کف

  کف، حباب، این مفهوم با واژه «زبد» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا از آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانه ‏هایى روان شدند. سیل، کفى بلند بر روى خود برداشت، از آن‌چه براى به دست آوردن زینتى یا کالایى در آتش مى ‏گدازند، هم کفى بر مى‏ آید امّا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: