گذشته

  گذشته، قبل، این مفهوم از مادّه «س ل ف» ۷ بار و «خ ل ی» ۴ بار آمده است. چکیده: آن‌چه در گذشته، قبل از بیان حکمی انجام شده باشد، ایرادی ندارد و خدا آن را می‌بخشد. در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام گذشتگان چگونه بوده است. آن‌چه ادامه مطلب