گوشت

  گوشت، بافت نرم بدن موجودات، این مفهوم از مادّه «ل ح م» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا استخوان‌های جنین را با گوشت می‌پوشاند. او دریا را مسخّر کرد تا از آن، گوشت تازه بخورید. گوشت قربانی به خدا نمی‌رسد بلکه تقوای شما به خدا می‌رسد. خوردن مردار، گوشت ادامه مطلب