کلمه

  کلمه، اثر و حکم، این مفهوم از مادّه «ک ل م» ۴۶ بار آمده است. چکیده: خدا حق را با کلمات خود استوار و ثابت می‌کند. برای کلمات خدا تبدیل و تغییردهنده‌ای نیست. کلمات خدا پایان نمی‌پذیرد. کلمه پاک به سوی او بالا می‌رود. کلمه عذاب بر کافران محقق ادامه مطلب