷). کسانی که آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، پنهان می‌دارند و با آن، بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش، در شکم‌های خود فرو نبرند. خدا روز قیامت با آنها سخن نخواهد گفت و آنان را پاک نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت. آنها همان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریدند پس به‌راستی چه اندازه بر آتش شکیبا هستند (بقره/۱۷۴-۱۷۵).

استغفار

المغفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (مدثّر/۵۶) وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (بروج/۱۴) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (زمر/۵) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (فاطر/۴۱) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (سبأ/۲) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (ملک/۱-۲) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۱۶۵) وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۸) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الأَرْضُ وَ مَن فِيهِنَّ وَ إِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اسراء/۴۴) وَ الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (شوری/۵)

 

 

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ (حجر/۴۹-۵۰) وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (طه/۸۲) إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (رعد/۶) اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۹۸) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَ اللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۶۸) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر/۵۳) إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (نساء/۴۸) إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيدًا (نساء/۱۱۶) وَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل‌عمران/۱۲۹) لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ وَ إِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۲۸۴) وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (فتح/۱۴) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائده/۴۰) وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا (کهف/۵۸)

 

 

 

 

 

 

 

وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (حدید/۲۰) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَ أَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ (محمّد/۱۵) قَالُوا (اهل الجنة) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر/۳۴)

 

 

[یا ایها الذین آمنوا] سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل‌عمران/۱۳۳) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء و الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (حدید/۲۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (حديد/۲۸-۲۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب/۷۰-۷۱) يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (انفال/۲۹) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (صف/۱۱- ۱۲) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (اسراء/۲۵) فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مزمّل/۲۰) وَ مَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ‌التَّقْوَى وَ أَهْلُ‌الْمَغْفِرَةِ (مدثّر/۵۶) إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن/۱۷) وَ لَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَ السَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۲۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِن تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (تغابن/۱۴)

 

 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصّلت/۳۰-۳۲) وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (مائده/۹) وَ الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۵۲) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (فاطر/۷) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (حج/۵۰) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم (محمد و الذين معه) مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا (فتح/۲۹) [تاتي الساعة] لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (سبأ/۴) لَّهُمْ (المؤمنین) دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (انفال/۴) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب/۳۵) أُوْلَئِكَ (الطيبون و الطيبات) مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (نور/۲۶ )

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۲۱۸) وَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ آوَواْ وَّ نَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (انفال/۷۴) فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۹۵-۹۶) إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَ صَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۰) وَ لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (آل‌عمران/۱۵۷) وَ مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۰۰)

 

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فاطر/۲۸) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (ملک/۱۲)

 

وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَ لَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ* أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (آل‌عمران/۱۳۵-۱۳۶)

 

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (نجم/۳۲)

[عبادالرحمن] الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (فرقان/۶۸-۷۰ ) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ* لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر/۲۹-۳۰)

 

 

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا* لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۷۲-۷۳) فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳۹) وَ الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَ آمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اعراف/۱۵۳) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۹) وَ مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۱۰) وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (حج/۶۰) فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ (المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا) وَ كَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (نساء/۹۹ )

 

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ*إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳۳-۳۴) وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ* ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ* إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (هود/۹-۱۱)

 

 

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ [و ياكل مما منع عنه] غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳) فَمَنِ اضْطُرَّ [و ياكل مما منع عنه] غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۱۴۵) فَمَنِ اضْطُرَّ [و ياكل مما منع عنه] غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۷۳ ) فَمَنِ اضْطُرَّ [و ياكل مما منع عنه] غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۵)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الأَخِ وَ بَنَاتُ الأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَ أَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۲۳) وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَ لاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نساء/۲۵) وَ لاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ … أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (بقره/۲۲۱) وَ لَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِن تُصْلِحُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۲۹) وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ [في عدّة] عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَ لاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (بقره/۲۳۵) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۲۲۶) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (مجادله/۲) وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۴-۵ ) وَ لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۳۳)

 

 

 

 

اَدْعُوهُمْ (أدعياءكم) لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۵)

 

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (بقره/۲۲۵)

 

[فی الحج] أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

وَ اسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۹۹)

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۱) فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلًا طَيِّبًا وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انفال/۶۹)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۸۲)

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَ أَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَ إِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (نساء/۴۳)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَ اللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (بقره/۲۶۳) وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَ لَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (شوری/۴۱-۴۳) قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (جاثیه/۱۴) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (شوری/۳۶-۳۷)

 

مغفرة- الذين لا يغفرَ الله، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ ظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (نساء/۱۶۸) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (نساء/۱۳۷) كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَ الْمَلآئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ*خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ هُمْ يُنظَرُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل‌عمران/۸۶-۸۹) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (محمّد/۳۴.

 

 

مغفرة-اقوام، قَالاَ [آدم و زوجه] رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف/۲۳)

[قال نوح لقومه] أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (نوح/۳-۴) [قال رب] وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (نوح/۷) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (نوح/۱۰-۱۲) وَ قَالَ [نوح لمومنين] ارْكَبُواْ فِيهَا (الفلک) بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (هود/۴۱) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (هود/۴۷)

قَالَتْ رُسُلُهُمْ (قوم نوح، عاد، ثمود و الذین من بعدهم) أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (ابراهیم/۱۰)

[قال براهیم لأبيه و قومه] فَإِنَّهُمْ (الاصنام) عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ … وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (شعراء/۷۷-۸۸) [قال ابراهیم] رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ابراهیم/۳۶)

 

[قال یوسف] وَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (یوسف/۵۳) قَالَ [یوسف لاخوانه] لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (یوسف/۹۲) قَالُواْ (اخوان یوسف) يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ* قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یوسف/۹۷-۹۸)

 

قَالَ [موسی] رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (قصص/۱۶) [قال الله] يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ*إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نمل/۱۰-۱۱) [قال السّاحرون لفرعون] إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى (طه/۷۳) إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (شعراء/۵۱)

وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَ تَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (اعراف/۱۵۵) [الذين اتخذوا العجل] لَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف/۱۴۹) وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (بقره/۵۸) وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُواْ حِطَّةٌ وَ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (اعراف/۱۶۱)

 

[قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه لقومه] تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (غافر/۴۲)

 

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ (اليهود) خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُواْ مَا فِيهِ وَ الدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (اعراف/۱۶۹)

فَغَفَرْنَا لَهُ (داوود) ذَلِكَ (الحكم) وَ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ (ص/۲۵)

وَ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ* مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَ كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (مائده/۱۱۶-۱۱۸) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ* لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۷۲-۷۴)

 

 

 

وَ جَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ … إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ* قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (یس/۲۰-۲۷)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَ شِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ (سبأ/۱۵)

 

[قالوا نفرا من الجن بعد يستمعون القرآن] يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (احقاف/۳۱)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (فصّلت/۴۳) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَ لاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا* وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۰۵-۱۰۶) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا* وَ يَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (فتح/۱-۳) وَ إِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس/۱۰۷) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* غَافِرِ الذَّنبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ (غافر/۲-۳) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (فرقان/۶) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ* رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (ص/۶۵-۶۶) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل‌عمران/۳۱) وَ إِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۵۴) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ (یس/۱۱) قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَ مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (شوری/۲۳)

 

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انفال/۷۰) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِينَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ممتحنه/۱۲) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۵۹) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (تحریم/۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ … وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۵۰)

 

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ* وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۳-۵) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۶۲) فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَ أَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَ آتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۵)

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مجادله/۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (مائده/۱۰۱) وَ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ* فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۹۰-۱۹۲)

 

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَ لَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل‌عمران/۱۵۵) عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ممتحنه/۷) يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ (الحنين) عَلَى مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۲۷)

 

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ (انفال/۳۸) وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (احقاف/۷-۸) وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ (المنافقین) تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُم مُّسْتَكْبِرُونَ* سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (منافقون/۵-۶) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (توبه/۸۰)

 

 

 

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۲۴) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۱۴) وَ مِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۹) وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۱۰۲) قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (مائده/۱۸) وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ (اليهود) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اعراف/۱۶۷) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (بقره/۱۷۴-۱۷۵)