کفّاره

  کفّاره، پرداخت چیزی یا انجام کاری برای پوشاندن گناه، این مفهوم با واژه «کفّاره» ۴ بار و «فدیه» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: شکستن سوگندهایی که از روی قصد خورده شده و شکار در حال احرام، کفّاره دارد. پشیمانی پس از ظهار ادامه مطلب