گریبان

  گریبان، یقه لباس، این مفهوم از مادّه «ج ی ب» ۳ بار آمده است. چکیده: زنان باایمان باید روسری‌های خود را به گریبان خود بیندازند. خدا به موسی فرمود: دست خود را در گریبان خود ببر تا سپیدِ بی‌عیب بیرون آید. به زنان باایمان بگو، دیدگان خود را فرو ادامه مطلب