کمک

  کمک، یاری، این مفهوم از مادّه «ع و ن» ۱۰ بار آمده است. چکیده: تنها از خدا کمک می‌خواهیم. از صبر و نماز کمک بجویید. در نیکی و تقوا همدیگر را کمک کنید و در گناه و تعدّی یکدیگر را کمک نکنید. از خدا کمک بخواهید. [خدایا] تنها تو ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: