گردن

  گردن، فاصله بین سر و گردن، این مفهوم از مادّه «ع ن ق» ۹ بار و با واژه «جید» ۱ بار و «رقاب» ۱ بار و عبارتی که این مضمون را دارد آمده است. چکیده: خدا از رگ گردن انسان به او نزدیکتر است. کارنامه عمل هر انسانی به ادامه مطلب