گوساله

  گوساله، بچة گاو، این مفهوم با واژة «عجل» ۱۰ بار آمده است. چکیده: ابراهیم برای میهمانان خود گوساله‌ای فربه بریان کرد.  قوم موسی در غیاب او گوساله‌ای که سامری ساخته بود را به پرستش گرفتند و به خود ستم کردند. خدا گوساله‌پرستان را به سبب آن‌که به خود ستم ادامه مطلب