گرگ

  گرگ، یکی از حیوانات، این مفهوم با واژه «ذئب» ۳ بار آمده است. چکیده: برادران یوسف به دروغ به پدر خود گفتند گرگ یوسف را خورده است. [برادران یوسف به پدر خود گفتند:] فردا او (یوسف) را با ما بفرست تا بگردد و بازى کند. ما به خوبى نگهبان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: