گوارا

  گوارا، لذيذ، اين مفهوم با واژة «س و غ» ۳ بار، «هنيء» ۴ بار و «مريء» ۱ بار آمده است. چكيده: آب درياي شيرين گوارا است و شير برای نوشندگان گوارا است. اگر زنان مِهر خود را بخشيدند، گوارا بخوريد. خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های بهشت برای اهل آن، گوارا است ادامه مطلب