گناه

  گناه، تخلّف از فرمان خدا، اين مفهوم از مادّة «ا ث م» ۴۸ بار، «ذ ن ب» ۳۸ بار، «ح و ب» ۱ بار، «ح ن ث» ۱ بار، «ل م م» ۱ بار، «و ز ر» ۹ بار، «ث ق ل» ۳ بار، «حرج»۱۰ بار، «جناح» ۲۵ بار ادامه مطلب