کوزه

  کوزه، ظرفی برای نگهداری نوشیدنی، این مفهوم با واژه «اکواب» ۴ بار و «أباریق» ۱ بار آمده است. چکیده: در بهشت کوزه‌هایی نهاده شده است. [در بهشت] کوزه‌هایی نهاده شده است (غاشیه/۱۴). کاسه‌هایی از طلا و کوزه‌هایی بر گرد آنان (کسانی که به آیات ما ایمان دارند و تسلیم ادامه مطلب