گردنه

   گردنه، راه دشوار، این مفهوم با واژه «عقبه» ۲ بار آمده است. چکیده: گردنه سخت، آزادکردن بنده یا طعام دادن به بینوایان در روز قحطی، ایمان آوردن و سفارش کردن به مهربانی و صبر است. به‌راستى انسان را در رنج آفریده‏ایم. آیا می‌پندارد که هرگز کسی بر او توانا ادامه مطلب