آخرت

 

آخرت، جهان دیگر، این مفهوم با واژه «آخره» ۱۱۳ بار و «یَومُ الآخِر» ۲۶ بار آمده است.

چکیده: خدا آخرت را پدید می‌آورد. دنیا و آخرت از آنِ خداست. پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. زندگی حقیقی، سرای آخرت است. در آخرت هم عذابی سخت و هم آمرزش و خشنودی خدا است. اکثر مردم از آخرت غافل هستند. سرای آخرت برای کسانی است که در زمین خواستارِ برتری و فساد نیستند. آخرت برای متّقین است. مومنان، نیکوکاران و متّقین به آخرت یقین دارند. کسانی که به آخرت ایمان دارند، پاداش بزرگی دارند. کسانی به آخرت ایمان دارند، به قرآن ایمان می‌آورند. بر نمازهای خود مراقبت می‌کنند. با مخالفان خدا و پیامبر دوستی نمی‌کنند. اختلافات خود را به خدا و پیامبر عرضه می‌دارند. مساجد خدا را آباد می‌کنند. در راه خدا می‌جنگند. از احکام خدا پند می‌گیرند و … . ابراهیم و کسانی که با او هستند و رسول خدا برای کسانی که به آخرت امید دارند، سرمشق نیکویی هستند. هر کس به روز آخرت کفر ورزد، به گمراهی افتاده است. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، از راه منحرف هستند. انکار‌کننده حق و مستکبر هستند. چون خدا به یگانگی یاد شود، دل‌های آنها منزجر می‌شود و چون کسانی غیر از خدا یاد شوند ناگاه آنان شادمانی می‌کنند. کسانی که زکات نمی‌دهند و کسانی برای ریا انفاق می‌کنند و متکبّر فخر فروش و کسانی که ملائکه را مونث نامگذاری می‌کنند، آنان به آخرت ایمان ندارند. وصف زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، زیان‌کارترین مردم هستند. اعمال آنان به هدر رفته و عذابی دردناک دارند. کافران، منافقان، کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌دهند و با آنها می‌جنگند و … در آخرت عذاب دارند. عذاب آخرت سخت‌تر و پاینده‌تر است.

دنیا و آخرت از آنِ خداست (نجم/۲۵). در حقیقت، دنیا و آخرت از آنِ ماست (لیل/۱۳). بگو، در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده سپس خداست که نشئه آخرت را پدیدار می‌کند (عنکبوت/۲۰). ستایش در آخرت، از آن اوست (سبأ/۱). ستایش در دنیا و آخرت، از آنِ اوست (قصص/۷۰).

این زندگیِ دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و به‌راستی زندگی حقیقی، سرای آخرت است. اگر می‌دانستند (عنکبوت/۶۴). زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست. قطعاَ سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه می‌کنند، بهتر است. آیا نمی‌اندیشید (انعام/۳۲)؟ زندگی دنیا در برابر آخرت، جز بهره‌ای ناچیز نیست (رعد/۲۶). متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست (توبه/۳۸) در آخرت عذابی سخت و از جانب خدا آمرزش و خشنودی است. زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست (حدید/۲۰). آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند (قصص/۸۳). آخرت نزد پروردگار تو برای متّقین است (زخرف/۳۵). به‌راستی اجر آخرت برای کسانی که ایمان آورده و متّقی بوده‌اند، بهتر است (یوسف/۵۷). قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کرده‌اند، بهتر است. آیا نمی‌اندیشید (یوسف/۱۰۹)؟ برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده‌اند، نیکویی است و قطعاً سرای آخرت، بهتر است. چه نیکوست سرای متّقین (نحل/۳۰).

[شما دنیای] زودگذر را دوست می‌دارید و آخرت را رها می‌کنید (قیامت/۲۰-۲۱). شما مردم، زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید در حالی که آخرت، بهتر و پایدارتر است و قطعاً این، در صحیفه‌های گذشته، صحیفه‌های ابراهیم و موسی آمده است (اعلی/۱۶-۱۹). [اکثر مردم] از زندگی دنیا ظاهری را می‌شناسند و آنان از آخرت غافل هستند (روم/۷).

کسی که کِشتِ آخرت را بخواهد، برای او در کِشتش می‌افزاییم و کسی که کشت این دنیا را بخواهد به او از آن می‌دهیم و در آخرت برای او نصیبی نیست (شوری/۲۰). هر کس خواهان [دنیای] زودگذر باشد، به‌زودی هر کس را بخواهیم از آن می‌دهیم آن‌گاه جهنّم را برای او قرار می‌دهیم تا نکوهیده و مطرود در آن وارد شود. هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش خود را بکند و مومن باشد آنان هستند که از تلاش آنان قدردانی خواهد شد. همه را، اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می‌بخشیم و عطای پروردگارت منع نشده است. ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم. قطعاً درجات آخرت والاتر و برتری آن، بیشتر است (اسراء/۱۸-۲۱). هر که پاداش دنیا بخواهد، پاداش دنیا و آخرت نزد خداست (نساء/۱۳۴). هر کس پاداش این دنیا را بخواهد، به او از آن می‌دهیم و هر کس پاداش آخرت را بخواهد، به او از آن می‌دهیم و به‌زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد (آل‌عمران/۱۴۵).

از مردم کسی است که می‌گوید: پروردگارا، در دنیا به ما ببخش. آنان را در آخرت بهره‌ای نیست. برخی از آنان می‌گویند: پروردگارا، در دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگاه دار. آنان هستند که از دستاورد خود بهره‌ای خواهند داشت. خدا حسابرسی، سریع است (بقره/۲۰۰-۲۰۲).

نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا، روز آخرت، فرشتگان، کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنِ آن به خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، در راه‌ماندگان، درخواست‌کنندگان و در [راه آزاد کردنِ] بندگان بدهد. نماز را بر پا دارد زکات بدهد و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفا کنند و در سختی، زیان و به هنگام جنگ شکیبا هستند. آنانند که راست‌گفته‌اند. آنان همان متّقین هستند (بقره/۱۷۷).

[نیکوکاران] کسانی هستند که نماز برپا می‌دارند. زکات می‌دهند و آنان هستند که به آخرت یقین دارند (لقمان/۴). [مؤمنان] کسانی هستند که نماز برپا می‌دارند. زکات می‌دهند و به آخرت یقین دارند (نمل/۳). [متّقین] کسانی هستند که … به آخرت یقین دارند (بقره/۳-۴). کسانی که به آخرت ایمان دارند، به قرآن ایمان می‌آورند و بر نمازهای خود مراقبت می‌کنند (انعام/۹۲). نمازگزاران و زکات دهندگان و  ایمان آورندگانِ به خدا و روز آخرت به زودی به آنها پاداشی بزرگ خواهیم داد (نساء/۱۶۲). در‌حقیقت کسانی که ایمان آورده، آنها که یهودی شده‌اند، مسیحیان و صابئیان، هر کس به خدا و روز آخرت ایمان آورد و کار شایسته کند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد (بقره/۶۲). در‌ حقیقت کسانی که ایمان آورده، آنها که یهودی شده‌اند، مسیحیان و صابئیان، هر کس به خدا و روز آخرت ایمان آورد و کار شایسته کند، نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد (مائده/۶۹). [اهل‌کتاب] یکسان نیستند. از میان اهل‌کتاب گروهی [بر طاعت خدا] پابرجا هستند. آیات الهی را در دل شب می‌خوانند و سر به سجده می‌گذارند. به خدا و روز آخرت ایمان دارند. به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از کار ناپسند بازمی‌دارند و در کارهای خیر شتاب می‌کنند. آنان از شایستگان هستند. هر کار خیری انجام می‌دهند، هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند. خدا به متّقین داناست (آل‌عمران/۱۱۳-۱۱۵).

مساجد خدا را تنها کسی آباد می‌کند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده، نماز برپا داشته، زکات داده و جز از خدا نترسیده‌ است. امید است اینان از هدایت‌یافتگان باشند. آیا سیراب کردن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ نزد خدا یکسان نیستند. خدا ستمگران را هدایت نمی‌کند (توبه/۱۸-۱۹). هیچ قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده باشند در حالی که با کسانی که با خدا و پیامبر او مخالفت کرده‌اند، دوستی کنند هر چند آنها، پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند. آنانند که خدا ایمان را در دلشان نوشته و با روحی از جانب خود آنها را تأیید کرده است. آنها را به باغ‌هایی که از زیر آن نهرها روان است وارد می‌کند. در آنجا جاودانه هستند. خدا از آنها خشنود و آنها از او خشنودند. اینها حزب خدا هستند. آگاه باش که حزب خدا همان رستگاران هستند (مجادله/۲۲). به‌راستی برای شما در آنان [ابراهیم و کسانی که با او هستند]، سرمشقی نیکوست برای کسی که به خدا و روز آخرت امید دار (ممتحنه/۶). قطعاً برای شما در رسول خدا، سرمشقی نیکوست برای کسی که به خدا و روز آخرت امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند (احزاب/۲۱).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید. هر گاه در چیزی اختلاف کردید، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید. این بهتر و نیک فرجام‌تر است (نساء/۵۹). زنان طلاق داده شده تا سه پاکی منتظر بمانند. برای آنها جایز نیست آن‌چه را خدا در رحم‌های آنها آفریده است، پنهان کنند اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارند (بقره/۲۲۸). چون زنان را طلاق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند، آنها را از ازدواج با شوهران [سابق] خود، چنان‌چه به خوبی با هم به سازش رسیده‌اند، باز ندارید. هر کس از شما به خدا و روز آخرت ایمان دارد، به این سخن پند داده می‌شود (بقره/۲۳۲). چون آنان (زنان مطلّقه)، به آخر عدّه خود رسیدند، یا آنان را به شایستگی نگاه دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای خدا به پا دارید. با این [احکام] کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، پند داده می‌شود (طلاق/۲). به هر زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید. اگر به خداوند و روز آخرت ایمان دارید، در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید (نور/۲).

خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار، ثابت می‌گرداند و ستمگران را گمراه می‌گذارد. خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد (ابراهیم/۲۷). چه بسیار پیامبرانی که همراه او مردان ربّانی بسیاری، جنگ کردند و در برابر آن‌چه در راه خدا به آنان رسید، سستی نکردند. ناتوان نشدند و تسلیم نگردیدند. خدا شکیبایان را دوست دارد. سخن آنان جز این نبود که گفتند: پروردگارا، گناهان ما و زیاده‌روی ما در کارمان را بر ما ببخش. گام‌های ما را استوار دار. ما را بر گروه کافران یاری ده پس خدا پاداش دنیا و پاداش نیکوی آخرت را به آنان داد. خدا نیکوکاران را دوست دارد (آل‌عمران/۱۴۶-۱۴۸). بشارت بر آنها (اولیاء الله) در زندگی دنیا و آخرت است. وعده‌های خدا را تبدیلی نیست. این همان کامیابی بزرگ است (یونس/۶۴).

کسانی که زندگی دنیا را به آخرت می‌فروشند، باید در راه خدا بجنگند. هر کس در راه خدا بجنگد پس کشته یا پیروز شود، به‌زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد (نساء/۷۴). کسانی که پس از ستمدیدگی، به خاطر خدا هجرت کنند، در دنیا جای نیکو به آنان می‌دهیم. اگر بدانند، قطعاً پاداش آخرت بزرگتر است (نحل/۴۱).

در حقیقت کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند و [می‌گویند:] بیم ندارید و غمگین نباشید. بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده می‌شدید. ما دوستان شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم. هر چه دل‌های شما بخواهد، برای شماست و هر چه خواستار باشید، در آنجا خواهید داشت. روزی آماده‌ای از سوی آمرزنده مهربان است (فصّلت/۳۰-۳۲).

چون به انسان آسیبی برسد، پروردگار خود را در حالی که به سوی او بازگشت‌کننده ‌است، می‌خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند، آن [مصیبتی] را که در رفع آن قبلاً به درگاه خدا دعا می‌کرد، فراموش می‌کند و برای خدا همتایانی قرار می‌دهد تا از راه او گمراه کند. بگو، به کفرت اندکی برخوردار شو. تو از اهل آتش هستی. [آیا چنین کسی بهتر است] یا آن که در طول شب در سجده و قیام اطاعت می‌کند و از آخرت می‌ترسد و رحمت پروردگار خود را امید دارد (زمر/۸-۹)؟

وای بر کافران از عذابی سخت. همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مانع راه خدا می‌شوند و آن را کج می‌شمارند. آنانند که در گمراهی دوری هستند (ابراهیم/۲-۳). هر کس سینه به کفر گشاید، خشم خدا بر آنها است. برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود. آنان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. به‌راستی خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند. آنان کسانی هستند که خدا بر دل‌ها، گوش‌ و دیدگان آنها مهر نهاده است. آنها غافلان هستند. شک نیست که آنان در آخرت همان زیانکاران هستند (نحل/۱۰۶-۱۰۹). هر کس به خدا، فرشتگان، کتاب‌ها، پیامبران او و روز آخرت کفر ورزد، در حقیقت به گمراهی دور و درازی افتاده است (نساء/۱۳۶). لعنت خدا بر ستمکاران باد. همانان که [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج می‌شمارند. آنان به آخرت کافر هستند (اعراف/۴۴-۴۵). آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است. همانان که [مردم را] از راه خدا بازمی‌دارند و آن را کج می‌شمارند. آنان به آخرت کافر هستند. آنان در زمین درمانده‏ کنندگان [خدا] نیستند. جز خدا دوستانى براى آنان نیست. عذاب براى آنان دو چندان است. آنان توان شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمى‏ دیدند. اینانند که به خود زیان زده و آن‌چه را به دروغ برساخته بودند، از دست داده‏ اند. ناگزیر آنان در آخرت زیانکارترین هستند (هود/۱۸-۲۲). وصف زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند (نحل/۶۰). به‌راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند، از راه سخت منحرف هستند (مومنون/۷۴). دل‌های آنان که به آخرت ایمان ندارند، منکر [حق] است. ایشان مستکبر هستند (نحل/۲۲). چون خدا به یگانگی یاد شود، دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، منزجر می‌شود و چون کسانی غیر از خدا یاد شوند ناگاه آنان شادمانی می‌کنند (زمر/۴۵). در حقیقت کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را به نام دختران می‌نامند (نجم/۲۷). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقه‌های خود را با منّت و آزار باطل نکنید. مانند کسی که مال خود را برای خودنمایی به مردم، انفاق می‌کند و به خدا و روز آخرت ایمان ندارد. پس مَثَل او مانند سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی است و رگباری به آن رسیده و آن را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [ریاکاران] نیز از آن‌چه به دست آورده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند. خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند (بقره/۲۶۴). خدا کسی را که متکبّر فخرفروش است دوست نمی‌دارد. همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامی‌دارند و آن‌چه را خدا از فضل خود به آنان ارزانی داشته، پوشیده می‌دارند. برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم. کسانی که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کنن و به خدا و روز آخرت ایمان ندارند. هر کس شیطان همنشین او باشد چه بد هم‌نشینی است. اگر به خدا و روز آخرت ایمان می‌آوردند و از آن‌چه خدا به آنها روزی داده، انفاق می‌کردند چه زیانی برای آنها داشت؟ خدا به آنها داناست (نساء/۳۶-۳۹). وای بر مشرکان. همان کسانی که زکات نمی‌دهند. آنان که به آخرت کافر هستند (فصّلت/۶-۷). و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند، عذابی پردرد آماده کرده‌ایم (اسراء/۱۰). به‌راستی کردارهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند را در نظرشان آراستیم تا سرگشته بمانند. آنان کسانی هستند که عذاب سخت، برایشان خواهد بود و در آخرت زیانکارترین [مردم] هستند (نمل/۴-۵). از مردم کسانی هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز آخرت ایمان آورده‌ایم ولی آنان مومن نیستند. با خدا و مومنان نیرنگ می‌کنند و جز بر خود نیرنگ نمی‌زنند و نمی‌فهمند. در دل‌های آنان مرضی است و خدا بر مرض آنها افزود و به سزای آن‌چه به دروغ می‌گفتند، عذابی دردناک خواهند داشت (بقره/۸-۱۰).

کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، اعمال آنان به هدر رفته است. آیا جز در برابر آن‌چه عمل می‌کردند، کیفر می‌شوند (اعراف/۱۴۷)؟ روزی که رستاخیز برپا گردد، آن روز [مردم] پراکنده می‌شوند. امّا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، در باغی شادمان می‌گردند و کسانی که کافر شده و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، در عذاب حاضر شوند (روم/۱۴-۱۶).

هر کس در این [دنیا] کور [دل] باشد، در آخرت هم کور [دل] و گمراه‌تر خواهد بود (اسراء/۷۲). هر کس را خدا بیراه گذارد، رهبری نخواهد داشت. برای آنان در زندگی دنیا عذابی است. قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است و برای آنان در برابر خدا هیچ نگهدارنده‌ای نیست (رعد/۳۳- ۳۴).

هر کس از یاد من روی بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ خواهد داشت. روز قیامت او را نابینا محشور می‌کنیم. … این گونه هر کس را به افراط گراییده باشد و به نشانه‌های پروردگار خود ایمان نیاورده باشد، سزا می‌دهیم. قطعاً عذاب آخرت سخت‌تر و پایدارتر است (طه/۱۲۴- ۱۲۷).

خدا می‌خواهد برای آنان (کسانی که در کفر می‌کوشند)، در آخرت بهره‌ای قرار ندهد و برای آنان عذابی بزرگ است (آل‌عمران/۱۷۶). بی‌گمان کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیز می‌فروشند، آنان را در آخرت بهره‌ای نیست. خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید. به آنان نمی‌نگرد. آنان را پاک نمی‌کند و برای آنان عذابی دردناک است (آل‌عمران/۷۷).

هر کس غیر از اسلام دینی بجوید، هرگز از او پذیرفته نشود. او در آخرت از زیانکاران است (آل‌عمران/۸۵). از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال و [بدون عمل] می‌پرستد پس اگر خیری به او برسد به آن اطمینان یابد و چون بلایی به او برسد، روی برتابد. در دنیا و آخرت زیان دیده است. این همان زیان آشکار است (حج/۱۱). هر کس منکر ایمان شود، قطعاً عمل او به هدر رفته و او در آخرت از زیانکاران است (مائده/۵). کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و مردمی را که به عدالت فرمان می‌دهند به قتل می‌رسانند، آنان را از عذابی دردناک خبر ده. آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفته و برای آنان هیچ یاوری نیست (آل‌عمران/۲۱-۲۲). هر کس از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفته است. اینان اهل آتشند و در آن ماندگار هستند (بقره/۲۱۷). هر کس زندگی دنیا و زیور آن را بخواهد، کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می‌دهیم. به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش برای آنها نخواهد بود و آن‌چه کرده‌اند، به هدر رفته و آن‌چه انجام می‌دادند، باطل گردیده است (هود/۱۵-۱۶). اعمال آنها (کافران و منافقان) در دنیا و آخرت به هدر رفته است. آنان همان زیانکاران هستند (توبه/۶۹).

بی‌گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنان عذابی خفّت‌آور آماده کرده است (احزاب/۵۷).

سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پای آنان برخلاف یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت مگر کسانی که پیش از این که به آنان دست یابید، توبه کنند پس بدانید خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳۳-۳۴). کیست ستمکارتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام او برده شود و در ویرانی آن بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان، در آن [مسجدها] درآیند. در این دنیا برای آنان خواری و در آخرت عذابی بزرگ است (بقره/۱۱۴). برای کسانی که دوست دارند زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند شیوع پیدا کند، در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود (نور/۱۹). بی‌گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر و باایمان، نسبت زنا می‌دهند، در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود (نور/۲۳).

آخرت- اقوام، هیچ پیامبری را سزاوار نیست [برای گرفتن سربها] اسیرانی بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا آخرت را می‌خواهد. خدا شکست‌ناپذیر حکیم است (انفال/۶۷). قطعاً در این [سرگذشت پیشینیان] برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد، نشانه‌ای است. آن روزی است که مردم برای آن گرد ‌آورده می‌شوند. آن روز شهود است (هود/۱۰۳).

اشرافِ قومِ هود که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ می­پنداشتند و در زندگی دنیا آنان را مرفّه کرده بودیم، گفتند: این مرد جز بشری مانند شما نیست. از آنچه می‌خورید، می‌خورد و از آنچه می‌نوشید، می‌نوشد. اگر از بشری مانند خود اطاعت کنید، در آن صورت قطعاً از زیانکاران  هستید. آیا به شما وعده می‌دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان شدید، شما [از قبر] بیرون آورده می‌شوید؟ وه چه دور است آن‌چه وعده داده می‌شوید. جز این زندگی دنیا چیزی نیست. می‌میریم و زندگی می‌کنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد. او جز مردی که بر خدا دروغ می‌بندد، نیست. ما به او ایمان نداریم (مؤمنون/۳۳-۳۸). بر آنان تندبادی توفنده در روزهایی شوم فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را به آنان بچشانیم. قطعاً عذاب آخرت رسواکننده‌تر است. آنان یاری نخواهند شد (فصّلت/۱۶).

به ابراهیم در دنیا نیکویی دادیم و به راستی او در آخرت از شایستگان است (نحل/۱۲۲). ما در دنیا او را برگزیدیم و به راستی او در آخرت از شایستگان است (بقره/۱۳۰). اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم. در میان فرزندان او، پیامبری و کتاب قرار دادیم. در دنیا پاداش او را به وی بخشیدیم. قطعاً او در آخرت از شایستگان است (عنکبوت/۲۷). ابراهیم گفت: پروردگارا، این سرزمین را شهری امن گردان و مردم آن را، هر کس از آنها که به خدا و روز آخرت ایمان آورد، از فرآورده‌ها روزی بخش. [خدا] فرمود: هر کس را کفر بورزد، اندکی برخوردار می‌کنم سپس او را به سوی عذاب آتش می‌کشانم و چه بد سرانجامی است (بقره/۱۲۶).

[یوسف] گفت: غذایی که روزی شماست برای شما نمی‌آورند مگر آن‌که من از تعبیر آن به شما خبر می‌دهم پیش از آن‌که به شما برسد. این از چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و منکر آخرت هستند، رها کردم (یوسف/۳۷). او گفت: ای پدید آورنده آسمان‌ها و زمین، تنها تو در دنیا و آخرت مولای من هستی (یوسف/۱۰۱).

به سوی مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم] پس گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید و به روز آخرت امید داشته باشید و در زمین فساد نکنید (عنکبوت/۳۶).

[موسی گفت: پروردگارا]، برای ما در این دنیا نیکی مقرّر فرما و در آخرت [نیز] که ما به تو بازگشته‌ایم (اعراف/۱۵۶). آن کس [از فرعونیان] که ایمان آورده بود، گفت: ای قوم من، مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. ای قوم من، به‌راستی این زندگی دنیا تنها کالایی است و در حقیقت آخرت است که سرای پایدار است (غافر/۳۸-۳۹). ناگزیر آن‌چه مرا به آن می‌خوانید، در دنیا و آخرت شایسته خواندن نیست (غافر/۴۳). خدا فرعون را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد (نازعات/۲۵). پس از او به بنی‌اسرائیل گفتیم: در این سرزمین ساکن شوید. چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور می‌کنیم (اسراء/۱۰۴).

[قوم قارون به او گفتند:] با آن‌چه خدا به تو داده، سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش نکن (قصص/۷۷).

به‌راستی آنان (یهودیان) دریافته بودند که هر کس آن [سحر] را خریدار باشد، در آخرت بهره‌ای ندارد. چه بد بود آن‌چه خود را به آن فروختند، اگر می‌دانستند (بقره/۱۰۲). بعد از آنان نسلی به جایشان نشستند و وارث کتاب شدند که متاع این دنیای پست را می‌گیرند و می‌گویند: بخشیده خواهیم شد. اگر متاعی مانند آن به آنان برسد، آن را می‌گیرند. آیا از آنان پیمان کتاب گرفته نشده که بر خدا جز حق نگویند با این‌که آن‌چه را در آن [کتاب] است، آموخته‌اند؟ سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه می‌کنند، بهتر است. آیا نمی‌اندیشید (اعراف/۱۶۹)؟ همین کسان (عدّه‌ای از بنی‌اسرائیل) هستند که زندگی دنیا را به [بهای] آخرت خریدند پس نه عذاب آنها تخفیف داده شود و نه یاری شوند (بقره/۸۶).

فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را به کلمه‌ای از جانب خود که نام او مسیح، عیسی پسر مریم است، مژده می‌دهد. او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرَّبان است (آل‌عمران/۴۵). خدا گفت: ای عیسی، تو را برگرفته و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از آنان که کفر ورزیدند، پاک می‌سازم و کسانی که از تو پیروی کرده‌اند را بر کسانی که کفر ورزیدند تا روز قیامت برتری می‌دهم سپس بازگشت شما فقط به سوی من است آن‌گاه در آن‌چه بر سر آن اختلاف می‌کردید، میان شما حکم خواهم کرد. اما کسانی که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت عذابی سخت می‌کنم و یاورانی نخواهند داشت امّا کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند، اجرشان را به طور کامل به آنان می‌دهد. خدا ستمکاران را دوست ندارد (آل‌عمران/۵۵-۵۷).

ابلیس را بر مردم سبأ تسلطی نبود جز آن که کسی که به آخرت ایمان دارد را از کسی که درباره آن در تردید است، بازشناسیم و پروردگارت بر هر چیزی نگاهبان است (سبأ/۲۱).

[ای پیامبر]، به‌راستی آخرت برای تو از دنیا نیکوتر است (ضحی/۴). از هوس‌های کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند و با پروردگار خود همتا قرار می‌دهند، پیروی نکن (انعام/۱۵۰). چون قرآن بخوانی، میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند، پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم و بر دل‌های آنان پوشش‌هایی می‌نهیم تا آن را نفهمند و در گوش‌های آنان سنگینی [قرار می‌دهیم]. چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی، با نفرت پشت می‌کنند. ما بهتر می‌دانیم هنگامی که به سوی تو گوش می‌دهند، به چه [منظور] گوش می‌دهند [و نیز] آن‌گاه که نجوا می‌کنند، وقتی که ستمگران می‌گویند: جز مردی سحر شده را پیروی نمی‌کنید (اسراء/۴۵-۴۷). بدین‌گونه [که تو دشمنانی داری]، برای هر پیامبری دشمنانی از شیطان‌های انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنان به بعضی برای فریب، سخنان آراسته القا می‌کنند. اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند پس آنان را با آن‌چه به دروغ می‌سازند، واگذار. چنین [مقرّر شده است] تا دل‌های کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند به آن سخن باطل بگراید و آن را بپسندند تا آن‌چه را باید به دست بیاورند، به دست بیاورند (انعام/۱۱۲-۱۱۳). هر کس را خدا بخواهد به فتنه افکند، هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی برنمی‌آید. اینان (منافقان و برخی یهود) هستند که خدا نخواسته دل‌های آنان را پاک گرداند. برای آنان در دنیا، رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود (مائده/۴۱). آیا ندیده‌‍‌‌ای کسانی که به آنان گفته شد دست از [جنگ] بردارید، نمار برپا دارید و زکات بدهید، همین که جنگ بر آنان مقرّر شد، ناگاه گروهی از آنان از مردم (مشرکان) ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسی سخت‌تر. گفتند: پروردگارا، چرا جنگ را بر ما مقرّر داشتی؟ چرا ما را تا مدّتی کوتاه مهلت ندادی؟ بگو، برخورداری از دنیا اندک و برای کسی که تقوا پیشه کرده، آخرت بهتر است و به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد شد (نساء/۷۷). کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند، برای جهاد با مال و جان خود از تو اجازه نمی‌خواهند. خدا به متّقین دانا است. تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دل‌های آنان به شک افتاده و در شک خود سرگردان هستند (توبه/۴۴-۴۵).

اى پیامبر، به همسرانت بگو، اگر خواستار زندگی دنیا و زینت آن هستید، بیایید تا مهرتان را بدهم و [خوش و] خرّم شما را رها کنم و اگر خواستار خدا، فرستاده او و سرای آخرت هستید، پس به‌راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده کرده است (احزاب/۲۸-۲۹). [به بنی‌اسرائیل] بگو، اگر در نزد خدا، سرای آخرت یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گویید، (بقره/۹۴).

به‌راستی خدا [در جنگ احد] وعده خود را با شما راست گردانید آنگاه که به فرمان او آنان را می‌کشتید تا آن‌که سست شدید و در کار [جنگ با یکدیگر] به نزاع پرداختید و پس از این که آن‌چه را دوست داشتید به شما نشان داد، نافرمانی کردید. برخی از شما دنیا را و برخی از شما آخرت را می‌خواهد (آل‌عمران/۱۵۲). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم گرفته به دوستی نگیرید. بی‌تردید آنها از آخرت ناامید هستند همان‌گونه که کافران از اهل قبور ناامید هستند (ممتحنه/۱۳). با کسانی که به آنها کتاب داده شده، ‌که به خدا و روز آخرت ایمان نمی‌آورند و آن‌چه را خدا و فرستاده او حرام گردانیده‌اند، حرام نمی‌دانند و دین حق را نمی‌پذیرند، بجنگید تا با خواری به دست خود جزیه دهند (توبه/۲۹). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شما را چه شده که چون به شما گفته می‌شود: در راه خدا بسیج شوید به زمین می‌چسبید (کندی به خرج می‌دهید)؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست (توبه/۳۸).

اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود، قطعاً به [سزای] آنچه در آن به دخالت پرداختید (ماجرای افک)، به شما عذابی بزرگ می‌رسید (نور/۱۴).

برخی از بادیه نشینان کسانی هستند که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و آن‌چه را انفاق می‌کنند، مایه تقرّب نزد خدا و دعاهای پیامبر می‌دانند. بدانید این، مایه تقرّب آنان است. به‌زودی خدا آنان را در جوار رحمت خود در خواهد آورد. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۹).

کسانی که کفر ورزیدند، گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می‌دهد که چون متلاشی شدید، قطعاً در آفرینشی جدید خواهید بود؟ آیا [این مرد] بر خدا دروغی بسته یا جنونی در اوست؟ بلکه آنان که به آخرت ایمان ندارند، در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند. آیا به آن‌چه پیش‌رو و پشت سرشان از آسمان و زمین است، ننگریسته‌اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو می‌بریم یا قطعاتی از آسمان بر سرشان می‌افکنیم. قطعاً در این برای هر بنده توبه‌کاری نشانه است (سبأ/۷-۹). هر یک از آنان می‌خواهد نامه‌ای سرگشوده به آنان داده شود. چنین نیست [که آنان می‌گویند]، بلکه آنان از آخرت نمی‌ترسند (مدثّر/۵۲-۵۳). خدا در زندگی دنیا رسوایی را به آنان (کافران و مشرکان) چشانید. اگر می‌دانستند قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است (زمر/۲۶). علم آنان (مشرکان) درباره آخرت نارسا می‌باشد، بلکه در آن تردید دارند و به آن کوردل هستند (نمل/۶۶).

[کافران و منافقان] به خدا سوگند می‌خورند که [سخن باطل] نگفته‌اند در حالی که سخن کفر گفته و پس از اسلام ‌آوردنشان کفر ورزیدند و بر آنچه موفّق به انجام آن نشدند، همّت گماشتند و به عیب‌‎جویی برنخاستند مگر [بعد از] آن‌که خدا و پیامبر او از فضل خود آنان را بی‌نیاز گردانید پس اگر توبه کنند، برای آنان بهتر است و اگر روی برتابند خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک می‌کند و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت (توبه/۷۴). هر کس می‌پندارد خدا پیامبر خود را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد، [بگو]، طنابی به سوی سقف کشد و [خود را حلق‌آویز کند] سپس [آن را] ببرد آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده است، از میان خواهد برد (حج/۱۵)؟

اگر خدا این جلای وطن را بر آنان (کافران اهل‌کتاب) مقرّر نکرده بود، قطعاً آنها را در دنیا عذاب می‌کرد و در آخرت هم عذاب آتش داشتند (حشر/۳).

قیامت

الاخرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولَى (نجم/۲۵) وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولَى (لیل/۱۳) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ (عنکبوت/۲۰) لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ (سبأ/۱) لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَ الْآخِرَةِ (قصص/۷۰)

 

وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عنکبوت/۶۴) وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (انعام/۳۲) وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (رعد/۲۶) فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (توبه/۳۸) وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (حدید/۲۰) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا (قصص/۸۳) وَ الْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (زخرف/۳۵) وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَ كَانُواْ يَتَّقُونَ (یوسف/۵۷) وَ لَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (یوسف/۱) لِلَّذیِنَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ  (نحل/۳۰)

 

 

 

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ* وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (قیامت/۲۰-۲۱) تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَیَ* إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى (اعلی/۱۶-۱۹) يَعْلَمُونَ (اکثر الناس) ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (روم/۷)

 

 

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (شوری/۲۰) مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا* وَ مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا* كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَ هَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا* انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا (اسراء/۱۸-۲۱) مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ كَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء/۱۳۴) وَ مَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (آل‌عمران/۱۴۵)

 

 

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ* وِ مِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ* أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (بقره/۲۰۰-۲۰۲)

 

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ الْمَلآئِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّآئِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَ الضَّرَّاء وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقره/۱۷۷)

 

[المحسنون] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (لقمان/۴) [المؤمنون] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (نمل/۳) [المتّقون] الَّذِينَ … وَ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (بقره/۳-۴) وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ (القرآن) وَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (انعام/۹۲) وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء/۱۶۲) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (بقره/۶۲) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ الصَّابِؤُونَ وَ النَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (مائده/۶۹) لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ* يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ* وَ مَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (آل‌عمران/۱۱۳-۱۱۵)

 

 

 

 

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَ اللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (توبه/۱۸-۱۹) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (مجادله/۲۲) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ (ابراهیم و الذین معه) أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ  (ممتحنه/۶) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (احزاب/۲۱)

 

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (نساء/۵۹) وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ (بقره/۲۲۸) وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ (بقره/۲۳۲) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (المطلقات) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ (طلاق/۲) الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ  (نور/۲)

 

 

 

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرَةِ وَ یُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ (ابراهیم/۲۷) وَ كَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ مَا ضَعُفُواْ وَ مَا اسْتَكَانُواْ وَ اللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ* وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا و انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ* فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل‌عمران/۱۴۶-۱۴۸) لَهُمُ (أولياء الله) الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (یونس/۶۴)

 

 

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَ مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء/۷۴) وَ الَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (نحل/۴۱)

 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصّلت/۳۰-۳۲)

 

 

وَ إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ* أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (زمر/۸-۹)

 

 

 

وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ* الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ (ابراهیم/۲-۳) لَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَ أَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ* لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ (نحل/۱۰۶-۱۰۹) وَ مَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيدًا (نساء/۱۳۶) أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ هُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (اعراف/۴۴- ۴۵) أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ هُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ* أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ* لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ (هود/۱۸-۲۲) لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ (نحل/۶۰) وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (مومنون/۷۴) فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَ هُم مُّسْتَكْبِرُونَ (نحل/۲۲) وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (زمر/۴۵) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى (نجم/۲۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَ الأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَ اللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقره/۲۶۴) إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا* الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا* وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ مَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا* وَ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ أَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَ كَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا (نساء/۳۶-۳۹) وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (فصّلت/۶-۷) وَ أَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اسراء/۱۰) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (نمل/۴-۵) وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ* يُخَادِعُونَ اللّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَ مَا يَشْعُرُونَ* فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (بقره/۸-۱۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَ لِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اعراف/۱۴۷) وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ* فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ* وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاء الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (روم/۱۴-۱۶)

 

وَ مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (اسراء/۷۲) وَ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ* لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَ مَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ (رعد/۳۳- ۳۴)

 

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى … وَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى (طه/۱۲۴-۱۲۷)

 

يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ (الذِين يسارعون في الكفر) حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل‌عمران/۱۷۶) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل‌عمران/۷۷)

 

 

وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل‌عمران/۸۵) وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (حج/۱۱) وَ مَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (مائده/۵) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (آل‌عمران/۲۱-۲۲) وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقره/۲۱۷) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (هود/۱۵-۱۶) أُوْلَئِكَ (الكافرون و المنافقون) حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (توبه/۶۹)

 

 

 

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (احزاب/۵۷)

 

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳۳-۳۴) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (بقره/۱۱۴) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (نور/۱۹) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (نور/۲۳)

 

 

 

الآخرة الاقوام، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَ اللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال/۶۷) إِنَّ فِي ذَلِكَ (قصة الاولین) لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (هود/۱۰۳)

 

 

وَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ (هود) الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ* وَ لَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ* أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ* إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ* إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (مؤمنون/۳۳-۳۸) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَ هُمْ لَا يُنصَرُونَ (فصّلت/۱۶)

 

 

وَ آتَيْنَاهُ (ابراهیم) فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (نحل/۱۲۲) وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (بقره/۱۳۰) وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتَابَ وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (عنکبوت/۲۷) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَ مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (بقره/۱۲۶)

 

 

قَالَ [یوسف] لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (یوسف/۳۷) فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَ الآخِرَةِ (یوسف/۱۰۱)

 

وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (عنکبوت/۳۶)

 

[قال موسی ربنا] وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ (اعراف/۱۵۶) وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ [من آل فرعون] يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ* يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (غافر/۳۸-۳۹) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ (غافر/۴۳) فَأَخَذَهُ اللَّهُ (الفرعون) نَكَالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى (نازعات/۲۵) وَ قُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (اسراء/۱۰۴)

 

 

[قال قوم قارون له] وَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (قصص/۷۷)

 

وَ لَقَدْ عَلِمُواْ (الیهود)  لَمَنِ اشْتَرَاهُ  (السحر) مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (بقره/۱۰۲) فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُواْ مَا فِيهِ وَ الدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (اعراف/۱۶۹) أُولَئِكَ (من بنی‌اسرائیل) الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ هُمْ يُنصَرُونَ (بقره/۸۶)

 

 

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (آل‌عمران/۴۵) إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ* فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ* وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (آل‌عمران/۵۵-۵۷)

 

 

وَ مَا كَانَ لَهُ (ابلیس) عَلَيْهِم (اهل سبأ) مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (سبأ/۲۱)

 

وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ (یا ایها النبی) مِنَ الْأُولَى (ضحی/۴) وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَ هُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ  (انعام/۱۵۰) وَ إ ِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا* وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا* نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُورًا (اسراء/۴۵-۴۷) وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ* وَ لِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ (انعام/۱۱۲-۱۱۳) وَ مَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ (منافقون و بعض الیهود) الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده/۴۱) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (نساء/۷۷) لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ* إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (توبه/۴۴-۴۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ  زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا* وَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب/۲۸-۲۹) قُلْ [لبنی‌اسرائیل] إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (بقره/۹۴)

 

وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ (آل‌عمران/۱۵۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (ممتحنه/۱۳) قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ (توبه/۲۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (توبه/۳۸)

 

 

 

 

وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ (فی الافک) عَذَابٌ عَظِيمٌ (نور/۱۴)

 

وَ مِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۹)

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ*  أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلَالِ الْبَعِيدِ* أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (سبأ/۷-۹) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً* كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (مدثّر/۵۲-۵۳) فَأَذَاقَهُمُ (الکافرین و المشرکین) اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (زمر/۲۶) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ  (المشرکون) فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ (نمل/۶۶)

 

 

يَحْلِفُونَ (الکافرون و المنافقون) بِاللّهِ مَا قَالُواْ (القول الباطل) وَ لَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَ هَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَ مَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَ إِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ (توبه/۷۴) مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ (النبی) فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (حج/۱۵)

 

 

 

وَ لَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ (کافرون من اهل الکتاب) الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (حشر/۳)