گهواره

   گهواره، بستری برای آرامش، این مفهوم از مادّه «م ه د» ۶ بار آمده است. چکیده: عیسی در در گهواره با مردم سخن گفت. خدا زمین را به گهواره تشبیه کرده است. فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را به کلمه ‏اى از جانب خود که نام او مسیح، ادامه مطلب