کلیسا

  کلیسا، عبادتگاه مسیحیان، این مفهوم با واژه «بِیَع» ۱ بار آمده است. چکیده: اگر خدا بعضى از مردم را با بعضی دیگر دفع نمى ‏کرد، صومعه‌ها، کلیساها، کنیسه‏ ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى‏‌شود، سخت ویران مى‏‌شد. اگر خدا بعضى از مردم را با ادامه مطلب