کلید

  کلید، ابزار باز و بسته کردن قفل، این مفهوم از مادّه «ف ت ح» ۳ بار و «ق ل د» ۲ بار آمده است. چکیده: کلیدهای غیب و کلیدهای آسمان‌ها و زمین تنها نزد خدا است. بر شما تنگنایی نیست که از خانه‌هایی که کلیدهایی آن را در اختیار ادامه مطلب