کم‌فروشی

  کم‌فروشی، کم‌دادن در هنگام معامله، این مفهوم از مادّه «ط ف ف» ۱ بار، «خ س ر» ۱ بار و «ب خ س » ۷ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: وای بر کم‌فروشان، کسانی که چون از مردم پیمانه می‌گیرند، تمام می‌گیرند و ادامه مطلب