کوری

  کوری، بینایی نداشتن، این مفهوم از مادّه «ع م ی» ۳۱ بار و با واژه «أَکمه» ۲ بار آمده است. چکیده: کور و بینا یکسان نیستند. هر کس کور باشد، به زیان خود او است. کافران کور هستند. خدا بیماردلان را کور کرده است. در حقیقت چشم‌ها کور نمی‌شود ادامه مطلب